11 maj 2023
Solceller på mark

Solcelleanlægs status ved generationsskifte

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

11 maj 2023
Relaterede emner Tax Agribusiness

En status på praksis for, hvornår der kan succederes ved investeringer i solcelleanlæg ved et generationsskifte.

Opsummering:

  • I et generationsskifte er det muligt at succedere i den udskudte skat, hvis ikke virksomheden i overvejende grad består af passiv formueanbringelse.
  • Hvorvidt investering i solcelleanlæg har karakter af passiv kapitalanbringelse beror på en konkret vurdering af investeringen.
  • Det er væsentligt i forhold til vurderingen, om der investeres direkte i solcelleaktiverne eller i fx ejerandele i et energiselskab.

Ved generationsskifte er det muligt at lade erhververen succedere i overdragerens latente skatteforpligtelse. Hvis betingelserne er opfyldte, vil næste generation i forbindelse med et generationsskifte derved overtage den udskudte skat.

Det er blandt andet en betingelse for at kunne anvende successionsreglerne, at den virksomhed, der overdrages, ikke er en pengetank. Et selskab defineres som en pengetank, hvis mindst 50 % af handelsværdien af virksomhedens aktiver består af passiv kapitalanbringelse, eller mindst 50 % af selskabets indtægter stammer fra passiv kapitalanbringelse.

Der skal således være tale om en ”aktiv” erhvervsvirksomhed, og ikke investering i aktiver som fx værdipapirer eller udlejningsejendomme.

Se også: Begrænsede successionsmuligheder ved udlejning af fast ejendom

Passiv kapitalanbringelse

”Passiv kapitalanbringelse” er introduceret som begreb i aktieavancebeskatningslovens § 34 i 2017, hvilket på nogle områder ændrede tidligere praksis vedr. opdeling af ”gode” aktiver og ”dårlige” aktiver.

Efter lovændringen i 2017 af ordlyden skal der nu foretages en konkret vurdering af de enkelte aktiver, som et selskab har investeret i, og hvorvidt disse kan karakteriseres som passiv kapitalanbringelse eller ej.

Praksis for investering i solcelleanlæg (og vindmølleanlæg) har udviklet sig siden lovændringen, og spørgsmålet er derfor nu, hvordan investeringer i disse anlæg skal fortolkes i relation til begrebet passiv kapitalanbringelse.

Sagen der startede i SKM2018.459.SR og blev afgjort i Højesteret

I sagen overdrog skatteyder sit holdingselskab til sine døtre med skattemæssig succession. Selskabet ejede via et datterselskab andele på henholdsvis 2,25 % og 1,42 % i to partnerselskaber. Partnerselskaberne investerede i solcelle- og vindmølleanlæg og producerede og solgte el til det tyske elnet.

Da datterselskabet investerede i to transparente enheder, var datterselskabet direkte ejer af en ideel andel af solcelle- og vindmølleaktiverne i et skattemæssigt henseende, og spørgsmålet var herefter, om der var tale om passiv kapitalanbringelse for datterselskabet. Det skal her noteres, at hvis solcellerne havde været ejet af et kapitalselskab, hvor skatteyderens holdingselskab ejede fx 2,25 % af kapitalen, ville der være tale om passiv kapitalanbringelse. Efter transparensreglen kræves det, at selskabet ejer minimum 25 % af kapitalen for at kunne konsolidere aktiverne ved opgørelsen af pengetankreglen.

Skattestyrelsen udtalte i sagen, at ”solcelleanlæg er lige som faste ejendomme og vindmøller stationære og bestemt til at forblive på stedet. De har endvidere en vis størrelse. Dette indebærer efter Skattestyrelsens opfattelse, at et solcelleanlæg er en “fast ejendom eller lignende”.”

Anlæggene indgik ikke i datterselskabets drift, og spørger deltog ikke aktivt i driften af solcelleanlægget. Spørgers deltagelse var begrænset til at tilføre kapital til projektet og modtage et eventuelt afkast heraf, hvorfor investeringen måtte betegnes som passiv kapitalanbringelse, der alene genererede et økonomisk afkast (på samme måde som udlejningsejendom efter Skattestyrelsens opfattelse).

Landsskatteretten i SKM2020.24.LSR

Landsskatteretten gav heller ikke skatteyder medhold, men udtalte, at de aktiver, der er nævnt i lovbestemmelsen – fast ejendom, kontanter og værdipapirer – er eksempler på aktiver, hvori passiv kapitalanbringelse kan ske og er ikke udtømmende, jf. "el. lign.".

