13 apr. 2023
Kvinde og mand ser på dokument imens de går

Fokusområder fra regnskabskontrollen 2022

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

13 apr. 2023
Relaterede emner Assurance

Få overblik over regnskabskontrollens fokusområder og de fejl og mangler, der er konstateret i regnskabskontrollen for 2022.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2021 og delårsrapporter for 2022. Kontrollen omfatter kontrol af både finansielle og ikke-finansielle forhold i virksomhedernes rapportering. På baggrund af regnskabskontrollen er der offentliggjort en redegørelse med beskrivelse af fokusområder og konstaterede fejl og mangler identificeret ved kontrollen.

Konstaterede fejl og mangler

De konstaterede fejl og mangler i regnskabskontrollen 2022 vedrører i hovedtræk følgende:

  • Redegørelsen om samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99a, herunder bl.a. manglende beskrivelse af visse politikområder, manglende beskrivelse af det opnåede resultat af arbejdet med samfundsansvar og manglende beskrivelse af benyttede nøgleresultatindikatorer.
  • Redegørelsen om kønsmæssig sammensætning efter årsregnskabslovens § 99b, herunder manglende oplysninger om baggrunden for, hvorfor måltallet ikke blev opnået.
  • Segmentoplysninger, herunder manglende oplysninger vedrørende størrelsen af omsætningen i Danmark og andre lande, hvor omsætningen vurderes væsentlig.
  • Finansielle instrumenter, herunder manglende oplysninger vedrørende anvendte metoder og forudsætninger samt følsomheder over for udsving i forudsætninger.
  • Nedskrivningstests, herunder manglende oplysninger om anvendte forudsætninger.
  • Kapitalandele, herunder forkert benævnelse af kapitalandele i associerede virksomheder som associerede virksomheder frem for kapitalinteresser.
  • Ledelsesberetningen, herunder manglende oplysninger om bl.a. usikkerhed ved indregning og måling samt manglende beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrundelse af afvigelser.
  • Øvrige fejl og mangler i årsrapporternes præsentation og oplysninger, fx vedrørende oplysninger om ændringer i regnskabsmæssige skøn, af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og anvendt regnskabspraksis for supplerende beretninger.

Den samlede redegørelse for resultatet af regnskabskontrollen 2022 kan tilgås på Finanstilsynets hjemmeside, hvor den fulde liste over konstaterede fejl og mangler ligeledes fremgår.

Fælleseuropæiske temaer

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets regnskabskontrol for 2022 har taget udgangspunkt i de fælleseuropæiske temaer, som er fastlagt af ESMA (European Securities and Markets Authority) for årsrapporterne for 2021. Disse vedrørte i hovedtræk håndtering af klimarelaterede risici i årsrapporten og gennemsigtighed om klimaforhold, COVID-19-påvirkning på årsrapporten samt tab på tilgodehavender for finansielle virksomheder.

For 2023 er de centrale temaer ikke-finansielle forhold, klimarelaterede forhold, de regnskabsmæssige konsekvenser af krigen i Ukraine, øvrige makroøkonomiske forhold såsom rentestigninger og inflation, ESEF-rapportering og alternative resultatmål. Disse temaer for 2023 kan du læse mere om i vores tidligere artikel ESMA-fokusområder ved regnskabskontrol af 2022-årsrapporter, som blev udgivet i forlængelse af, at temaerne blev udmeldt af ESMA i slutningen af oktober 2022.

Sammendrag

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2021 og delårsrapporter for 2022. Kontrollen omfatter kontrol af både finansielle og ikke-finansielle forhold i virksomhedernes rapportering. På baggrund af regnskabskontrollen er der offentliggjort en redegørelse med beskrivelse af fokusområder og konstaterede fejl og mangler identificeret ved kontrollen.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance