5 min. czytania 5 maj 2022
Ryzyko klimatyczne - priorytet dla banków na najbliższe 5 lat

Niepewna sytuacja ekonomiczna w poziomach ECL banków w 2021 roku

Autorzy
Anna Kożuchowska

EY Polska, Credit Risk Competency Leader, Risk Consulting

Lider obszaru ryzyka kredytowego. Mama dwóch wspaniałych córek. Entuzjastka gór.

Borys Wróblewski

EY Polska, Risk Consulting, Senior Manager

Starszy Menedżer w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Specjalizuje się wykorzystaniu technik ilościowych i analityki danych.

5 min. czytania 5 maj 2022
Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka Consulting

Poziomy odpisów odzwierciedlają percepcję banków dot. ryzyka portfeli kredytowych. Analizujemy dane ze sprawozdań banków za 2021 rok.

Ten artykuł wchodzi w skład 1/2022 wydania  Biuletynu Ryzyka

Zakończony 2021 rok to czas turbulencji i zawirowań gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. Pod koniec 2021 roku niepewność związana z następstwami pandemii COVID-19 na gospodarkę polską jak i światową była już istotnie mniejsza. Z drugiej strony, rosnące poziomy inflacji oraz podążające za nimi podwyżki stóp procentowych znacząco zwiększały niepewność dot. jakości portfeli kredytowych banków. Zjawiska te miały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w poziomach oczekiwanych strat kredytowych raportowanych przez banki zgodnie z MSSF 9. Analiza sprawozdań finansowych banków pozwala na ocenę percepcji ryzyka kredytowego przez sektor finansowy oraz na porównanie stosowanych praktyk rynkowych.

Analiza wyników sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata wskazuje na następujące wnioski w zakresie poziomu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w sektorze bankowym:

  • W momencie rozpoczęcia pandemii poziom pokrycia odpisami dla kredytów pracujących w całym sektorze wzrost o 15% (wzrost w 2020.06 względem 2019.12). Najwyższy wzrost odnotowano na koniec 2020 roku (25% wzrost względem poziomów z grudnia 2019).
  • Obecne poziomy pokrycia odpisami portfela pracującego (1,08%) odpowiadają wartościom obserwowanym na początku pandemii (2020.06). Oznacza to odwrócenie około 1/3 wzrostu poziomu odpisów względem poziomów z grudnia 2020 roku.
  • Rozwiązania odpisów w 2021 roku wynikają w zbliżonej mierze ze zmiany szacunków dot. poziomów ryzyka jak i spadku udziału kredytów z zidentyfikowanym znacznym wzrostem ryzyka kredytowego (Koszyk 2).
  • Udział Koszyka 2 w 2021 roku spadł z 12,03% do 10,62% (spadek o 12%). W tym zakresie wyróżnia się jednocześnie segment przedsiębiorstw indywidualnych, w którym udział ekspozycji w Koszyku 2 nieznacznie wzrósł w 2021 roku: z 14,61% do 15,24% (wzrost o 4%). Oznacza to wzrost o prawie 45% względem poziomów z 2019 roku.
  • Zwiększone oczekiwane straty kredytowe nie znalazły odzwierciedlenia w materializacji ryzyka kredytowego. Poziom NPL dla ekspozycji niefinansowych w sektorze bankowym spadł z 6,63% w 2019 roku, poprzez 6,95% w 2020 roku do 5,74% na koniec 2021 roku.
  • Ciągle obserwujemy dużą rozbieżność w poziomach jak i dynamice odpisów w sektorze. Może ona wynikać z innych założeń dot. sytuacji makroekonomicznej, ale również istotnie różnych założeń modeli statystycznych uwzględniających informacje dot. przyszłości (forward looking information). Porównywalność informacji w zakresie ryzyka kredytowego może być dodatkowo utrudniona przez różne założenia oraz sposób ujmowania ryzyka prawnego związanego z portfelami kredytów hipotecznych w CHF.
  • W 2021 roku w porównaniu do 2020 roku widzimy mniejszą rozbieżność w zakresie prognoz dot. dynamiki PKB. Zakres obserwowanych prognoz na najbliższy rok wynosi od +3,2% do 5,2%. W grudniu 2020 roku zakres scenariuszy bazowych w zakresie dynamiki PKB wynosił od -4,2% do 7,9%. Za tymi zmianami podążyła również mniejsza wrażliwość poziomów ECL na skrajne scenariusze ECL.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Założenia przyjęte w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok nie odzwierciedlały jeszcze niepewności związanej z krajowym jak i globalnym ryzykiem geopolitycznym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zgodnie z dostępnymi ujawnieniami tylko jeden z dwunastu badanych banków uwzględniał bezpośrednio w swoich scenariuszach założenia dotyczące prognozowanego poziomu inflacji.

Niespotykane od ponad 2 dekad poziomy inflacji, rosnące poziomy stóp procentowych, mogące wpłynąć na możliwość obsługi kredytów indeksowanych WIBOR oraz niespokojna sytuacja geopolityczna będą stanowiły dodatkowe czynniki ryzyka dla portfeli kredytowych banków. Sprawozdania finansowe za 1 kwartał oraz kolejne kwartały 2022 roku powinny już odzwierciedlać tę niepewność. Dużym wyzwaniem może być brak porównywalnych danych historycznych pozwalających na statystyczną kwantyfikację ryzyka.

W załączonym raporcie prezentujemy szczegółowe informacje z raportów finansowych wybranych krajowych banków za 2021 rok.

Ryzyko kredytowe w 2021 w portfelach banków

Aby porównać polską praktykę z rozwiązaniami obserwowanymi na rynku europejskim, w szczególności w zakresie uwzględnienia ryzyk klimatycznych w poziomach odpisów MSSF 9 zachęcamy do zapoznania się z raportem “IFRS 9 expected credit loss (ECL), a benchmark of 2021 impacts and perspectives on climate risk IFRS 9”.

EY Deck on ECL FY21

Podsumowanie

W 2020 roku banki stanęły przed wyzwaniem dotyczącym odzwierciedlenia wpływu pandemii COVID-19 na ryzyko kredytowe. 2021 rok przyniósł stabilizację w tym zakresie jednocześnie niosąc ze sobą niepewność związaną z rosnącą inflacją i podwyżkami stóp procentowych. Analizujemy dane ze sprawozdań banków za 2021 rok w zakresie oczekiwanych strat kredytowych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Kożuchowska

EY Polska, Credit Risk Competency Leader, Risk Consulting

Lider obszaru ryzyka kredytowego. Mama dwóch wspaniałych córek. Entuzjastka gór.

Borys Wróblewski

EY Polska, Risk Consulting, Senior Manager

Starszy Menedżer w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Specjalizuje się wykorzystaniu technik ilościowych i analityki danych.

Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)