13 aug. 2020
Engineer hand using tablet

Endnu højere fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Af

EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

13 aug. 2020
Relaterede emner Tax

Fra 2018 har det været muligt for virksomheder at opnå et ekstra skattemæssigt fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

I forbindelse med COVID-19 har folketinget planlagt et endnu større fradrag for indkomståret 2020 og 2021, og et lovudkast herom er netop sendt i høring. Vi forventer en hurtig lovgivningsproces.

Herunder gennemgår vi kort reglerne og de nye muligheder. Fradragssatserne ser nu således ud: 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradragssats

101,5 %

101,5 % 130 % 130 % 105 % 108 % 108 % 108 % 110 %

Ekstrafradraget der kun gives i 2020 og 2021 (27% i 2020 og 25% i 2021) gives op til fradrags- og eller afskrivningsberettigede udgifter på maksimalt 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. i 2021. Omkostninger derudover tildeles ekstrafradrag på 3% i 2020 og 5% i 2021.

Loftet for maksimalt fradrag i 2020 og 2021 gælder samlet for sambeskattede selskaber.

Fradragsmuligheder

Forsøgs- og forskningsvirksomhed (F&F) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

I dag gælder der en række særlige regler for F&F-relaterede omkostninger. Virksomhederne kan efter disse særbestemmelser vælge at:

  • Fradrage omkostningerne fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt (eller anskaffet, når der er tale om driftsmidler), eller
  • Aktivere og afskrive med lige store årlige beløb fra det indkomstår, hvori de er afholdt, og de følgende fire indkomstår (eller fra anskaffelsesåret for driftsmidler og med op til 25 % saldoafskrivning årligt)

Ovenstående kan også illustreres således:

Med reglerne er der altså et såkaldt ”ekstra fradrag”, hvilket vil sige, at virksomheden kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end der rent faktisk investeres i året, uanset om omkostningerne afskrives eller straksfradrages.

Det er vigtigt at bemærke, at ekstrafradragene ikke påvirker skattekreditordningen, der fortsat ”kun” berettiger til kredit af 100% af omkostningerne. Dette ændres der heller ikke ved i 2020 og 2021 hvor ekstradraget indføres.

Skattekreditordningen

Skattekreditordningen indebærer, at selskaber (og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskatteordningen) kan få refunderet skatteværdien af F&F-omkostninger, såfremt de kan indeholdes i årets underskud. Man ”veksler” således et skattemæssigt underskud til kontanter.

Ordningen indebærer, at der kan udbetales skattekredit svarende til skatteværdien af et underskud på op til 25 mio. kr. Med den gældende selskabsskattesats på 22 % svarer det til 5,5 mio. kr. For sambeskattede selskaber gælder en grænse på 25 mio. kr. Reglerne og grænserne ændres der ikke ved på nuværende tidspunkt som følge af COVID-19 initiativer. 

For at kunne anvende skattekreditordningen skal virksomheden (eller sambeskatningen) opfylde følgende betingelser:

  • Virksomheden (eller sambeskatningen) skal have et skattemæssigt underskud i året
  • Virksomheden (eller sambeskatningen) skal have afholdt forsknings- og udviklingsudgifter (skattemæssig F&F-definition, jf. nedenfor).

Anmodning om skattekredit skal ske senest samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Udbetalingen sker på samme tidspunkt som overskydende skat for selskaber, dvs. november måned efter indkomstårets udløb. Er muligheden overset, kan der være mulighed for genoptagelse af tidligere år inden for de almindelige genoptagelsesregler i skatteforvaltningsloven. Dette indebærer, at anmodning om genoptagelse skal fremsættes den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det indkomstår, der ønskes genoptaget.

De øgede fradragsmuligheder for F&F gælder, uanset om skattekreditordningen anvendes eller ej, og der er således ingen ulempe ved at anvende skattekreditordningen til trods for, at der kun sker udbetaling med 100 % af omkostningerne fra F&F. De resterende 1,5-30 % vil medføre et underskud til fremførsel og med mulighed for modregning i anden skattepligtig indkomst i senere indkomstår. 

Hvad er F&F?

Med de nye regler følger en nødvendig opdeling af F&F-udgifter, såfremt en virksomhed ønsker det øgede fradrag. Det er derfor nødvendigt at have den skatteretlige definition af F&F for øje.

Definitionen minder i nogen grad om den regnskabsmæssige definition af forskning og udvikling, men der er dog forskel, hvorfor konkret stillingtagen vil være nødvendig. Skattemæssigt defineres F&F således:

”Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser”

Dertil kommer såkaldt anvendt forskning og grundforskning, hvorved forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse. Driftsmidler, der anvendes til F&F, er ligeledes omfattet af den øgede fradragsret og kan endvidere danne grundlag for udbetaling af skattekredit.

Nedenstående tabel indeholder en række eksempler fra lovforarbejderne, som kan anvendes som pejlemærker for definitionen af F&F. Der er dog ikke tale om udtømmende opremsninger, hvilket skal ses i sammenhæng med, at reglerne skal kunne virke for fremtidige innovationer, som ingen endnu har tænkt på. Herved er der i praksis skabt plads til en bred fortolkning.

F&F Ikke F&F

F&F, der lever op til betingelsen om ”nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser”, herunder forskning, kan bl.a. omfatte følgende udgifter:

Løn, råstoffer, leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler m.v.

 

 

Følgende kan som udgangspunkt aldrig anses som F&F:

Undervisning, personaleuddannelse, dokumentations- og informationsarbejde, bibliotekstjeneste, rutinemæssig indsamling af data, service til kunder eller andre afdelinger i organisationen, produktionsplanlægning, arbejdsstudier, salgs- og markedsanalyser, patent-, know-how- og licensarbejde samt rutinemæssig udvikling af software mv. samt efterforskning efter råstoffer.

Afslutning

Den øgede afskrivningssats for F&F medfører, at samtlige erhvervsdrivende i Danmark bør foretage en opdeling af deres omkostninger ud fra den skattemæssige definition – netop for at kunne opnå det øgede fradrag.

Virksomhederne kan få et betydeligt fradrag og det er derfor centralt, at der foretages en konkret opdeling, der også kan dokumenteres overfor skattemyndighederne. 

Den reelle gevinst – i forhold til de gældende regler – beløber sig netto til 66.000 kr. pr. 1.000.000 kr., som virksomheden investerer i F&F (efter det øgede fradrag i 2020 og 2021). I hvilket omfang det så reelt øger investeringen i forskning, udvikling og innovation, må tiden vise, men er i sig selv et lod i den rigtige vægtskål.  

Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål vedrørende anvendelsen af det nye fradrag og optimeringsmuligheder. 

Kontakt

Jacob Bach Pedersen, tlf. 2529 5018
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Tobias Steinø, tlf. 2529 4197

Sammendrag

Som følge af et lovudkast vil det i indkomstårene 2020 og 2021 være muligt for virksomheder, at opnå fradrag på 130% for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Dette er en betydelig forbedring af de eksisterende regler. Vi giver et kort overblik over, hvilke skattemæssige muligheder virksomheder har, når der investeres i forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Om denne artikel

Af

EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner Tax