4 min. czytania 1 cze 2023
Sankcje karne VAT

Kumulacja sankcji karnych za ten sam czyn na gruncie VAT

Autor Tomasz Wagner

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie i Handel Międzynarodowy, Partner

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług oraz innych opłat i podatków pośrednich (m.in. w zakresie tzw. podatku cukrowego). Licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 11957).

4 min. czytania 1 cze 2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-97/21 dokonał wykładni przepisów art. 273 dyrektywy VAT i art. 50 Karty praw podstawowych UE w odniesieniu do kwestii dopuszczalności zastosowania jednocześnie dwóch sankcji administracyjnych o charakterze karnym za ten sam czyn na gruncie VAT. TSUE uznał, że prawo krajowe przewidujące taką kumulację sankcji stoi w sprzeczności z przytoczonymi przepisami prawa unijnego.

Czego dotyczył wyrok TSUE

Sprawa dotyczyła bułgarskiego przedsiębiorcy, który sprzedając towar, nie wydał nabywcy paragonu, do czego zobowiązują go krajowe przepisy o VAT. Krajowe prawo bułgarskie przewiduje za ten czyn karę grzywny, ale także sankcję w postaci czasowego zaplombowania lokalu, w którym doszło do takiej sprzedaży. Obydwie sankcje mogą być przedmiotem zaskarżenia, ale trzeba je wnieść do różnych sądów: do sądu rejonowego w przedmiocie kary pieniężnej i do sądu administracyjnego w przedmiocie zaplombowania lokalu. W tym przypadku obydwie sankcje nałożono na to samo przedsiębiorstwo za ten sam czyn oraz zastosowano je w wyniku odrębnych i niezależnych postępowań.

Sąd krajowy skierował do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące możliwości zastosowania jednocześnie obydwu wspomnianych sankcji wynikających z prawa krajowego w odniesieniu do przepisów unijnych.

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Przepisy unijne dotyczące stosowania sankcji karnych

Z art. 273 dyrektywy VAT wynika, że państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym. Jest to jednak możliwe pod dwoma warunkami:

  • równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi przez podatników oraz
  • że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic.

Możliwości nałożenia tych innych obowiązków nie można wykorzystać do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza przewidzianymi obowiązkami.

Natomiast z art. 50 Karty praw podstawowych UE wynika, że nikogo nie można ponownie sądzić lub ukarać w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu, do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium UE. Przepis ten gwarantuje więc prawa podstawowe w zakresie braku możliwości ponownego zastosowania sankcji karnych za ten sam czyn. 

Ważna proporcjonalność stosowanych sankcji

Prawa podstawowe w zakresie zakazu ponownego stosowania sankcji karnych można ograniczyć jedynie w ramach art. 52 Karty praw podstawowych UE, zgodnie z którym wszystkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w karcie musi przewidywać ustawa oraz szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia tych praw i wolności można wprowadzić wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez UE lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób.

W tym przypadku wspomniane ograniczenia wynikają, co prawda, z ustawy krajowej, ale czy jest to wystarczający warunek do uznania przepisów określających takie ograniczenia za zgodne z prawem unijnym? TSUE uznał, że omawiana kumulacja dwóch sankcji zasadniczo powinna podlegać „enumeratywnie określonym warunkom”, aby nie można było podważać praw podstawowych gwarantowanych prawem Unii.

Zdaniem TSUE przepisy krajowe muszą:

  • zawierać jasne i precyzyjne reguły umożliwiające określenie, jakie działania i zaniechania mogą być przedmiotem takiej kumulacji postępowań i sankcji,
  • zapewniać koordynację postępowań w celu ograniczenia do absolutnie niezbędnego minimum dodatkowego obciążenia, jakim jest kumulacja postępowań karnych,
  • gwarantować, że surowość wszystkich nałożonych sankcji będzie odpowiadała wadze danego naruszenia.

Odnosząc się do poszanowania zasady proporcjonalności, TSUE przypomniał, że zasada ta wymaga, aby omawiana kumulacja nie wykraczała poza granice tego, co odpowiednie i konieczne do realizacji uzasadnionych celów przyświecających danemu uregulowaniu. Jednak, jeżeli jest możliwy wybór spośród wielu odpowiednich środków, należy wybrać najmniej uciążliwy, zaś wynikające z tego niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonych celów.

TSUE zwrócił też uwagę, że możliwość nałożenia jednocześnie dwóch omawianych sankcji wydaje się mieć charakter automatyczny, ponieważ w przypadku popełnienia jednego i tego samego naruszenia organ podatkowy ma obowiązek zastosować obydwa środki. W związku z tym, zdaniem TSUE, przepisy krajowe w tym zakresie nie wydają się zawierać ram koniecznych do zapewnienia poszanowania istoty prawa przewidzianego w art. 50 Karty praw podstawowych UE.

Prawo krajowe nie może przewidywać dwóch sankcji za ten sam czyn

TSUE stwierdził, że art. 273 dyrektywy VAT oraz art. 50 Karty praw podstawowych UE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których za to samo naruszenie obowiązku podatkowego i w wyniku odrębnych i niezależnych postępowań na podatnika można nałożyć jednocześnie karę pieniężną i środek w postaci zaplombowania lokalu handlowego.

Podsumowanie

Nie jest dopuszczalna kumulacja zarówno postępowań, jak i sankcji o charakterze karnym w odniesieniu do tych samych czynów wobec tej samej osoby bez precyzyjnego wskazania w przepisach krajowych ewentualnie, kiedy i na jakich warunkach taka kumulacja jest możliwa.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Tomasz Wagner

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie i Handel Międzynarodowy, Partner

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług oraz innych opłat i podatków pośrednich (m.in. w zakresie tzw. podatku cukrowego). Licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 11957).