Da selskabet ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæggene, men alene oppebar et afkast af investeringen, var der ikke tale om en ”reel erhvervsaktivitet” for selskabet, men derimod en passiv kapitalanbringelse. En konklusion der dog kunne nås uden at det var nødvendigt at sidestille solceller med fast ejendom.

Ét retsmedlem udtalte, at solcelleanlæg skattemæssigt anses for driftsmidler. Det måtte derfor mindst forudsætte en tydelig tilkendegivelse i lovforarbejderne, såfremt driftsmidler og herunder solcelleanlæg skal kunne anses for passiv kapitalanbringelse. Flertallet stemte dog for, at der var tale om passiv kapitalanbringelse (2:1-afgørelse).

Vestre Landsrets dom i SKM2021.537.VLR

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for domstolene og henvist til Landsretten som første instans. Vestre Landsret fandt også, at der var tale om passiv kapitalanbringelse.

Landsretten udtalte ligesom Landsskatteretten, at opregningen af aktivtyper i stk. 6, ikke er udtømmende. Da selskabet ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæg eller vindmøller, men alene oppebar et afkast af investeringen, var der således ikke tale om en ”reel erhvervsaktivitet” for selskabet, men derimod en passiv kapitalanbringelse.

Højesteretsdommen i SKM2023.168.HR

Højesteret gav også Skatteministeriet medhold i, at der var tale om passiv kapitalanbringelse.

Højesteret tiltrådte præmisserne hos de tidligere instanser om, at opremsningen af ”fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende” ikke er udtømmende, men udtalte, at ”det må herefter bero på en konkret vurdering, om investering i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber må anses for passiv kapitalanbringelse.”

Herefter fremkom en mere nuanceret vurdering af, om der er tale om passiv kapitalanbringelse, og Højesteret gentog ikke Landsrettens præmis om, at der skal være tale om en ”reel erhvervsaktivitet”.

Der blev i stedet lagt vægt på, at

  • Skatteyder trods opfordring ikke har fremlagt oplysninger om de konkrete vindmølle- og solcelleprojekter, aktietegningen eller aftalegrundlaget mellem det overdragne selskab og partnerselskaberne.
  • De partnerselskaber som selskabet havde investeret i, som de underliggende solcelle- og vindmølleanlæg, var administreret af et professionelt investeringsselskab. Det fremgik af investeringsselskabets hjemmeside, at investeringsselskabet var en langsigtet investeringspartner, der gennem projekter tilbyder investeringsprodukter som et solidt alternativ til volatile aktier og lavt forrentede obligationer.

Derfor tiltrådte Højesteret, at de omtalte investeringer i solcelle- og vindmølleanlæg konkret skulle anses som passiv kapitalanbringelse.

Afgørelsen må formentlig kunne læses således, at solcelle- og vindmølleanlæg ikke per definition skal anses for passiv kapitalanbringelse, men afgørelsen efterlader dog ikke yderligere fortolkningsbidrag til, hvad der konkret skal tale for eller imod at en investering er ”passiv”. Se også: Successionsmuligheder i solcelle- og vindmølleanlæg 

Helejede anlæg - SKM2020.52.SR og SKM2021.193.SR

I begge sagerne SKM2020.52.SR og SKM2021.193.SR var der tale om helejede solcelleanlæg.

I 2020-afgørelsen ejede skatteyder et energiselskab, der drev elproduktionsvirksomhed via ejerskab til et 100 % ejet solcelleanlæg i et K/S.

Både skatteyder og et af dennes børn sad i bestyrelsen i K/S’et, og havde derved del i beslutningsansvaret vedrørende vedligeholdelse, nye investeringer, salg af el, refinansieringer mv.

Der var indgået aftale med ekstern partner om bogføring, overvågning af produktionstal mv., daglig kontakt med servicepartner og løbende tilsyn af parken og håndtering af eventuel udskiftning af solceller.

Skatteyder tog på månedlige kontrolbesøg på anlæggene. Skatterådet tiltrådte på baggrund af dette, at der var tale om aktiv virksomhed. Ejerandele i en delejet vindmøllepark i et P/S, hvor skatteyder ikke sad i bestyrelsen eller deltog i den løbende drift, var derimod passiv kapitalanbringelse. Det fremgår ikke af sagen, hvor stor en ejerandel selskabet havde i vindmølleparken.

I 2021-afgørelsen var der også tale om et helejet solcelleanlæg, placeret i et tysk K/S, hvor skatteyder både ejede 100 % af K/S’et og komplementaren i K/S’et. Skatteyderen og dennes barn var udpeget til at varetage ledelsen i K/S’et, og disse varetog den løbende drift baseret på data om løbende produktion og salg. Herudover løbende fysisk besigtigelse af anlægget (mindst én gang årligt) samt dialog med teknikere om behov for fejlrettelser og reparationer. Henset til dette var der ikke tale om passiv kapitalanbringelse.

Vurderingen af successionsadgangen ses derfor at være anderledes, når der er tale om helejede solcelleanlæg.

Krav om aktiv deltagelse for ejeren?

I begge ovennævnte bindende svar fra 2020 og 2021 var der både tale om 100 % ejerskab over solcelleanlæggene samt tale om en aktiv deltagelse direkte i solcelleanlæggene fra de ultimative ejere i de holdingselskaber, det var ønsket at overdrage med succession.

I begge sager var der tale om ejere af holdingselskaber, der ejede datterselskaber, der igen havde investeret i solcelleanlæg i skattetransparente enheder (fx K/S).

I fx 2021-afgørelsen havde datterselskabet, H2, udpeget de fysiske personer, der skulle agere som direktører og varetage ledelsen i selskabets 100 %-ejede K/S. Disse fysiske personer var dog også konkret ultimative ejere i den koncern, det ønskes at overdrage.

Det vurderes dog ikke at kunne udledes af afgørelserne, at det er noget krav, at det er de ultimative ejere i koncernen, der deltager direkte i driften af solcelleanlæggene. Spørgsmålene i sagerne var i stedet, om de datterselskaber, fx H2, der investerede i anlæggene – forstået som direkte investering i de enkelte solcelleaktiver i transparente enheder – varetog ledelsen og driften af anlæggene, hvorved disse indgik i selskabets aktive del. Datterselskabernes aktivitet var netop virksomhed med produktion og salg af el, og solcelleaktiverne kunne i princippet lige så vel have været ejet af datterselskaberne, i stedet for at være placeret i et K/S (der er skattemæssigt transparent).

Når solcellerne indgår i datterselskabernes aktive del, medregnes disse som aktiv kapitalanbringelse via den såkaldte transparensregel, når det herefter skal vurderes, hvorvidt det øverste holdingselskab, der skal overdrages, er en pengetank eller ej.

Det må dog udledes af afgørelserne, at denne drift af solcellerne også kunne have været udført af andre personer end de ultimative ejere, så længe der er tale om at datterselskabet deltager aktivt i driften (ved fx at udpege daglige ledere mv.). Ligeledes kan der ikke udledes noget krav om, at fx direktør, ejer eller lignende i holdingselskabet skal deltage aktivt i driften af solcelleanlæggene, ejet af datterselskabet.

Eksempel

I et eksempel med en hovedaktionær, der ejer 100 % af et holdingselskab, og lader dette holdingselskab erhverve fx 25 % af kapitalen i et energiselskab. Energiselskabet ejer et solcelleanlæg (100 %), og driver virksomhed med produktion og salg af el.

På baggrund af ovenstående afgørelser, vil solcelleaktiverne i energiselskabet, konkret skulle vurderes som aktiv kapitalanbringelse, da aktiverne netop udgør hele grundlaget for virksomhedens drift.

Når hovedaktionærens holdingselskab ejer mere end 25 % af kapitalen i energiselskabet, medregnes en forholdsmæssig del af energiselskabets aktiver ved vurdering af, om holdingselskabet er en pengetank.

Disse aktiver er netop vurderet som aktiv kapitalanbringelse, og det kan som sagt ikke udledes af 2020 og 2021-afgørelserne, at der skulle være krav om personsammenfald mellem de ultimative ejere og de fysiske personer, der deltager i driften i energiselskabet. Derfor er der ikke tale om passiv kapitalanbringelse.

En afgørelse med potentielt vidtrækkende konsekvenser

En ny afgørelse fra Landsskatteretten, offentliggjort under LSR-22-0053067, medfører dog tvivl om opfattelsen i ovenstående eksempel. I sagen var der tale om 100 % ejerskab over et datterselskab i Litauen via et 100 % ejet holdingselskab.

Datterselskabet ejede 100 % af en skov i Litauen, og datterselskabet drev skovvirksomhed med vedligeholdelse af skoven, skovning, videresalg af høsten, genbeplantning samt almindelige driftsadministrative opgave som bogføring.

Det litauiske datterselskab havde hyret en uafhængig virksomhed til at varetage en andel af den daglige drift, og der sad tre personer fra denne virksomhed i bestyrelsen. Den sidste person i bestyrelsen var søn af den ultimative ejer i koncernen. Det overordnede ledelsesansvar for driften af skoven var hos bestyrelsen i holdingselskabet, der ejede datterselskabet.

