17 aug. 2023
Team taler sammen rundt om et konferencebord med interaktiv skærm med blueprint.

Undgå en beskatning på 111 %

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

17 aug. 2023
Relaterede emner Tax

En beskatning på 111 % lyder ikke rigtig, men er desværre muligt, selvom det kan virke urimeligt.

Opsummering
 • Beskatningen kan opstå, hvis en person og ikke et selskab er ”rette indkomstmodtager”. 
 • Begrebet ”rette indkomstmodtager” er derfor vigtigt at have styr på, hvis du driver virksomhed gennem et selskab.

Det er ofte set at virksomheder anvender konsulenter, freelancere, projektmedarbejdere mv., i stedet for at ansætte personer til samme opgaver.

Driver du som konsulent din virksomhed, via et selskab (A/S eller ApS) og indgår du som en integreret del af virksomheden, som du er indlejet i, er der risiko for, at du personligt vil blive anset som rette indkomstmodtager – med deraf følgende trippelbeskatning på op til 111 % til følge.

Konkret foretages der en omkvalificering af indkomsten i selskabet til dig personligt, fordi du som person, ikke selskabet, anses for rette indkomstmodtager.

Hvornår anses en person og ikke selskabet, som rette indkomstmodtager?

En person risikerer at blive anset for rette indkomstmodtager af indtægter oppebåret i sit selskab, hvis den aftale, som selskabet har indgået med sin kunde, har karakter af et lønmodtagerlignende forhold.

Dette vil typisk være tilfældet, hvis en eller flere betingelser er opfyldt:

 • Kunden fastsætter instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol.
 • Selskabet har kun én kunde.
 • Der er tale om en løbende arbejdsydelse.
 • Der er kun én ansat i selskabet og det er kun denne bestemte person, der kan levere ydelsen til kunden.
 • Arbejdstiden er aftalt.
 • Der er aftalt et opsigelsesvarsel.
 • Vederlaget udbetales periodisk.
 • Vederlaget kan sammenlignes med fx timeløn.
 • Kunden dækker udgifterne til arbejdets udførsel fx computer, vareforbrug m.v., herunder den økonomiske risiko for arbejdets udførsel.
 • Vederlaget har karakter af nettovederlæggelse.
 • Personen, der udfører arbejdet, vil være omfattet af fx ferieloven, funktionærloven eller lign.

Andre forhold kan dog også spille ind på den skatteretlige vurdering.

Du kan læse mere om vurderingen af lønmodtager kontra selvstændig og arbejdsgiverens (kundens) hæftelsesforpligtelse i vores artikel Selvstændig konsulent eller lønmodtager?

Der vil altid være tale om en konkret vurdering af hver enkelt kontrakt, når der tages stilling til, hvem der er rette indkomstmodtaget. Et selskab kan derfor godt blive anset som rette indkomstmodtager i relation til en kontrakt, og personen kan samtidig godt blive anset for rette indkomstmodtager i relation til en anden kontrakt.

Beskatning på 111 %

Beskatningen på 111 % fremkommer høj, men opstår fordi der reelt sker beskatning ad tre omgange.

 1. Beskatning af vederlaget hos personen. Beskatningen her kan udgøre op til 56 %.
 2. Beskatning af det indtægtsførte vederlag i selskabet som et skattepligtigt tilskud. Beskatningen udgør her 22 %. Det vil sige, at det forhold, at hovedaktionæren bliver beskattet af indkomsten, ikke indebærer, at selskabets indkomst sættes ned.
 3. Beskatning når personen, skal have de allerede selskabsbeskattede midler, der er placeret i selskabet, ud. Beskatningen udgør her op til 42 %.
  Person Selskab Udbytte I alt
Indkomst/tilskud på 100 100    
Udlodning på     78  
Skat på 56 22 33 111

Samlet giver dette en effektiv beskatning på 111 %.

Herudover risikerer man, at de afholdte udgifter bliver anset for ikke at være afholdt i selskabets interesse, hvormed at der statueres maskeret udlodning af disse udgifter. Beskatningen vil i disse situationer derfor udgøre yderligere 42 % hos personen, som beskattes med 42 % i udbytte af udgifterne, samtidig med at selskabet mister et fradrag på 22 % af udgifternes værdi.

Det skal hertil bemærkes, at der ikke er mulighed for at reparere på forholdet efterfølgende.

I visse situationer kan trippelbeskatningen dog undgås

I en offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2023.47.LSR), blev en trippelbeskatning af indkomsten hos en konsulent nedsat med allerede udbetalt løn fra selskabet til konsulenten.

Konsulenten var i en tidligere personligt blevet anset som rette indkomstmodtager.

Konsulenten påklagede, at Skattestyrelsen ikke ville nedsætte personens indkomst med allerede udbetalt løn. Landsskatteretten fandt, at der kunne sættes 1:1 mellem det, som var udbetalt som løn fra selskabet, og det honorar, der var blevet omkvalificeret i selskabet. Herved indtrådte der ikke trippelbeskatning af denne del af indkomsten, da beløbet allerede var blevet udbetalt til personen, der ejede selskabet.

Det anbefales derfor altid i sager omkring rette indkomstmodtagerforhold at søge rådgivning, så det kan afdækkes, hvorvidt trippelbeskatningen kan undgås – så der kun sker dobbeltbeskatning.

Hvordan undgår man at blive ramt af en beskatning på 111 %?

Det er vigtigt, at der i forbindelse med aftaleindgåelse foretages en nøje gennemlæsning af kontrakten for at vurdere, hvorvidt der er en risiko.

I de situationer, hvor det er en risiko, bør det derfor overvejes at ændre vilkårene i kontrakten, så kontrakten ikke får karakter af et lønmodtagerlignende forhold. Alternativt skal man lade sig ansætte som person, hvis det ikke er muligt at ændre kontrakten.

Hos EY bistår vi gerne med rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse eller, hvis du er blevet kontaktet af Skattestyrelsen med henblik på omkvalificering af indkomst fra selskabet til dig personligt.

Sammendrag

En person risikerer at blive anset for rette indkomstmodtager af indtægter oppebåret i sit selskab, hvis den aftale, som selskabet har indgået med sin kunde, har karakter af et lønmodtagerlignende forhold. Driver du fx som konsulent din virksomhed, via et selskab (A/S eller ApS) og indgår du som en integreret del af virksomheden, som du er indlejet i, er der risiko for, at du personligt vil blive anset som rette indkomstmodtager – med deraf følgende trippelbeskatning på op til 111 % til følge.

Om denne artikel

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

Related topics Tax