4 minutters læsetid 11 jan. 2021
Foto af Businesswoman working at desk

Udlandsprofessionelles køb af bolig i Danmark uden dansk skattepligt?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 11 jan. 2021
Relaterede emner Tax

Konsekvensen af køb af bolig i Danmark behøver ikke at medføre (gen)indtræden af fuld dansk skattepligt.

Opsummering:

  • Ved køb af bolig i Danmark bliver man først fuldt skattepligtig til Danmark, når der ’tages ophold i Danmark’.  
  • Ved et ophold i Danmark på mere end 3 mdr., eller flere ophold på sammenlagt mere end 180 dage i en 12-måneders periode, indtræder der skattepligt i Danmark. 
  • Et kort ophold fx ferie anses ikke som skattepligtudløsende. Hvis et ferieophold har karakter af arbejde, kan den fulde skattepligt indtræde fra første dag.

Det ses ofte, at danske sportsudøvere ønsker at købe en ejendom i Danmark, mens de selv bor i udlandet. Ofte giver rådgivere, som ikke har fingeren på pulsen på skatteret, direkte ’rødt kort’ til ønsket om køb af bolig i Danmark, med besked om, at det vil resultere i dansk skattepligt igen for køber. Men den, der har trænet skatteretten i flere år ved, at konsekvensen af køb af bolig i Danmark, ikke behøver at medføre (gen)indtræden af fuld dansk skattepligt, og at investering selvsagt godt kan foretages – blot man er forsigtig og rådgives ordentligt. 

Dette er netop behandlet i et såkaldt bindende svar fra Skatterådet (SKM2020.33.SR), hvor Skatterådet netop tager stilling til, om en udlandsprofessionels køb af bolig i Danmark medfører den fulde skattepligts genindtræden eller ej. 

Det bindende svar kort fortalt 

I dette bindende svar ønskede sportsudøveren bekræftelse på, at køb af en lejlighed i København ikke medførte, at han indtrådte i fuld skattepligt, da han ikke tog såkaldt ’ophold i Danmark’. Sportsudøveren havde et holdingselskab i Danmark, hvor han ejede kapitalandele i to selskaber. Spilleren fik ikke løn fra nogle af selskaberne. 

Skatterådet mente, at der var tale om passiv investering, som sportsudøveren ikke deltog i – hverken driftsmæssigt eller i det strategiske bestyrelsesarbejde. Spilleren ejede et sommerhus i Danmark, som kun blev anvendt privat i forbindelse med ferie og lignende. 

Skatterådet bekræftede, at spillerens køb af lejligheden i København ikke medførte, at spilleren igen ville blive skattepligtig til Danmark, da han ikke havde skattemæssigt ophold i her landet. Skatterådet lagde bl.a. vægt på bopæl og indtægtsgivende hverv. 

Bopæl – hvornår tages der ophold i Danmark? 

Det følger af kildeskattelovens § 7, stk. 1, at den der erhverver bolig her i landet, først bliver fuldt skattepligtig til Danmark, når der ’tages ophold i Danmark’. Som skattepligtudløsende ophold anses ikke kortvarige ophold her på grund af ferie og lignende. 

Et ubrudt ophold i Danmark på mere end 3 måneder, eller flere ophold på sammenlagt mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode, anses ikke for kortvarige ophold, og vil derfor medføre at skattepligten indtræder. Derimod vil ferieophold af sammenlagt under 180 dage ikke medføre skattepligtens indtræden. 

Men det er sondringen mellem ferie (og lign.) og ’ikke-ferie’ (og lign.), der er vanskelig. Efter omstændighederne kan ferieopholdet have karakter af arbejde, og den fulde skattepligt kan indtræde med det samme (fra første dag). 

I det bindende svar oplyste sportsudøveren, at det maksimalt ville være muligt at holde 7 ugers ferie årligt. Ferier ville ikke kun blive afholdt i Danmark. Ferierne i Danmark betragtes derfor som kortvarigt ophold, da sportsudøveren til enhver tid vil opholde sig i Danmark under 180 dage inden for en 12-måneders periode, og heller ikke har sammenhængende ophold på mere end 3 måneder. 

Indtægtsgivende hverv – hvad med landsholdssamlinger? 

I det bindende svar blev det oplyst, at sportsudøveren ikke deltog i driften eller det strategiske arbejde i sine danske selskaber. Dette var en afgørende forudsætning. Men hvad med deltagelse i landholdssamlinger, som spilleren får honorar for at deltage i. 

Landsholdsdeltagelse anses ifølge Skatterådet som ekstraordinær, og derfor kunne de enkelte seancer på landsholdet (landsholdssamlinger) anses for værende af enkeltstående og ekstraordinær karakter, selvom de årlige arbejdsdage udgør mere end 10 dage. 

Skatterådet henviste til et andet bindende svar, SKM2015.61.SR, hvor det blev fastslået, at det ikke ville statuere fuld skattepligt, hvis en person modtog honorar for deltagelse på landsholdet, da der var stillet indkvartering til rådighed for personen, og personen dermed ikke ville opholde sig i sin bolig. Derudover blev der lagt vægt på, at personen normalt udførte sit arbejde i udlandet. 

I det bindende svar fra 2015 fandt Skatterådet, at aktiviteter i forbindelse med landsholdet falder inden for de rammer for enkeltstående arbejde af ekstraordinær karakter, der kan udføres i Danmark uden den fulde skattepligt indtræder. 

Skatterådet bemærkede dog i SKM2020.33.SR, at indtægtsgivende arbejde kan udøves som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem. Der nævnes ikke noget om størrelsen af indtægten. Det vil sige, at i en anden situation end denne, hvor der oppebæres andre indtægter end honorar for deltagelse på landsholdet – eller man deltager i driften af sin virksomhed/sit bestyrelsesarbejde – kan der indtræde fuld skattepligt. 

Et forsøg på en konklusion 

Det er på ingen måde udelukket for en udlandsprofessionel at købe bolig i Danmark under karrieren i udlandet. Tværtimod. 

Banen skal bare kridtes tydeligt op, og sportsudøveren skal vide, hvornår han er inden for linjerne, og hvornår han er overtrådt. Linjeberøring skal helst undgås, men man kan godt tage afsæt så tæt på som muligt. Men sportsudøveren skal være påpasselig med både årsagen til opholdet i Danmark – er det ferie (og lign.) eller er det et arbejds-/erhvervsmæssigt ophold, som ikke har feriemæssig karakter. Er der risiko for det sidste, skal der trædes varsomt, og måske er det tilrådeligt selv at indhente et bindende svar. Hver situation skal afgøres konkret. 

Kontakt: Rasmus Hanefeld Rokbøl, tlf. 2529 5639 eller Henrik Juul Nielsen, tlf. 2529 3526 

Sammendrag

Hvis danske sportsudøvere bosiddende i udlandet ønsker at købe ejendom i Danmark, medføre det ikke nødvendigvis (gen)indtræden i fuld dansk skattepligt. Dette sker først, når der ’tages ophold i Danmark’. Kortvarige ophold som ferie anses ikke som skattepligtudløsende ophold. Et ubrudt ophold i Danmark på mere end 3 måneder, eller flere ophold på sammenlagt mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode, anses ikke for kortvarige ophold, og vil medføre skattepligt. Derimod vil ferieophold af sammenlagt under 180 dage ikke medføre skattepligtens indtræden. Hvis ferieopholdet har karakter af arbejde, kan den fulde skattepligt indtræde fra første dag.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax