14 jun. 2023
Finger peger på investeringsgraf

Renter ved moms- og afgiftskorrektioner træder i kraft fra 1. juli 2023

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 jun. 2023
Relaterede emner Tax

Skatteministeriet offentliggjorde den 12. maj 2023 momsbekendtgørelsen om ikrafttrædelse af de nye regler om renter ved moms- og afgiftskorrektioner.

Opsummering:

  • Der tilskrives kun renter, hvis korrektionen ikke kan rummes i saldoen på skattekontoen i den periode korrektionen vedrører.
  • Det kan blive dyrt ikke at korrigere fejl tre år tilbage inden rentereglerne får virkning den 1. juli 2023.
  • Skatteministeriet har med momsbekendtgørelsen af den 12. maj 2023 indført opkrævning af renter fra 1. juli 2023. 

Skatteministeriet har tilpasset momsbekendtgørelsen og lønsumsafgiftsbekendtgørelsen med nye regler for korrektion af angivet moms/lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter.

Renter ved moms og afgiftskorrektioner

Allerede i juni 2022 vedtog Folketinget regler om renter af moms- og afgiftskrav, der opstår i forbindelse med, at virksomheder korrigerer tidligere angivet moms, lønsumsafgift og punktafgifter, herunder energiafgift. Virkningstidspunktet for renterne har afventet tilpasning af Skattestyrelsens systemer, således at renterne automatisk tilskrives skattekontoen ved korrektioner af tidligere angivelser - eksempelvis ved efterangivelse af energiafgift. Skattemyndighederne offentliggjorde momsbekendtgørelsen om ikrafttrædelse af de ny regler om renter ved moms- og afgiftskorrektioner den 12. maj 2023.

Der tilskrives kun renter, hvis korrektionen ikke kan rummes i saldoen på skattekontoen i den periode korrektionen vedrører.

Rentereglerne får også virkning for korrektioner, der vedrører moms- og afgiftsperioder før ikrafttrædelsestidspunktet den 1. juli 2023, såfremt korrektionen foretages efter denne dato. Foretages korrektionen inden den 1. juli 2023, tilskrives der ikke renter.

Efterangivelse af moms og afgifter, der medfører, at Skattekontoen i den korrigerede angivelsesperiode bliver negativ, vil automatisk føre til efteropkrævning af renter. Det gælder også selv om der blot er tale om en periodeforskydning – og uanset om der eksempelvis er taget momsfradrag i en senere periode, end virksomheden er berettiget til.

Vi anbefaler, at virksomheder hurtigst muligt danner sig et overblik over, hvorvidt virksomheden har en potentiel renterisiko bagudrettet.  Det kan blive dyrt ikke at korrigere fejl tre år tilbage inden rentereglerne får virkning den 1. juli 2023. Der tilskrives pt. 0,7 % i rente pr. måned. Over tre år bliver den effektive rente ca. 28,55 %.

Læs mere om lovændringen.

Nye regler om anvendelse af foreløbig fradragsprocent

Skatteministeriet har sendt udkast til ændring af momsbekendtgørelsen i høring. Det fastslås i udkastet, hvilken foreløbig momsfradragsprocent der skal anvendes af virksomheder med både momspligtige og momsfritagne indtægter, herunder at der kun må anvendes én foreløbig fradragsprocent pr. regnskabsår.

Hvis virksomheden senest ved årets første momsangivelse har opgjort den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår, skal denne fradragsprocent anvendes som foreløbig fradragsprocent i hele det pågældende regnskabsår.

Eksempel:

En virksomhed har kalenderåret som regnskabsår. Hvis virksomheden senest ved den første momsangivelse i 2025 (25. januar; 1. juni eller 1. september) har opgjort den endelige fradragsprocent for 2024, skal fradragsprocenten for 2024 anvendes som den foreløbige fradragsprocent for 2025.

Hvis virksomheden ikke har opgjort den endelige momsfradragsprocent for det foregående år, inden den første momsangivelse skal virksomheden anvende den endelige fradragsprocent for året før det foregående regnskabsår i hele det pågældende regnskabsår. 

Eksempel:

En virksomhed har kalenderåret som regnskabsår. Hvis virksomheden senest ved den første momsangivelse i 2025 (25. janaur; 1. juni eller 1. september) ikke har opgjort den endelige fradragsprocent for 2024, skal fradragsprocenten for 2023 anvendes, som den foreløbige fradragsprocent for 2025.

Reglerne træder i kraft for regnskabsår, der påbegynder fra og med den 1. juli 2023 – og indeholder overgangsregler for virksomheder, der er midt i et regnskabsår.  

Årlig regulering af aconto momsfradrag

Virksomhederne skal jf. udkastet endeligt korrigere aconto momsfradrag i den momsperiode, der omfatter den 6. måned efter udløbet af regnskabsåret. Det betyder eksempelvis, at virksomheder med kalenderårsregnskab, der angiver moms månedligt, endeligt skal korrigere aconto momsfradraget via den ordinære momsangivelse for juni måned i året efter regnskabsårets udløb. 

Nyetablerede virksomheder

Nyetablerede virksomheder skal opgøre deres foreløbige fradragsprocent på baggrund af omsætningen i de enkelte afgiftsperioder.

Det synes umiddelbart at stride imod, at man ønsker, at der skal anvendes samme aconto momsprocent hele året. Det bliver samtidig tungt at foretage den endelige årsregulering, hvis der skal korrigeres for fire forskellige acontoprocenter.

Afledte effekter for godtgørelse af energiafgifter

De nye regler for årlig regulering af momsfradrag får betydning for korrektion af virksomhedens godtgørelse af el-, vand-, gas-, mineralolie- og kulafgift. De respektive afgiftslove blev tilpasset i 2022, således at regulering af godtgørelsesberettigede afgifter som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms, skal angives efter reglerne momslovens, for så vidt angår tidspunktet for angivelse af regulering af afgiftstilsvaret.

Lønsumsafgift

De nye regler for anvendelse af foreløbig fradragsprocent får betydning for regulering af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, der anvender 60/40 fordeling jf. metode 2.

Skatteministeriet har derfor sendt udkast om ændring af lønsumsafgiftsbekendtgørelsen i høring. Eventuelle ændringer i lønsumsafgiftsgrundlaget som følge af ændringer i den delvise momsfradragsprocent skal foretages i den ordinære lønsumsafgiftsangivelse der omfatter den 6. måned efter udløbet af regnskabsåret. 

Vi står til rådighed for sparring

Hvis der er spørgsmål til håndtering af de nye regler herunder overgangsregler, er du velkommen til at kontakte EY. Vi hjælper gerne med at analysere, om I har en potentiel renterisiko. 

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 og Louise Espensen, tlf 2529 4496 

Sammendrag

Skatteministeriet har tilpasset momsbekendtgørelsen og lønsumsafgiftsbekendtgørelsen med nye regler for korrektion af angivet moms/lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter. Vi anbefaler, at virksomheder hurtigst muligt danner sig et overblik over, hvorvidt virksomheden har en potentiel renterisiko bagudrettet. Det kan blive dyrt ikke at korrigere fejl tre år tilbage inden rentereglerne får virkning den 1. juli 2023. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax