3 dec. 2021
EY Installation af ladestandere – hvordan håndteres moms og afgifter?

Installation af ladestandere – hvordan håndteres moms og afgifter?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 dec. 2021
Relaterede emner Government and public sector

Uddannelsesinstitutioner skal kunne dokumentere den reelle anvendelse af ladestanderen, for at få momsfradrag eller momsrefundering.

Opsummering:

 • Når en uddannelsesinstitution laver en aftale med en operatør om opsætning af ladestander, varetager operatøren i udgangspunktet driften af ladestanderen.
 • Den anvendte elektricitet vil normalt afregnes af ladeoperatøren på vegne af uddannelsesinstitutionen som et momspligtigt salg.
 • Lejer eller køber uddannelsesinstitutionen en ladestander er det usikkert, om dette giver ret til momsfradrag.

Behovet for ladestandere til hybrid- og elbiler stiger i takt med det øgede fokus på den grønne omstilling, ligesom der også i konkrete tilfælde gælder regulatoriske krav for etablering af ladestandere i forbindelse med parkeringspladser. 

Herunder gennemgås overordnet uddannelsesinstitutioners håndteringen af moms og afgifter i forbindelse med ladestandere. 

Momspligtigt salg af elektricitet til opladning

Når en uddannelsesinstitution laver en aftale med en operatør om opsætning af ladestander, varetager operatøren i udgangspunktet den almindelige drift af ladestanderen, herunder afregning af de opladninger der foretages på ladestanderen. 

Den elektricitet, der anvendes på ladestanderen, forbruges på uddannelsesinstitutionens hovedmåler, hvorfor der vil være tale om, at institutionen sælger den pågældende elektricitet til ladeoperatøren. 

Et sådant salg vil normalt afregnes af ladeoperatøren på vegne af uddannelsesinstitutionen via et afregningsbilag, og skal anses som et momspligtigt salg.

Såfremt uddannelsesinstitutionen lejer eller køber en ladestander, er det usikkert, om Skattestyrelsen vil anse ladestanderen som en driftsomkostning vedrørende personbiler, hvilket ikke giver ret til momsfradag. 

Muligheden for momsfradrag på el til opladning

Uddannelsesinstitutioner vil ved en operatøraftale efterfølgende tilbagekøbe den elektricitet, som selv anvendes på ladestanderen. I dette tilfælde vil momsfradragsretten bero på, hvem der oplader, og hvilken type bil, der oplades.

Til dette anvendes de almindelige regler for momsfradrag som ved bilers driftsomkostninger. Det er således afgørende at kvalificere, hvilket nedenstående kategori, bilen der lades, falder i:

 1. Fuldt momspligtige aktiviteter
 2. Fuldt Fritagne aktiviteter
 3. Aktiviteter der er uddannelsesinstitutionens uvedkommende
 4. En blanding af ovenstående 

Anvendes en ladestander til ladning af personbiler, er der ikke ret til momsfradrag ved Skattestyrelsen. Uddannelsesinstitutioner vil dog have ret til momsrefusion, når der er tale om institutionens egne personbiler der anvendes til institutionens ordinære aktivitet.

Det er derfor vigtigt, at uddannelsesinstitutionen har et overblik, der dokumenterer den reelle anvendelse af ladestanderen, for at vurdere den tilsvarende mulighed for at få momsen fradraget eller refunderet. 

Såfremt der er er tale om egen drift af ladestander, er der flere særlige forhold at være opmærksomme på. Vi anbefaler, at der i sådanne tilfælde, foretages en særskilt momsmæssig vurdering.

Elafgift

I Danmark udgør afgiften for elektricitet 90 øre pr. kWh. Som udgangspunkt kan momsregistrerede virksomheder få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh. Muligheden for godtgørelse af elafgiften gives i samme omfang, som virksomheden har momsfradrag. 

For el forbrugt til opladning af elbiler er der dog indført en særordning i 2012, der nu er blevet forlænget frem til 2030. Særordningen betyder, at kravet, om at godtgørelsen følger momsfradragsprocenten, fraviges. For en uddannelsesinstitution er dette væsentligt, da disse ofte har en lav momsfradragsprocent. 

For at der kan ydes godtgørelse, er der tre krav, der skal være opfyldt:

 1. Ladestanderen skal drives for virksomhedens regning og risiko.
 2. Elforbruget i ladestanderen skal opgøres via en bimåler placeret i ladestanderen.
 3. Virksomheden skal være involveret i driften af ladestanderen.

Disse betingelser skal være opfyldte ved uddannelsesinstitutionens egen drift af ladestander, såfremt elafgiften skal godtgøres.

Under en operatøraftale er det ladeoperatøren der vil søge om godtgørelse af elafgiften, hvorfor det er særligt vigtigt, at den pågældende elektricitet adskilles fra institutions øvrige anmodning om godtgørelse af elafgift.

Afgiftsgodtgørelse forudsætter som udgangspunkt også, at der er betalt fuld afgift af hele elforbruget til opladningen. Hvis ladestanderen fx delvis forsynes fra eget solcelleanlæg, vil hele elforbruget ikke kunne omfattes af godtgørelsesordningen.

Endvidere kan godtgørelsesretten blive begrænset, hvis landestanderne drives af uddannelsesinstitutionen, og gratis stilles til rådighed for de ansatte.  

Kontakt:

 • Theis Friland, tlf. 2529 5202
 • Søren Flensborg, tlf. 2529 3879
 • Erik Worup, tlf. 2529 3163

Sammendrag

Anvendes en ladestander til ladning af personbiler, er der ikke ret til momsfradrag ved Skattestyrelsen. Uddannelsesinstitutioner vil dog have ret til momsrefusion, når der er tale om institutionens egne personbiler der anvendes til institutionens ordinære aktivitet. Det er derfor vigtigt, at uddannelsesinstitutionen har et overblik, der dokumenterer den reelle anvendelse af ladestanderen, for at vurdere den tilsvarende mulighed for at få momsen fradraget eller refunderet. Såfremt der er er tale om egen drift af ladestander, er der flere særlige forhold at være opmærksomme på. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.