8 nov. 2023
Genanvendelse af papir

Moms på renovationsydelser

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

8 nov. 2023

Skattestyrelsen offentliggjorde den 3. november 2023 det længe ventede styresignal om moms på renovationsydelser.

Opsummering: 
  • Ifølge den nye praksis skal kommuner ikke opkræve moms, når der leveres renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger.
  • Styresignalet indeholder en beskrivelse af hidtidig praksis, af ny praksis og mulighed for genoptagelse af tidligere momsangivelser.
  • Den nye praksis omfatter også kommunale § 60 selskaber.

Styresignalet kommer som følge af Landsskatterettens afgørelser fra oktober 2020, hvor den hidtidige praksis om moms på kommuners levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger blev underkendt.

Hvem og hvad er omfattet

Ifølge den nye praksis skal kommuner ikke opkræve moms, når der leveres renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger.

Den nye praksis også omfatter kommunale selskaber oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven.

Private underleverandører til kommunens levering af renovationsydelser er ikke omfattet af praksisændring, hvorfor underleverandørydelser fortsat skal opkræves med moms. Tilsvarende gælder kommunalt ejede aktieselskaber og P/S’er, der leverer renovationsydelser til kommunen.

Kommunalt ejede aktieselskaber og P/S’er kan som udgangspunkt ikke varetage den kommunale myndighedsopgave efter gældende lovgivning. De vil derfor i udgangspunktet agere underleverandører til kommunen og som følge heraf levere momspligtige ydelser til kommunen.

Det fremgår af styresignalet, at kommunalt ejede aktieselskaber, der er integreret i den offentlige forvaltning, efter særlige kriterier kan anses for omfattet af praksisændringen. Vi finder det tvivlsomt, om det er tilfældet i praksis.

Kommuner, der har ladet et kommunalt affaldsselskab opkræve renovationstakst på kommunens vegne, kan omfattes af praksisændringen. Det forudsætter, at kommunen har afregnet salgsmoms af renovationsydelsen, der er opkrævet på deres vegne og i deres navn.

For kommunale erhvervsaffaldsordninger gælder, at de principielt kan være omfattet af praksisændringen. Det er tilfældet, hvor en kommune har etableret en indsamlings- eller anvisningsordning, hvor kommunen er forpligtet til at håndtere affald fra virksomheder, og virksomhederne omvendt er forpligtet til at anvende den kommunale ordning.

Der skal foretages en konkret vurdering af ordningen i den enkelte kommune før det kan fastslås, om ordningen er omfattet af praksisændringen.

Gyldighed

Praksisændringen har virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen første gang efter offentliggørelse af styresignalet kan regulere renovationsgebyrerne. 

Efter vores opfattelse kan det betyde, at kommunerne kan fortsætte med at opkræve moms af renovationsgebyrerne indtil den politiske aftale om selskabsgørelse af renovationsområdet udmøntes.

Genoptagelse

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvar for tidligere perioder, hvis den hidtidige praksis har været til ugunst for kommunen. Genoptagelse af momstilsvar kan ske for angivelsesperioder fra 1. januar 2012.

Bemærk at kravet skal reduceres med fratrukket købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser og godtgørelse af energi- og miljøafgifter, ligesom der kan være en forpligtelse til at betale udtagningsmoms. Kravet skal omfatte alle perioder, der kan søges om genoptagelse for, og anmodningen skal omfatte eventuelle erhvervsaffaldsordninger omfattet af praksisændringen.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af moms, at kommunen ikke opnår en ugrundet berigelse. En eventuel tilbagebetaling af moms (inkl. rentegodtgørelse) skal derfor komme aftagerne til gode enten ved at viderebetale den tilbagebetalte moms til aftagerne eller ved at indregne det tilbagebetalte momsbeløb i de fremtidige takster.

Anmodningen om genoptagelse skal indsendes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, dvs. inden den 3. maj 2024.

Vi anbefaler, at det vurderes om – og i hvilket omfang – praksisændringen er relevant, herunder om der eventuelt skal anmodes om genoptagelse.

Styresignalet kan læses her.

Kontakt os
Er der spørgsmål til styresignalet eller håndtering af moms på renovationsydelser, er I velkomne til at kontakte jeres sædvanlige EY rådgiver eller en af nedenstående.

Mette Schøler, Senior Manager, tlf. 2529 4211
Søren Flensborg, Director, tlf. 2529 3879
Theis Friland, Manager, tlf. 2529 5202
Heidi Lundsgaard, Partner, tlf. 2529 4048

Sammendrag

Skattestyrelsen har den 3. november 2023 offentliggjort styresignal om praksisændring for kommunale renovationsydelser. Styresignalet er offentliggjort som følge af Landsskatterettens afgørelser fra oktober 2020, hvor Landsskatteretten fandt, at kommuners levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger var en kommunal myndighedsopgave og derfor ikke skulle pålægges moms. Praksisændringen har virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen første gang efter offentliggørelse af styresignalet kan regulere gebyrerne for opkrævning af renovationsydelser. Kommuner kan anmode om tilbagebetaling af moms fra 1. januar 2012, hvis hidtidig praksis har været til ugunst for kommunen. Krav skal indsendes inden den 3. maj 2024.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.