macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, april 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

Indberetningsfristen for årsrapporter m.v. er udskudt

Ud over at indberetningsfristen for årsrapporter m.v. udskydes til ultimo august for regnskabsklasse B- og C-virksomheder gives der en hjemmel, der midlertidigt gør det muligt at afholde fuld elektronisk generalforsamling, selvom vedtægterne ikke indeholder denne mulighed. Ledelsen skal dog fortsat vurdere og sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis. Læs mere om de særlige indberetningsregler, der gælder under coronaudbruddet.


Nye nordiske regler for udstedere af aktier

Nasdaq Copenhagen har udsendt et fælles nordisk regelsæt for udstedere af aktier. Reglerne erstatter det tidligere udsendte regelsæt for Nasdaq Copenhagen og træder i kraft den 1. maj 2020.

Der er ikke tale om væsentlige ændringer, men primært en kodificering af gældende praksis og af de eksisterende regler. Den væsentligste ændring er dog en forlængelse af fristen for offentliggørelse af års- og delårsrapporter til Nasdaq Copenhagen. 


IASB foreslår midlertidige ændringer til IFRS 16 Leases vedrørende lejenedsættelser som følge af COVID-19

IASB's bestyrelse har enstemmigt besluttet at foreslå en midlertidig ændring til IFRS 16 Leases. Ændringen betyder, at en leasingtager frivilligt kan vælge ikke at behandle lejenedsættelser, som følge af COVID-19-pandemien, som en modifikation til leasingaftalen (med lineær indregning af lejenedsættelsen over den resterende lejeperiode), men at behandle lejenedsættelsen som en negativ variabel leasingydelse (med indregning i den periode, som lejenedsættelsen vedrører). Den regnskabsmæssige behandling af lejenedsættelser hos leasinggivere er uændret.

Den forventede ændring til IFRS 16 kan først anvendes, når den bliver godkendt i Europa. Det er endnu uvist, hvornår dette sker. Læs mere om IASB's forslag til ændring af IFRS 16.


EY's internationale illustrative IFRS-delårsregnskab 2020 er offentliggjort

Vi har offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-delårsregnskab, Good Group (International) Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativt eksempel på et IFRS-delårsregnskab for delårsperioder, der slutter 30. juni 2020. Download den her.

Du kan downloade EY's danske illustrative IFRS-delårsrapport, samt finde vores tjekliste til opfyldelse af kravene til danske delårsrapporter aflagt efter IAS 34 her.


Nyt diskussionspapir fra IASB: Skal oplysningskrav om virksomhedskøb udvides og regnskabsmæssig behandling af goodwill ændres?

IASB har netop offentliggjort diskussionspapiret "Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment". IASB's intention i diskussionspapiret er at:

  • Forbedre oplysningerne om et virksomhedskøbs finansielle udvikling set i forhold til de fastsatte forventninger til købet.
  • Bibeholde de nuværende regler, hvorefter goodwill ikke skal afskrives, men alene testes for eventuelt nedskrivningsbehov.

IASB foreslår desuden en mere simpel nedskrivningstest, herunder at goodwill ikke automatisk skal testes årligt, men alene testes for eventuelt nedskrivningsbehov, hvis der er indikatorer for potentiel nedskrivning.

Kommenteringsfristen er medio december 2020 (forlænget fra 15. september 2020 som følge af COVID-19 pandemien). Læs mere her og download EY's publikation.


Nyt høringsudkast (fase 2) fra IASB om IBOR-reformen

IASB har netop offentliggjort høringsudkastet "Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2, Proposed amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16". Høringsudkastet er IASB's reaktion på de regnskabsmæssige udfordringer, som den såkaldte IBOR-reform (Interbank Offered Rates-reformen) kan medføre, når ændringen i referencerenten i finansielle instrumenter fra IBOR til en rente, der stort set alene reflekterer en risikofri rente, er gennemført på de enkelte finansielle markeder. Bliv klogere på EY's fortolkning af høringsudkastet.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os