1 nov. 2022
En gruppe medarbejdere taler sammen rund om et bord på kontoret

Overblik: Lovændringer for danske årsrapporter i 2022 og 2023

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

1 nov. 2022
Relaterede emner Assurance

I 2022 blev der vedtaget en række ændringer til den danske regnskabslovgivning.

Opsummering: 
 • I 2022 er der vedtaget tre lovforslag, som har betydning for de gældende danske regnskabsregler.
 • Et lovforslag er trådt i kraft, mens de to andre træder i kraft i 2023 eller derefter.
 • Der er udsigt til, at der i starten af 2023 fremsættes et nyt lovforslag på regnskabsområdet, som gælder for de største danske virksomheder. 

Lovændringerne vedrører skærpede krav til den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber, forlænget frist for indberetning af årsrapporten og et kommende lovforslag om rapportering af de største selskabers skattebetalinger.

De enkelte lovændringer beskrives i overbliksform nedenfor.

Skærpede krav til den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Virksomheder i regnskabsklasse C stor og D skal efter de gældende regler medtage en redegørelse i ledelsesberetningen vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Kravene til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og til rapporteringen herom i ledelsesberetningen skærpes fra og med 2023. Ændringerne omfatter i punktform følgende:

 • Krav om måltal for øvrige ledelsesniveauer (og ikke kun for det øverste ledelsesniveau)
 • Krav om nyt og højere måltal, når tidligere måltal er opnået
 • Der indføres en definition af øvrige ledelsesniveauer
 • Krav om talmæssig oversigt i ledelsesberetningen (svarende til femårsoversigten)
 • Skærpede krav til placering af redegørelsen, herunder kan dattervirksomheder ikke længere henvise til en redegørelse i koncernregnskabet
 • Øget fokus på virksomhedens konkrete handlinger

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2023, og ændringerne har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Vi har gennemgået de enkelte ændringer, og hvad de indebærer for de omfattede virksomheder, i artiklen Skærpede krav vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber

Fra og med 2023 skærpes revisionspligten, og der stilles øgede krav om revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen for mindre selskaber. De skærpede krav kommer til at påvirke de mindre virksomheder i regnskabsklasse B og indebærer i hovedtræk følgende:

 • Der stilles krav om revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. De omfattede virksomheder kan således ikke længere fravælge revision.
 • For virksomheder i regnskabsklasse B, som befinder sig i det, der benævnes særlige risikobrancher, og som samtidig har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er der fremover krav om en uafhængig revisors erklæring efter eget valg. 
 • Det bliver muligt at påbyde revision af en virksomheds årsrapport, hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol har konstateret væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring

De skærpede krav gælder fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

Læs mere om denne lovændring i artiklen Skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber.

Forlænget frist for indberetning af årsrapporten

I maj 2022 blev det vedtaget, at fristen for indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C permanent forlænges fra 5 til 6 måneder efter balancedagen.

Fristudskydelsen trådte i kraft for årsrapporter med en balancedag 31. december 2021 eller derefter. Årsrapporterne for kalenderåret 2021 var således de første årsrapporter, som blev omfattet af denne nye frist, og årsrapporter derefter for regnskabsklasse B og C har nu permanent en indberetningsfrist på 6 måneder efter balancedagen.

Læs mere om denne lovændring i artiklen Fristudskydelsen for indberetning af årsrapporter er vedtaget.

Nyt lovforslag på vej om rapportering om selskabers skattebetalinger

I det påbegyndte folketingsår er der udsigt til et nyt lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, som får betydning for de største danske virksomheder. Lovforslaget har til formål at skabe øget gennemsigtighed om de største multinationale virksomheders skattebetalinger. Herved får offentligheden en indsigt i, hvor virksomhederne betaler skat. Kun de virksomheder, der har en omsætning på mere end 750 mio. EUR (ca. 5,6 mia. kr.), forventes at blive omfattet af kravet.

De omfattede virksomheder skal årligt udarbejde en rapport om deres betalte selskabsskat i en række lande (benævnt den såkaldte land for land-rapportering). De omfattede virksomheder skal offentliggøre selskabsskatteoplysningerne for henholdsvis lande inden for EU/EØS, lande på EU's sortliste og lande på EU's gråliste i to på hinanden følgende år.

I den forbindelse stilles der krav om, at virksomhedens revisor i et særskilt afsnit i sin erklæring vedrørende årsregnskabet skal udtale sig om, hvorvidt virksomheden har offentliggjort de krævede oplysninger.

Lovforslaget er omtalt i regeringens lovprogram for 2022/23, som blev offentliggjort ved Folketingets åbning tirsdag den 4. oktober 2022. Det forventes, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i februar 2023.

Sammendrag

I 2022 er der vedtaget tre lovforslag, som har betydning for de gældende danske regnskabsregler på regnskabsområdet. Lovændringerne vedrører skærpede krav til den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber og forlænget frist for indberetning af årsrapporten. Herudover er der et nyt lovforslag på vej om rapportering af de største selskabers skattebetalinger.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance