14 dec. 2022
Electrician lineman repairman worker at climbing work on electric post power pole

Elnetvirksomheder – Udvalgte økonomiske fokuspunkter

Forfattere
Michael Sig

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsautoriseret revisor inden for energi- og forsyningsområdet, forfatter til artikler om sektorspecifikke forhold. Interesse i US biler og elitesvømning.

Simon Knudsen

Senior, Energi og forsyning, EY Danmark

Revisor med fokus på energi- og forsyningssektoren. Stort fokus på fagligheden og værdiskabende rådgivning for sine kunder.

14 dec. 2022

Øget behov for at være ”tættere” på forventede indtægtsrammer for indeværende og kommende reguleringsår.

Elnetvirksomhederne i Danmark kan for 2022 se tilbage på et år præget med travlhed i relation til den økonomiske regulering samt stor variation i priserne på elektricitet til nettab. Dette har blandt andet øget behovet for at være ”tættere” på forventede indtægtsrammer for indeværende og kommende reguleringsår samt løbende tilpasninger af tariffer.

Udviklingen i elmarkedet

Priserne på elektricitet nåede sit foreløbige højdepunkt i august 2022, hvilket har betydet, at flere elnetvirksomheder har været nødsaget til at tilpasse tarifferne flere gange i 2022 og 2023.

Stigende priser på elektricitet til nettab medfører forøgede indtægtsrammer samt differencer i virksomhedernes favør.

Dette giver anledning til stigning i tarifferne, som grundet varslingsfristerne kan give udfordringer med overholdelse af differenceloftet, som midlertidigt er forhøjet til 30 % i 2022.

Elnetvirksomhederne har enkeltvis og i samråd med brancheforeningen arbejdet på midlertidig dispensering af differenceloftet. Dette er ifølge vores oplysninger endnu ikke vedtaget.

Samtidig med usikkerheden omkring grundlaget for indtægtsrammerne, er tarifmodel 3.0 i 2022 godkendt af Forsyningstilsynet. Tarif model 3.0 giver mulighed for beregning af en ny indfødningstarif og viderefører muligheden for tidsdifferentierede tariffer. Det anbefales at overgå til Tarifmodel 3.0 senest i 2023.

Høring af indtægtsramme for 2021 og benchmark for 2023-2027

I oktober 2022 modtog alle elnetvirksomheder udkast til afgørelser om individuelle effektiviseringskrav for 2023-2027 samt utilstrækkelig leveringskvalitet og efterfølgende 1. november udkast til indtægtsramme for 2022.

I udkast til indtægtsramme for 2022 er principperne omkring dobbelttælling af effektiviseringskrav ændret således, at der ikke som tidligere kun blev effektiviseret af det højeste af det generelle og individuelle krav, men det generelle krav nu kun bliver reduceret med det beregnede potentiale i den udførte benchmark.

Som noget nyt gælder benchmarkingen, som danner grundlag for de individuelle effektiviseringskrav, alle fem år i den kommende reguleringsperiode. Herudover bemærkes, at eventuelle udmeldte individuelle effektiviseringskrav akkumuleres over den 5-årige reguleringsperiode, således det samlede krav for hele perioden udgør det årlige krav multipliceret med 15.

Benchmarkmodellen samt input hertil er ændret på flere parametre. Ændringen i input vedrører i det væsentligste standardiserede kapitalomkostninger samt en anvendelse af Mols-modellen som erstatning for SFA-modellen.

Der er vores anbefaling, at elnetvirksomhederne opnår viden om samspillet af de enkelte parametre i benchmarkingen, så fremtidige beslutningers mulige effekt på benchmarkingen indgår i beslutningsgrundlaget herfor.

Indtægtsramme for 2023

2022 er sidste år i den nuværende reguleringsperiode, og elnetvirksomhederne står overfor en kalibrering af deres indtægtsramme til den nye reguleringsperiode, som starter med reguleringsåret 2023.

Forsyningstilsynet har den 30. november 2022 udmeldt foreløbige indtægtsrammer for 2023. De foreløbige indtægtsrammer er blandt andet baseret på:

  • Godkendte reguleringsregnskaber for 2018-2020, herunder driftsmæssige omkostninger, bogført værdi af netaktiver m.v.
  • Høringsudkast til reguleringsregnskab for 2021
  • Udkast til afgørelser om individuelle effektiviseringskrav for 2023-2027
  • Gennemsnitlig nettab, leveret elektricitet og pris på nettab for perioden 2018-2021. Dette multipliceret med en faktor 3,3.
  • At alle elnetvirksomheder er effektive

Den udmeldte indtægtsramme giver et indblik i, hvorledes Forsyningstilsynet fortolker regler i Indtægtsrammebekendtgørelsen om kalibrering af indtægtsrammen for 2023.

Dog mangler udmeldingen en række data fra blandt andet reguleringsåret 2022. Disse data skal indberettes med reguleringsregnskabet for 2022, som forventes afgjort af Forsyningstilsynet i december 2023. Sammenholdt med, at tarifstigninger skal varsles med fire måneder, kan der være risiko for tab af opkrævningsret til differencer i elnetvirksomhedens favør som følge af differenceloftet.

Derfor er det vores anbefaling, at elnetvirksomhederne hurtigst muligt estimerer/simulerer indtægtsrammen for 2023. Eventuelt baseret på Forsyningstilsynets tolkning af reglerne i de udmeldte indtægtsrammer. Herudover bør indtægtsrammen for 2023 løbende opdateres i 2023, som minimum med udviklingen i priserne på elektricitet til nettab.

Kontakt os

EY har assisteret flere elnetvirksomheder med gennemgang af udkast til indtægtsrammer samt udarbejdelse af indtægtsrammeestimater, som ud fra en simpel model viser de enkelte elementer i indtægtsrammen samt deres påvirkning herpå.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en nærmere drøftelse heraf, er I velkommen til at kontakte os.

Sammendrag

Det er vigtigt løbende at estimere indtægtsrammen samt være bevidst om, hvorledes beslutninger kan påvirke benchmarkingen.

Om denne artikel

Forfattere
Michael Sig

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsautoriseret revisor inden for energi- og forsyningsområdet, forfatter til artikler om sektorspecifikke forhold. Interesse i US biler og elitesvømning.

Simon Knudsen

Senior, Energi og forsyning, EY Danmark

Revisor med fokus på energi- og forsyningssektoren. Stort fokus på fagligheden og værdiskabende rådgivning for sine kunder.