27 apr. 2023
Man sidder på klippe og ser ud over landskab

Er skovdrift ikke længere aktiv erhvervsvirksomhed?

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

27 apr. 2023
Relaterede emner Tax Agribusiness

En ny afgørelse fra Landsskatteretten sætter spørgsmålstegn ved successionsmulighederne i virksomheder som beskæftiger sig med skovdrift.

Opsummering:

  • Hvis successionsreglerne skal finde anvendelse ved generationsskifte af et selskab, skal selskabet hovedsageligt drive aktiv erhvervsvirksomhed.
  • En ny afgørelse fra Landsskatteretten fastslår, at skovdrift ikke nødvendigvis skal anses for aktiv erhvervsvirksomhed.
  • Landsskatteretten fastslog at det overdragede holdingselskab ikke deltog aktivt i driften af et underliggende skovselskab på overdragelsestidspunktet.

I en ny afgørelse fra Landsskatteretten, offentliggjort under LSR-22-0053067, har Landsskatteretten fastslået, at et holdingselskab, som gennem et datterselskab, ejede et skovområde i Litauen, ikke opfyldte betingelserne til en aktiv erhvervsvirksomhed, og derfor ikke kunne overdrages med skattemæssig succession.

De faktiske omstændigheder i LSR-22-0053067

Person A var død den 21. april 2019. A ejede på dødstidspunktet 50 % af kapitalandelene i Selskab 1. De resterende 50 % var ejet af A’s sønner, med 25 % til hver. I overensstemmelse med A’s testamente, skulle sønnerne arve de resterende 50 % af Selskab 1, tilhørende A. Sønnerne skulle arve 25 % hver.

Den 15. marts 2021 erhvervede sønnerne Selskab 1 ved skattemæssig succession.

Forud for successionsoverdragelsen var der gennemført en omstrukturering af Selskab 1. Først blev samtlige kapitalandelene aktieombyttet til et nystiftet overliggende holdingselskab, Selskab 2. Selskab 2 blev herefter ophørsspaltet ud i Selskab 3 og Selskab 4.

Forinden Selskab 3 og 4 blev overdraget til sønnerne, erhvervede Selskab 1, 100 % af kapitalen i Selskab 5, den 3. marts 2021. Selskabet 5 ejede 100 % af kapitalen i et litauisk datterselskab, Selskab 8, som ejede en skov i Litauen.

Der var enighed om, at samtlige successionsbetingelser var opfyldte, hvis pengetanksreglen var opfyldt, ligesom der var enighed om, at pengetanksreglen var opfyldt, hvis skovejendommen blev kvalificeret som aktiv driftsvirksomhed.

Det var imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at skovejendommen skulle anses for passiv kapitalanbringelse, da skovejendommen, efter Skattestyrelsens opfattelse, reelt blev drevet af Virksomhed 7 (uafhængig tredjemand). Selskab 5 blev derfor anset for blot at modtage afkast fra investeringen – på samme måde som børsnoterede værdipapirer.

Eksisterende praksis

Der eksisterer efterhånden en omfattende praksis på, hvornår en investering skal anses for at være aktiv erhvervsvirksomhed ctr. passiv investering – i relation til pengetanksreglen.

Den eksisterende praksis bygger på den af lovgiver indbyggede undtagelse i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at ”Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke som passiv kapitalanbringelse.”

Højesteret har bl.a. tidligere behandlet, hvornår investeringer i solceller og vindmøller skulle anses for passive investeringer, og derfor ikke var omfattet af successionsreglerne. Dette er gennemgået i artiklen successionsmuligheder i solcelle- og vindmølleanlæg.

Skatterådet har i en afgørelse af den 29. september 2020, offentliggjort som SKM2020.425.SR, haft lejlighed til at vurdere, hvornår en skovejendom skulle anses for en aktiv driftsvirksomhed i relation til pengetanksreglen. Denne vurdering angik bortforpagtningen af en svensk skovejendom.

Skatterådet har i begrundelsen for det bindende svar i SKM 2020.425.SR indsat følgende citat:

“Den overordnede regel for skovejendomme er tilsvarende den for landbrugsejendomme, således at bestemmelse om kategorisering skal træffes ud fra ejendommens samlede karakter. Der skal for skovejendommes vedkommende være tale om skov med et produktionspotentiale.

Det er ikke i sig selv afgørende for kategoriseringen, om der foregår egentlig kommerciel skovdrift på ejendommen, eller om der er tale om en mere rekreativ anvendelse. Dog må ejendommen have en sådan størrelse og fremtræden i øvrigt, at den ikke har karakter af ejerbolig.