Landsskatteretten kom frem til, at det ikke var dokumenteret, at de øverste holdingselskaber i koncernen deltog aktivt i driften af den litauiske skovejendom. Herudover, at selskaberne alene var repræsenteret i datterselskabets bestyrelse ved sønnen, og at han på daværende tidspunkt kun havde været bestyrelsesmedlem i 7 dage. Læs også om afgørelsen her: Er skovdrift ikke længere aktiv erhvervsvirksomhed?.

Afgørelsen kan potentielt have vidtrækkende konsekvenser for mulighederne for overdragelse med succession. Afgørelsen må forstås således, at Landsskatteretten er af den overbevisning, at det skal kunne dokumenteres, at de øverste holdingselskaber, der ønskes overdraget, skal deltage aktivt i driften i samtlige datterselskaber, for at aktiverne i disse kan vurderes som aktiv kapitalanbringelse – altså personsammenfald mellem ejere/daglig ledelse i det øverste holdingselskab og ledelsen i datterselskaberne. Et krav, der hverken kan udledes af Højesterets afgørelse i SKM2023.168.HR eller de to bindende svar ovenfor, og samtidig et krav, der vil medføre en overordentlig travl hverdag for hovedaktionærer i større koncerner. Vi afventer, hvorvidt afgørelsen indbringes for domstolene.

Status på solcelleanlæg

Ud fra den foreliggende praksis må der skelnes imellem direkte investering i solcelleanlæg, inklusive investering i en transparent enhed som fx K/S eller P/S, og investering i en andel af et kapitalselskab, der ejer et solcelleanlæg.

Ved direkte investeringer i andele i solcelleanlæg, hvor aktiverne indgår direkte på balancen i det investerende selskab, vil det på baggrund af Højesterets afgørelse være op til en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om passiv kapitalanbringelse eller ej. Der er ikke mange fortolkningsbidrag til vurderingen i Højesterets afgørelse, men det må antages, at hvis fx solcelleanlæggene anvendes til produktion af strøm i den erhvervsvirksomhed, der drives i selskabet, vil der ikke være tale om passiv kapitalanbringelse, idet anlægget så indgår i den almindelige drift i selskabet.

Hvis et holdingselskab investerer i et delejet solcelleanlæg, fx i K/S, kræves der ud fra foreliggende praksis, at det investerende selskab deltager aktivt i den løbende drift af anlæggene og virksomheden med produktion og salg af strøm. Der ses ikke at være praksis på tilfælde, hvor fx flere selskaber ejer en andel af et solcelleanlæg, og anvender strømmen i den erhvervsvirksomhed hver af disse selskaber driver, og hvorvidt dette skal karakteriseres som passiv kapitalanbringelse.

Hvis der investeres i andele i et energiselskab (kapitalselskab), der ejer et solcelleanlæg, og hvor solcelleaktiverne ikke indgår direkte på balancen i det investerende selskab, bør der ud fra vores forståelse af praksis foretages en vurdering af, om dette energiselskabs investering i solcelleanlæggene er passiv kapitalanbringelse eller ej.

Den seneste afgørelse fra Landsskatteretten omkring skovdrift, medfører dog en væsentlig usikkerhed i forhold til, om det i stedet skal anses som et krav, at det ultimative holdingselskab deltager aktivt i driften. Denne afklaring afventer fortsat, men risikoen for at denne fortolkning finder anvendelse, bør tages i betragtning ved aktuelle generationsskifter.

Derudover skal det bemærkes, at hvis en landbrugsvirksomhed udlejer en andel af landbrugsjorden til et energiselskab, for at der skal opføres solceller, vil der ikke være tale om bortforpagtning af landbrugsjord, men udlejning af fast ejendom. Dette bør ud fra foreliggende praksis anses som passiv kapitalanbringelse, hvilket kan have betydning ved overdragelse af landbrug drevet i selskabsform, og endnu større betydning, hvis der er tale om landbrug drevet i personlig regi (succession i de enkelte aktiver).

Sammendrag

Det muligt at succedere i den udskudte skat ved et generationsskifte, hvis ikke virksomheden i overvejende grad er passiv formueanbringelse. Det beror på en konkret vurdering af investeringen i solcelleanlæg, og om dette har karakter af passiv kapitalanbringelse. Det er væsentligt i forhold til vurderingen, om der investeres direkte i solcelleaktiverne eller i fx ejerandele i et energiselskab. Den seneste afgørelse fra Landsskatteretten bringer væsentlig uklarhed over kriterierne.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax Agribusiness