7 sep. 2023
Nærbillede af hånd, der rører vandoverflade

Nyt styresignal på generationsskifte af udlejningsejendomme

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

7 sep. 2023
Relaterede emner Tax Family enterprise

Skattemyndighedernes nye styresignal giver større klarhed over generationsskifte af udlejningsejendomme til gavn for skatteyderen.

Opsummering

  • Udgangspunktet ved generationsskifte af fast ejendom er, at dette kan ske til enten +/- 15 % eller 20 % af den offentlige ejendomsvurdering.
  • Udgangspunktet finder dog ikke anvendelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der således indikerer en anden (mere retvisende) handelsværdi.
  • Skattemyndighederne har tidligere udfordret, hvorvidt en beregnet afkastgrad på den pågældende ejendom kunne udgøre en særlig omstændighed.

Gældende ret for generationsskifte af erhvervsejendomme

Ved generationsskifte af fast ejendom indenfor boafgiftskredsen, er udgangspunkt at ejendommen skal værdiansættes til handelsværdien, jf. boafgiftslovens § 12. I medfør af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, også kendt som værdiansættelsescirkulæret, har Skattemyndighederne udarbejdet et sæt hjælperegler, der tjener som vejledning til skatteyderen med henblik på at værdiansætte fast ejendom i praksis ved generationsskifte inden for gaveafgiftskredsen. 

Det fremgår af værdiansættelsescirkulæret, at en ejendom anses som værdiansat til handelsværdien, såfremt ejendommen værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette udgangspunkt kan fraviges, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. 

Bemærk dog, at når skatteyderne modtager nye ejendomsvurderinger, vil reglen om +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering blive justeret til et spænd på +/- 20 %, jf. ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021. Læs mere om de nye vurderinger i vores artikel: Ny ejendomsvurdering og -skat for boligejere og virksomheder fra 2024

Særlige omstændigheder kan betyde at den offentlig ejendomsvurdering forkastes 

Anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret er fastslået igennem mangeårig rets- og administrativ praksis, og Skattemyndighederne er som udgangspunkt bundet af det. Det er således op til Skattemyndighederne at dokumentere, at der foreligger særlige omstændigheder, hvis anvendelsen af den offentlige ejendomsvurdering skal forkastes. 

Spørgsmålet om særlige omstændighederne har været genstand for prøvelse i en lang række sager om familieoverdragelser af fast ejendom de seneste par år. Skattemyndighederne har i sagerne udfordret, hvorvidt anvendelse af den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 % har kunnet anvendes, hvis særlige omstændigheder har indikeret en anden handelsværdi. 

Hvad er særlige omstændigheder?

Et typisk eksempel på en særlig omstændighed er, hvis ejendommen for nyligt er købt i fri handel til en værdi, der er højere end den offentlig vurdering, og kort tid efter overdrages til en lavere værdi som led i en familiehandel. Dette kan udgøre en særlig omstændighed, som Skattemyndighederne kan udfordre. 

På udlejningsejendomme har bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt en af Skattemyndighederne beregnet afkastgrad og fremlagte statistikker for salgspriser i området kunne anvendes som en indikator for, at den offentlige ejendomsvurdering ikke var retvisende. 

Denne ”særlige omstændighed” bygger på idéen om, at investeringer typisk værdiansættes ud fra den fremtidige forventning til afkastet, der således tilbagediskonteres til det tidspunkt, hvor investeringen foretages. Hvis denne beregnede værdi med en given faktor overstiger den offentlige ejendomsvurdering, og dette evt. også har været støttet af salgspriser i området, har Skattemyndighederne tidligere haft held med at statuere særlige omstændigheder,

Østre Landsrets kendelse om særlige omstændigheder 

I Østre Landsret fik Skattemyndighederne medhold i, at der forelå særlige omstændigheder ud fra én af Skattemyndighederne beregnet afkastgrad (SKM2020.67.ØLR). 

Østre Landsret stadfæstede således skifterettens kendelse:

”Da der er tale om en udlejningsejendom, og på grundlag af Skattestyrelsens oplysninger om, at der ifølge salgsstatistikker for samme type ejendomme i samme område er solgt 4 ejendomme i fri handel med gennemsnitlige salgspriser svarende til 165 % af de offentlige vurderinger, og Skattestyrelsens oplysning om den beregnede afkastprocent på 2 procentpoint på ejendommen, hvilket betyder en værdiændring på 5.852.500 kr., og en samlet værdi af ejendommen på 15.500.000 kr. (50 %), anses disse oplysninger at have betydning for ejendommens handelsværdi, hvorefter skifteretten finder, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at Skattestyrelsens anmodning om, at ejendommen vurderes med henblik på fastsættelse af handelsværdien tages til følge.”