Det, der ovenfor er anført om betydningen af korrekt kategorisering af landbrugsejendomme, gør sig tilsvarende gældende for skovejendomme.”

Det fremgår af Skatterådets efterfølgende argumentation, at Skatterådet er enig heri, således at kvalifikationen skal ske i forhold til klassifikationen efter ejendomsvurderingsloven.

I relation til, om skovejendommen er bortforpagtet eller ej, anfører Skatterådet følgende:

”Hvis den aktive “faste ejendom” bliver udlejet overgår den til at være en passiv kapitalanbringelse. Der gælder dog en særlig undtagelse, når der er tale om bortforpagtning af landbrugs- og skovejendomme, at “fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke som passiv kapitalanbringelse”, jf. stk. 3, 2. pkt. Disse aktiver bevarer deres status som en aktiv kapitalanbringelse, selvom der sker en bortforpagtning af dem.”

På baggrund af disse bemærkninger og henset til lovens ordlyd, ses der således ikke at være nogen forskel i forhold til successionsmulighederne, om en skovejendom er udlejet eller virksomheden kører driften selv, når der ved udlejning er tale om bortforpagtning af landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Afgørelsen i LSR-22-0053067

Trods Skatterådets klare afgørelse af, hvornår en skovejendom skulle anses for et aktiv drift virksomhed i relation til pengetanksreglen, formåede Landsskatteretten i denne nye afgørelse, at nå det modsatte resultat.

Det fremgår således at Landsskatterettens præmisser:

Landsskatteretten finder, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at Selskab 3 og Selskab 4 på tidspunktet for aconto-udlodningen deltog aktivt i driften af den litauiske skovejendom. Hertil bemærkes, at selskaberne alene var repræsenteret i Selskab 5s bestyrelse ved [den ene søn] og at han på daværende tidspunkt kun havde været bestyrelsesmedlem i 7 dage.

Landsskatteretten når endvidere frem til, at Skatterådets bindende svar, offentlig gjort som SKM2020.425.SR ikke er sammenlignelig i denne sag, da det bindende svar angår en bortforpagtet skov ejendom.

Vurdering af afgørelsen

Med afgørelsen opsætter Landsskatteretten for det første et kriterie om, at de successionsoverdragne selskaber skal være aktivt involveret direkte i driften i underliggende driftsselskaber, før end disse selskaber kan anses for at være en aktiv drift virksomhed.

Denne betingelse synes at være ny, idet det ikke tidligere har været et successionskriterie, og umiddelbart må betingelsen anses for at være i strid med den såkaldte transparensregel i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6.

Herudover synes Landsskatteretten at opstille et tidsmæssigt krav til involveringen i driften, idet det fremhæves at den ene søns involvering i bestyrelsesarbejdet kun har pågået i 7 dage forud for overdragelsen.

Endeligt synes Landsskatteretten at ville opsætte mere indgribende krav for succession til skovejendomme som driftes af ejeren, frem for skovejendomme som bortforpagtes. Det følger af Skatterådets præmisser i 2020-afgørelsen, at det er ejendommens samlede karakter og produktionspotentiale som er afgørende – og derimod ikke hvorvidt den er bortforpagtet eller ej.

Afgørelsens betydning for fremtidige successionsmuligheder

Landsskatterettens afgørelse fremstår umiddelbart ude af trit med de hidtidige afgørelser på området. Hvis afgørelsen står til troende, kan den have store konsekvenser for de fremtidige successionsmuligheder, idet kravet om aktiv deltagelse direkte i underliggende datterselskaber ikke synes at være begrænset til skovejendomme men så også vil kunne overføres til andre selskabskonstruktioner.

En sådan indskrænkning af successionsmulighederne synes dog ikke at have den fornødne hjemmel i lovgivningen, særligt under hensyn til, at der er lovfæstet en undtagelse, der fritager bortforpagtning af landbrugs- og skovejendom, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Vi afventer således, hvorvidt afgørelsen indbringes for domstolene med henblik på at domstolene tager stilling til spørgsmålet – der med denne afgørelse har opnået en særlig principiel karakter.

Sammendrag

Landsskatteretten har med en ny afgørelse fastslået, at et holdingselskab, som gennem et datterselskab, ejede et skovområde i Litauen, ikke opfyldte betingelserne til en aktiv erhvervsvirksomhed, og derfor ikke kunne overdrages med skattemæssig succession. En sådan indskrænkning af successionsmulighederne synes dog ikke at have den fornødne hjemmel i lovgivningen, og vi afventer derfor, om afgørelsen indbringes for domstolene med henblik på at domstolene tager stilling til spørgsmålet, der med denne afgørelse har opnået en særlig principiel karakter.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax Agribusiness