4 maj 2023
Familie i tre generationer høster tomater

Skattemyndighedernes korrektionsadgang ved generationsskifte

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

4 maj 2023

Ved successionsoverdragelse har Skattemyndighederne bred mulighed for at efterprøve parternes fastsatte værdiansættelse.

Opsummering:

  • Overdragelse ved succession kan være en oplagt generationsskiftemulighed ved landbrugsejendomme.
  • Ved handel imellem interesseforbundne parter, herunder successionskredsen, skal handlen ske på markedsvilkår, som Skattemyndighederne kan påse rigtigheden af.
  • Spørgsmålet er dog, om generationsskifte til søskendes børn (samt andre end nærtbeslægtede i lige linje) er en handel imellem uafhængige parter.

Ved generationsskifte af landbrugsejendomme, har overdrageren mulighed for at overdrage virksomheden til den næste generation ved anvendelse af successionsreglerne for personligt drevne virksomheder, jf. kildeskattelovens (KSL) § 33 C. Succession finder dog kun anvendelse ved overdragelse til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, jf. KSL § 33 C.

Ved succession skal der ikke afregnes afståelsesbeskatning

Fordelen ved successionsoverdragelse af landbrugsejendomme er, at der ikke skal afregnes afståelsesbeskatning ved overdrageren – en udskudt avance på landbrugsejendommen kommer derfor ikke til beskatning. Til gengæld overtager erhververen den latente skatteforpligtelse ved at succedere i virksomhedens aktiver, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Der sker herved udskydelse af beskatningen til den næste generation.

Derudover modtager erhververen kompensation for at overtage den latente skatteforpligtelse fra overdrageren, der kan modregnes i berigtigelsen ved overtagelse af landbrugsejendommen. Læs nærmere herom i vores artikel: Generationsskifte med værdinedslag eller passivpost?

Korrektion af værdiansættelsen

Skattemyndighederne har mulighed for at ændre værdiansættelsen i en aftale mellem parter, der har interessesammenfald. Der vil sædvanligvis foreligge interessesammenfald ved overdragelse i gavemiljø, altså nærtbeslægtede – og herved ofte i generationsskifter.

Hvis parterne derimod har modsatrettede interesser, skal værdien i en indgået aftale som hovedregel respekteres af Skattemyndighederne. Dette skyldes, at det forventes, at det af parterne aftalte, må være udtryk for handelsværdien, jf. AL § 45, stk. 3, TfS 1992, 56 og SKM2006.692.LSR.

Spørgsmålet er herefter, om Skattemyndighederne har mulighed for at korrigere alle handler, som anvender successionsreglerne i KSL § 33 C, eller om den personkreds, som ikke er i lige linje (børn, børnebørn m.v.), vil være at anse som uafhængige parter, således at Skattemyndighederne ikke har mulighed for at korrigere den af parterne fastsatte værdiansættelse, selvom parterne anvender successionsreglerne i KSL § 33 C.

Dette spørgsmål har tidligere været behandlet ved Højesteret.

SKM 2018.319.HR

Sagen omhandlede to landbrugsejendomme, som en onkel (NB) havde overdraget til sin nevø (A) ved succession efter KSL § 33 C.

Skattemyndighederne korrigerede den af parterne fastsatte værdiansættelse i forbindelse med generationsskiftet, således at den af parterne fastsatte værdiansættelse af landbrugsejendommene på 8.600.000 kr. blev korrigeret til 9.970.800 kr.

Skattemyndighederne argumenterede for, at ”parterne befandt sig i et generelt interessefællesskab som familiemedlemmer, dels fordi A ikke har godtgjort, at han og morbroren konkret havde modstående skattemæssige interesser i købesummens fastsættelse og fordeling. Overdragelsen skete ved succession efter kildeskattelovens § 33 C, der bl.a. omfatter familierelationen morbror og nevø. Ved sådanne generationsskifter inden for familien må der gælde en vis formodning for, at en konstateret afvigelse mellem den aftalte pris og handelsværdien er udslag af den familiære forbindelse og ikke blot kan forklares med den usikkerhed, der altid vil være forbundet med prisfastsættelse.”

Dette var parterne uenige i, da søskendes børn ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen i BAL § 22. Endvidere anførte parterne, at ”Der foreligger hverken konkret eller generelt et interessefællesskab mellem NB og ham. NB var interesseret i at få mest muligt ud af handelen, og selv ønskede han at købe så billigt som muligt. En gave har aldrig været drøftet. NB er hans morbror, men familierelationen er så fjern, at det ikke kan betegnes som et generelt interessefællesskab.”

Ved dommen fastslår Højesteret, at Skattemyndighederne havde hjemmel til at foretage korrektionen, da successionsadgangen efter KSL § 33 C staturer et generelt interessesammenfald imellem de kontraherende parter, under hensyn til at ”søskendes børn” er nævnt direkte i den personkreds, som er omfattet af KSL § 33 C.

Da Skattemyndighederne havde adgang til at korrigere den anvendte værdi, blev den af Skattemyndighederne anvendte værdiansættelse lagt til grund, idet den byggede på en besigtigelse af ejendommen, ligesom parterne under sagen ikke havde været i stand til at fremlægge dokumentation for, hvorfor den af parterne opgjorte værdiansættelse var på markedsvilkår.

Bemærkninger til afgørelsen

Højesteret må med afgørelsen anses for at have slået fast, at familieforholdet ”søskendes børn” må anses for at være interesseforbundne parter, da de er omfattet af den personkreds, der kan anvende successionsreglerne i kildeskattelovens § 33 C.

Herved er ”tærsklen” for, hvornår SKTST kan korrigere lavere (værdien skal afvige væsentligt fra handelsværdien). Hvis Højesteret havde fundet, at der var tale om ikke-interesseforbundne parter, skulle den aftalte pris være ”åbenbart forkert”, før Skattemyndighederne med hjemmel i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven kunne korrigere.

Afgørelsens resultat må således betyde, at Skattemyndighederne generelt har en korrektionsadgang til at efterprøve den af parterne fastsatte værdiansættelse ved successionsoverdragelser.

For de flestes vedkommende i et forhold, hvor der generationsskiftes ved successionsoverdragelse fra onkel til nevø, vil parterne ikke have til hensigt at begunstige hinanden. Parterne vil således indgå en aftale, ligesom ved handel med tredjemand, og selvom Skattemyndighederne har adgang til at efterprøve den af parterne fastsatte værdiansættelse, så vil parterne nå frem til en aftale (som en tredjemand også ville have tiltrådt). Således bør Skattemyndighedernes korrektionsadgang være af begrænset betydning for den yderste del af personkredsen i KSL § 33 C. Efter Højesterets afgørelse ovenfor, er det dog centralt, at parterne kan dokumentere, at fastsættelsen af den anvendte værdi er på markedsvilkår.

Sammendrag

Ved generationsskifte af landbrugsejendomme har overdrageren mulighed for at overdrage virksomheden til den næste generation ved anvendelse af successionsreglerne for personligt drevne virksomheder, jf. kildeskattelovens (KSL) § 33 C. Skattemyndighederne har dog mulighed for at ændre en aftale mellem parter, der har interessesammenfald. Højesteret fastslår, at hele personkredsen i KSL § 33 C må anses som interesseforbundne. Derfor kan en overdragelse imellem en onkel og en nevø også være genstand for Skattemyndighedernes prøvelse.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.