Sagen omhandlede konkret dødsboet efter A, hvori der indgik to udlejningsejendomme beliggende i København K. Ejendommene var ejet i sameje med afdødes søster. Den ene ejendom blev udlagt som arv til arvingen, og den anden ejendom blev solgt under bobehandlingen. Ejendommen, der blev arveudlagt til arvingen, blev overdraget til 15 % af den offentlige ejendomsvurdering (på den del af ejendommen, der tilhørte boet). Denne værdi svarede til DKK 9.647.500 kr. (sammenholdt med værdien på 15,5 mio. kr. beregnet af Skattestyrelsen).

Skattemyndighederne fik således medhold i Østre Landsret om, at der forelå særlige omstændigheder, hvorefter den offentlige ejendomsvurdering ikke længere kunne anvendes under hensyn til den af Skattemyndighederne beregnede afkastgrad på udlejningsejendommen. Sagen blev anket til Højesteret.

Højesterets afgørelse vedr. særlige omstændigheder

Højesteret nåede frem til et andet resultat end Østre Landsret (SKM2021.267.HR), og var således uenig i, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om overdragelse til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %.

Højesteret nåede således frem til, at der ikke forelå særlige omstændigheder:

”Værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav, jf. bl.a. TfS 1984.418. Dette gælder efter Højesterets opfattelse også, hvor de offentlige ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført. Det forhold, at ejendomsvurderingen er blevet videreført uændret siden 2011/2012, kan i overensstemmelse med Skattemyndighedernes tilkendegivelser ikke i sig selv udgøre en særlig omstændighed, der kan begrunde fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af 15 %’s-reglen. At en udlejningsejendom som følge af generelle prisstigninger må antages at være steget i værdi i forhold til den seneste offentlige vurdering, kan således ikke i sig selv udgøre særlige omstændigheder, der kan begrunde udmelding af sagkyndig vurdering.”

Endvidere anfører Højesteret: 

”Både den fremlagte prisstatistik og den beregnede afkastprocent er reelt udtryk for et synspunkt om, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav i forhold til den almindelige prisudvikling på markedet for udlejningsejendomme i området – hvilket det offentlige som nævnt må bære risikoen for – og der er ikke oplyst særlige, konkrete forhold vedrørende denne ejendom, som kan begrunde udmelding af sagkyndig vurdering.”

Denne dom har afstedkommet, at Skattemyndighederne den 29. august 2023 har udsendt et styresignal, hvor Skattemyndighederne præciserer deres opfattelse af fortolkningen af værdiansættelsescirkulæret i lyset af højesterets afgørelse.

Det nye styresignal fra Skattemyndighederne om særlige omstændigheder

I styresignalet (SKM2023.417.SKTST) præciserer Skattemyndighederne, at en af skattestyrelsen beregnet afkastgrad på en fast ejendom samt den almindelige prisudvikling på markedet for udlejningsejendomme ikke kan anses som en særlig omstændighed efter værdiansættelsescirkulæret, der kan begrunde en tilsidesættelse af 15 %-reglen. Dette er tilfældet både på dødsboområdet og gaveområdet.

Samtidigt understreger Skattemyndighederne dog, at i det omfang erhvervsejendommen er værdiansat til dagsværdi i et regnskab, så kan dette udgøre en særlig omstændighed, som Skattemyndighederne ikke finder at være omfattet af dette styresignal. 

Det kan endvidere bemærkes, at Skattemyndighederne i maj 2022 udsendte et udkast til styresignal vedr. 15 % -reglen, og hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Dette styresignal afventer vi fortsat i en endelig udgave.

Sammendrag

Ved generationsskifte af fast ejendom indenfor gaveafgiftskredsen er udgangspunktet, at ejendommen skal værdiansættes til handelsværdi, og herved den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%. Dette udgangspunkt kan ikke anvendes, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Skattemyndighederne bekræfter ved det nyudsendte styresignal, at en af skattestyrelsen beregnet afkastgrad på en fast ejendom samt den almindelige prisudvikling på markedet for udlejningsejendomme ikke kan anses som en særlig omstændighed efter værdiansættelsescirkulæret, der kan begrunde en tilsidesættelse af 15 %-reglen.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax Family enterprise