6 sep. 2022
Ingeniør styrer robot via touch screen

130 % fradrag for forskning og udvikling

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

6 sep. 2022
Relaterede emner Tax

Fra 2018 har det været muligt for virksomheder at opnå et ekstra skattemæssigt fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

I forbindelse med COVID-19 har Folketinget vedtaget, at der skal være adgang til 130 % fradrag for 2020-2022.

Herunder gennemgår vi kort reglerne. Fradragssatserne ser nu således ud:

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradragssats

101,5 %

101,5 % 130 % 130 % 130 % 108 % 108 % 108 % 110 %

Ekstrafradraget der kun gives i 2020-2022 (27 % i 2020, 25 % i 2021 og 2022) gives op til udgifter på maksimalt 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. i 2021 og 2022. Omkostninger derudover tildeles ekstrafradrag på 3 % i 2020 og 5 % i 2021 og 2022.

Loftet for maksimalt fradrag i 2020-2022 gælder samlet for sambeskattede selskaber.

Det bemærkes, at der er indgået en politisk aftale om at gøre fradraget på 130 % permanent. Det er således vores forventning, at 130 % fradraget også vil gælde fra 2023 og frem. 

Er der ikke taget 130 % fradrag i årene 2020 og 2021 vil det være muligt at anmode Skattestyrelsen om genoptagelse.

Fradragsmuligheder

Forskning og udvikling (R&D) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

I dag gælder der en række særlige regler for R&D-relaterede omkostninger. Virksomheder kan vælge at aktivere og afskrive eller tage straksfradrag: 

Med reglerne er der altså et såkaldt ”ekstra fradrag”, hvilket vil sige, at virksomheden kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end der rent faktisk investeres i året, uanset om omkostningerne afskrives eller straksfradrages.

Det bemærkes, at ekstrafradragene ikke påvirker skattekreditordningen, der fortsat berettiger til kredit af 100 % af R&D-omkostningerne.

Skattekreditordningen

Skattekreditordningen indebærer, at selskaber (og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskatteordningen) kan få refunderet skatteværdien af R&D-omkostninger, såfremt de kan indeholdes i årets underskud. Man veksler således et skattemæssigt underskud til kontanter.

Ordningen indebærer, at der kan udbetales skattekredit svarende til skatteværdien af R&D-omkostninger på op til 25 mio. kr. (opgøres på sambeskatningsniveau). Med den gældende selskabsskattesats på 22 % svarer det til 5,5 mio. kr.

For at kunne anvende skattekreditordningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være et skattemæssigt underskud i året
  • Der skal være afholdt forsknings- og udviklingsudgifter

Anmodning om skattekredit sker ifbm. indsendelse af selvangivelsen. Udbetalingen sker på samme tidspunkt som overskydende skat for selskaber, dvs. november måned efter indkomstårets udløb. Er muligheden overset er der som udgangspunkt adgang til genoptagelse.

De øgede fradragsmuligheder for R&D gælder, uanset om skattekreditordningen anvendes eller ej, og der er ingen ulempe ved at anvende skattekreditordningen til trods for, at der kun sker udbetaling med 100 % af omkostningerne fra R&D. 

Hvad er R&D skattemæssigt?

Med de nye regler følger en nødvendig opdeling af R&D-udgifter, såfremt en virksomhed ønsker det øgede fradrag. Det er derfor nødvendigt at have den skatteretlige definition af R&D for øje.

Definitionen minder i nogen grad om den regnskabsmæssige definition af forskning og udvikling, men der er dog forskel, hvorfor konkret stillingtagen vil være nødvendig. Skattemæssigt defineres R&D således:

Forskning Udvikling
Originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at følgende betingelser skal være opfyldt før der skattemæssigt er tale om R&D:

  • ”Projektet skal indeholde et nyhedselement. Nyhedselementet skal vurderes i forhold til det aktuelle vidensniveau inden for branchen (dvs. kredsen af virksomheder beskæftiget med samme aktivitet). Det skyldes, at aktiviteten skal resultere i viden/erkendelser, der ikke allerede er i anvendelse inden for den pågældende branche. Dermed er projekter, der opnår viden ved at kopiere, imitere eller ved "reverse engineering" eksempelvis ikke omfattet. Årsagen er, at opnåelse af ny viden er central for al forsøgs- og forskningsaktivitet.

  • Projektet skal indeholde et element af kreativitet. Baggrunden herfor er, at projektet skal basere sig på nye koncepter/idéer, der ligger ud over det eksisterende vidensniveau. Rutinemæssig aktivitet er derfor ikke omfattet, mens nye metoder til at udføre gængse opgaver, på basis af tilgængelig viden, efter en konkret vurdering kan være omfattet.

  • Projektet skal indeholde et usikkerhedsmoment. Det er en betingelse, at der i projektet er usikkerhed omkring omkostningerne, tidshorisonten, eller om det forventede resultat kan opnås.”

Det bemærkes, at ovenstående definition ikke er tiltrådt i praksis, hvorfor ethvert forsknings- og udviklingsprojekt bør vurderes særskilt i henhold til lovens rammer. 

Afslutning

Den øgede afskrivningssats for R&D medfører, at samtlige erhvervsdrivende i Danmark bør foretage en opdeling af deres omkostninger ud fra den skattemæssige definition – netop for at kunne opnå det øgede fradrag.

Virksomhederne kan få et betydeligt fradrag og det er derfor centralt, at der foretages en konkret opdeling, der også kan dokumenteres overfor skattemyndighederne. 

Den reelle gevinst for 2020-2022 beløber sig netto til 66.000 kr. pr. 1.000.000 kr., som virksomheden investerer i R&D. I hvilket omfang det så reelt øger investeringen i forskning, udvikling og innovation, må tiden vise, men er i sig selv et lod i den rigtige vægtskål.  

Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål vedrørende anvendelsen af det nye fradrag og optimeringsmuligheder. 

Sammendrag

Virksomheder som investerer i R&D kan opnå et skattemæssigt fradrag på 130 %. Vi giver et kort overblik over, hvilke skattemæssige muligheder virksomheder har, når der investeres i forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Om denne artikel

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Tax