4 minutters læsetid 16 maj 2022
Foto af Frist for obligatorisk transfer pricing-dokumentation nærmer sig

Frist for obligatorisk transfer pricing-dokumentation nærmer sig

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

4 minutters læsetid 16 maj 2022
Relaterede emner Tax

Virksomheder med kalenderår (som regnskabsår) skal indsende deres transfer pricing-dokumentation for regnskabsåret 2021 senest den 29. august 2022.

Opsummering: 
  • Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen for regnskabsår med afslutning december 2021 nærmer sig (29. august 2022).
  • På nuværende tidspunkt har de danske skattemyndigheder endnu ikke offentliggjort en detaljeret vejledning om de praktiske forhold i forbindelse med indsendelse af de relevante dokumenter.
  • Manglende overholdelse af indsendelseskrav, frist og indhold medfører, at de danske skattemyndigheder vil være berettiget til at foretage en skønsmæssig vurdering af prisfastsættelsen af de koncerninterne transaktioner.

Danmark indførte for nylig et krav om årlig indsendelse af transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder. Hvis dokumentationen pr. juridisk enhed ikke indsendes inden for den gældende frist, kan der pålægges sanktioner. Dette omfatter bøder, men også en væsentlig risiko for en skønsmæssig vurdering af prisfastsættelsen af de koncerninterne transaktioner (eksempel: skattemyndighederne skønner at prissætningen for den koncerninterne transaktion er forkert, myndighederne laver derfor en forhøjelse af skattemæssige resultat, hvilket resultere i en forhøjet skattebetalingen for skatteyder) og for, at bevisbyrden for, at de koncerninterne transaktioner er på armslængdevilkår, reelt bliver vendt om.

Virksomheder med kalenderår (som regnskabsår) skal indsende deres transfer pricing-dokumentation for regnskabsåret 2021 senest den 29. august 2022.

Sammenfatning af lovgivningen

For regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 eller senere, kræver den nye lovgivning, at transfer pricing-dokumentation indsendes årligt. Fristen for indsendelse af en transfer pricing-dokumentation, der opfylder kravene, er typisk 60 dage efter fristen for indsendelse af den årlige selskabsselvangivelse. For regnskabsår, der sluttede den 31. december 2021, er fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation for regnskabsåret 2021 derfor den 29. august 2022.

I henhold til de nye regler er skatteydere, der er underlagt transfer pricing-dokumentationskrav, forpligtet til årligt at indsende både en lokal fil, der dækker den specifikke enhed (inkl. bilag, benchmark og koncerninterne aftaler), og en masterfil for hele koncernen (inkl. bilag).

Det anerkendes imidlertid, at multinationale koncerner ikke altid er i stand til at færdiggøre masterfilen inden for fristen. Det er derfor muligt at anmode om en forlængelse af fristen for indsendelse af masterfilen og/eller at anvende masterfilen for det foregående år som et midlertidigt dokument, hvis visse krav er opfyldt.

Bemærkninger vedrørende indsendelse af transfer pricing-dokumentation

De danske skattemyndigheder har endnu ikke offentliggjort en detaljeret vejledning om de praktiske forhold i forbindelse med indsendelse af de relevante dokumenter, men vi har nedenfor sammenfattet visse punkter, der er bekræftet i henhold til datoen for udarbejdelsen af denne sammenfatning.

  • Transfer pricing-dokumentationen skal indsendes via den samme interface, der bruges til at indsende selskabsselvangivelser. Det er muligt at indsende op til 1300 dokumenter pr. enhed og uploade filer på op til 60 MB.
  • Hvis en virksomhed har bemyndiget en rådgiver (fx EY) til at få adgang til indsendelses-interfacet, kan rådgiveren indsende dokumentationen på vegne af virksomheden.
  • I øjeblikket er det ikke teknisk muligt at indsende transfer pricing-dokumentation, før selskabsselvangivelsen er indsendt for det pågældende regnskabsår.
  • En forlænget indgivelsesfrist for selvangivelse forlænger ikke automatisk fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation, men skatteyderne skal særskilt ansøge om forlængelse.
  • Transfer pricing-dokumentationen skal indsendes i et læsbart format (almindelige dokumenttyper såsom Word, Excel og læsbare PDF-dokumenter accepteres).
  • Transfer pricing-dokumentationen skal indeholde alle relevante bilag, herunder kopier af koncerninterne aftaler. Hvis der imidlertid er flere aftaler, der følger et standardformat, men som er indgået med forskellige modparter, er det tilstrækkeligt blot at medtage ét eksempel på sådanne aftaler som et tillæg til transfer pricing-dokumentationen og en liste over andre modparter.
  • Kun udvalgte medarbejdere hos de danske skattemyndigheder vil have adgang til dokumentationen, og adgang kræver en særlig tilladelse.

Potentielle sanktioner for manglende overholdelse

Som udgangspunkt er sanktionen for manglende overholdelse 250.000 kr. (ca. 33.500 euro) pr. juridisk enhed pr. år. Hvis der efterfølgende udarbejdes og indsendes tilstrækkelig transfer pricing-dokumentation, vil bøden ofte blive nedsat til 125.000 kr., hvilket forventes også at gælde i tilfælde af forsinket indsendelse af transfer pricing-dokumentation. Det forventes, at denne sanktion automatisk vil blive udstedt til de enheder, der ikke overholder fristen for proaktiv indsendelse af transfer pricing-dokumentationen. Derudover kan der pålægges en bøde på 10% på en potentiel indkomstjustering.

Manglende overholdelse af indsendelseskrav, frist og indhold medfører desuden, at de danske skattemyndigheder vil være berettiget til at foretage en skønsmæssig vurdering af prisfastsættelsen af de koncerninterne transaktioner, hvilket i realiteten vender bevisbyrden for armslængdevurderingen om.

For yderligere information om danske transfer pricing-forhold kan man kontakte vores transfer pricing-team.

Sammendrag

For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, kræver ny lovgivning, at transfer pricing-dokumentationen indsendes årligt. Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen er typisk 60 dage efter fristen for indsendelse af den årlige selskabsselvangivelse. For regnskabsår, der er afsluttet den 31. december 2021, vil fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen for regnskabsåret 2021 derfor være den 29. august 2022. Manglende overholdelse af indsendelseskrav, forventes at udløse automatisk sanktionering.

Om denne artikel

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

Related topics Tax