Årsregnskabsloven og praktisk guide

 • Share

Årsregnskabsloven kan i en række situationer være en udfordring at forstå. Her på siden kan du få indsigt i årsregnskabsloven og læse om EY’s erfaringer.

Overvejelser vedr. årsregnskabsloven

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport.

Hos EY hjælper vi en lang række små, mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Vi sikrer bl.a. overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler, og har solid praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

Nedenstående overvejelser kan være relevante i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten:

 • Lever min årsrapport op til kravene i dansk regnskabsregulering?
 • Er vores økonomi- og regnskabsmanualer samt koncernrapporteringspakker ajour?
 • Er vores forretningsgange, registreringsrutiner og it-systemer tilpasset årsregnskabsloven?
 • Tolker vi regnskabsmæssige udfordringer korrekt og i overensstemmelse med loven?
 • Er vores it-værktøjer, fx konsolideringssoftware, tilpasset årsregnskabsloven?
 • Har virksomheden adgang til nødvendige kompetencer inden for dansk regnskabslovgivning?

Indsigt i årsregnskabsloven

At anvende årsregnskabsloven på "real life" transaktioner og begivenheder kan i en række situationer være en udfordring, når loven principielt kun er en rammelov. Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer. Publikationen er endvidere suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor anvendelse af lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning. Vi har taget mange af de forespørgsler, som vi har modtaget gennem årene, og anvendt dem til praktisk vejledning for at hjælpe dig med at anvende årsregnskabsloven i din virksomhed.

Indsigt i årsregnskabsloven, 5. udgave 2018/19

EY - Indsigt i aarsregnskabloven 2018-19Publikationen er emneopdelt og indeholder i stort omfang krydsreferencer til lovens bestemmelser og bekendtgørelser, der er gældende for regnskabsåret 2018. 5. udgave er opdateret med vores seneste viden og nye fortolkninger, som er opstået i løbet af de forgangne år.

5. udgaven er i forhold til 4. udgaven især blevet opdateret med de nye krav til virksomhedssammenslutninger, der finder anvendelse for transaktioner, der gennemføres efter 1. juli 2018. Endvidere har vi i publikationen givet vores bud på, hvordan ændringerne om virksomhedssammenslutninger forventes at få afsmittende effekt på indre værdis metode særligt i forbindelse med måling af kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabsregnskabet.

Publikationen indeholder desuden lovbekendtgørelse og alle tilknyttede bekendtgørelser til loven.

Vi udgiver samtidig en elektronisk version af Indsigt i årsregnskabsloven, der udover de 811 sider, der findes i den trykte version også indeholder "Årsregnskabsloven med lovbemærkninger" på i alt 776 sider. Denne del af publikationen dokumenterer alle lovændringer med tilhørende bemærkninger, der er vedtaget siden den oprindelige lovs vedtagelse i 2000 med masser af nyttige links mellem de to dele. I denne 5. udgave af den elektroniske version af Indsigt i årsregnskabsloven har vi ligeledes suppleret med EY's seneste årsrapportmodeller 2018 samt relevante noter og vejledninger udsendt af Erhvervsstyrelsen.

Vi vil løbende opdatere den elektroniske version af Indsigt i årsregnskabsloven, hvis der bliver udsendt nye eller opdaterede bekendtgørelser eller vejledninger, herunder især når den længe ventede vejledning om virksomhedssammenslutninger bliver offentliggjort. 


Regnskabsmæssige problemstillinger

EY-årsregnskabsloven-og-regnskabsmæssige-problemstillinger

Som din aktive sparringspartner kan vi også bistå din virksomhed med komplekse regnskabsmæssige problemstillinger eller transaktioner - eller når nye regnskabsbestemmelser skal vurderes i forhold til din virksomhed. Vi rådgiver bl.a. om:

 • Virksomhedssammenslutninger, købesumsallokering, værdiansættelse m.v.
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.v.
 • Nedskrivningstest af aktivers værdi
 • Aktiebaseret vederlæggelse, pensionsforpligtelser m.v.
 • Indregning af indtægter
 • Klassifikation af leasingaftaler
 • Fastlæggelse af dagsværdier

Vores specialister kan ligeledes hjælpe med løsning af både konkrete problemstillinger og regnskabsmæssige udfordringer inden for specifikke virksomhedstyper eller brancher, fx den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige sektor, entreprenørbranchen, transportsektoren og ejendomsbranchen. 

EY – din rådgiver om årsregnskabsloven

Hos EY sætter vi en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelsen af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora, herunder FSR – Danske Revisorers Regnskabsudvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervsstyrelsens Regnskabsråd.

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske og nordiske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står over for, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau.