12 sep. 2023
Moderne etagebyggeri med altaner

Alle boligejere har modtaget en foreløbig ejendomsvurdering for 2022

Forfattere
Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.

12 sep. 2023

De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 er afgørende for, hvad der i første omgang skal betales i boligskat i 2024. 

Opsummering:
  • Der er udsendt foreløbige ejendomsvurderinger til alle boligejere, som kan findes på Vurderingsportalen.dk.
  • Vurderingerne er foreløbige, og vil i løbet af 2025 blive efterfulgt af ”rigtige” vurderinger, hvor der samtidig gennemføres en efterregulering af ejendomsskatterne.
  • De foreløbige vurderinger er ikke ”rigtige” vurderinger, og har ikke betydning for overdragelser til en værdi inden for +/- 15 % af den offentlige vurdering.

Ved årsskiftet træder de nye boligskatteregler i kraft. Mandag den 11. september 2023 landede den foreløbige ejendomsvurdering hos 1,7 mio. boligejere. De foreløbige vurderinger er tilgængelige for de boligejere, som endnu ikke har modtaget deres ”rigtige” ejendomsvurdering.

De foreløbige vurderinger er udtryk for Vurderingsstyrelsens foreløbige bedste bud på din ejerboligs værdi pr. 1. januar 2022 og udsendes, da Vurderingsstyrelsen endnu ikke er nået i mål med vurderingen af alle landets boligejendomme. Vurderingen gælder indtil, at Vurderingsstyrelsen har udarbejdet en endelig vurdering for 2022.

Den foreløbige vurdering bliver ikke sendt direkte til din digitale postkasse. Man skal derfor som boligejer selv opsøge vurderingen på Vurderingsportalen.dk.

Efterregulering af den foreløbige ejendomsvurdering

Den foreløbige vurdering er grundlaget for den foreløbige boligskat, som man skal betale i 2024 og 2025. Man får den foreløbige vurdering, fordi de endelige 2022-vurderinger ikke er klar endnu.

Når forskudsopgørelsen for 2024 kommer ud i november 2023, vil den foreløbige boligskat for 2024 fremgå. Når den endelige 2022-vurdering er klar, bliver skatten for 2024 og 2025 genberegnet og efterreguleret.

Hvis den foreløbige 2022-vurdering er højere end den endelige, vil man få penge tilbage, medmindre man har fået en skatterabat. Hvis man har fået en skatterabat, vil den også blive reguleret, når den endelige vurdering modtages, men det har ikke betydning for det beløb, som skal betales i skat.

Hvis den foreløbige vurdering var lavere end den endelige vurdering, skal man betale en restskat, medmindre man fik en skatterabat ved overgangen til de nye regler. Der vil blive tilskrevet renter til en eventuel restskat. Hvis man i forvejen har en skatterabat, vil skatterabatten blive lidt større, hvis den foreløbige vurdering var for lav – men man skal ikke betale restskat.

Vurderingsstyrelsen forventer, at den foreløbige vurdering ikke afviger væsentligt fra den endelige vurdering, hvilket vil medføre efterreguleringer i begrænset omfang for de fleste.

Overdragelser inden for spændet af +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering

Ved generationsskifte af fast ejendom indenfor boafgiftskredsen, er udgangspunkt at ejendommen skal værdiansættes til handelsværdien, jf. boafgiftslovens § 12. I medfør af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, også kendt som værdiansættelsescirkulæret, har Skattemyndighederne udarbejdet et sæt hjælperegler, der tjener som vejledning til skatteyderen med henblik på at værdiansætte fast ejendom i praksis ved generationsskifte inden for gaveafgiftskredsen.

Det fremgår af værdiansættelsescirkulæret, at en ejendom anses som værdiansat til handelsværdien, såfremt ejendommen værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette udgangspunkt kan fraviges, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

De nye, foreløbige vurderinger har ikke betydning for overdragelser inden for spændet af +/- 15 % af den offentlige vurdering, idet der kun er tale om en foreløbig vurdering, og ikke en ”rigtig” vurdering. Det fremgår af lovforarbejderne i L114, som er lovgrundlaget bag de foreløbige vurderinger, at de foreløbige vurderinger ikke kan bruges i forbindelse med værdiansættelsen:

”Derimod foreslås det, at de foreløbige vurderinger ikke vil skulle anvendes i forhold til de øvrige dele af skatteområdet, dvs. f.eks. ikke som grundlag for værdiansættelser eller lignende, herunder som grundlag for anvendelse af 15 pct.-reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer efter pkt. 6 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Det bemærkes desuden, at de foreløbige vurderinger ikke kan være et holdepunkt for, at værdiansættelsen efter 15 pct.-reglen ikke er udtryk for ejendommens handelsværdi. En foreløbig vurdering skal således ikke indgå i vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder vedrørende den pågældende faste ejendom, som betyder, at 15 pct.-reglen ikke kan anvendes.”

Modtagelsen af de foreløbige vurderinger vil derfor ikke påvirke, hvorvidt ejendommen kan overdrages inden for spændet af +/- 15 % af den offentlige vurdering – dette kan altså fortsat være muligt, indtil de nye "rigtige" vurderinger, udsendes.

Klagemulighed

Det er ikke muligt at klage over den foreløbige vurdering.

Inden du får den endelige vurdering, vil du få mulighed for at kontrollere de data, som den bygger på – dette sker gennem deklarationsprocessen Hvis der er fejl i de data, der er taget udgangspunkt i, kan man indsende en indsigelse.

Hvis man mener, at den endelige vurdering er forkert, kan den påklages. Det kan dog først ske, når den endelige vurdering er modtaget.

Vurderingsstyrelsen forventer at udsende de endelige 2022-vurderinger fra 2025.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Har du konkrete spørgsmål til muligheden for overdragelse af ejendomme inden for +/- 15 % af den offentlige vurdering eller generelle spørgsmål til de offentlige vurderinger og beskatning af fast ejendom, er du altid velkommen til at kontakte din EY-revisor eller EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

De nye foreløbige ejendomsvurderinger er udsendt til alle landets boligejere. Der er tale om foreløbige ejendomsvurderinger, som alene kan anvendes som – foreløbigt – grundlag for opkrævning af ejendomsskatter i 2024 og 2025 – indtil de endelige ejendomsvurderinger foreligger. Da der alene er tale om foreløbige vurderinger, har de ikke betydning for værdiansættelsen af en ejendom, og de foreløbige vurderinger påvirker derfor ikke mulighederne for at overdrage en ejendom indenfor spændet af +/- 15 % af den offentlige vurdering.

Om denne artikel

Forfattere
Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.