9 jun. 2021
Lov om ændring af fjernkøling

Lov om ændring af fjernkøling

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

9 jun. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Energistyrelsen har i juni 2021 sendt udkast til lov om ændring af fjernkøling i høring. 

Lovforslaget omhandler fem punkter:

  • Ophævelse af synergikrav og indførelse af frit teknologivalg
  • Geografisk afgrænsning af kommunale fjernkølingsvirksomhed
  • Myndighedsgodkendelse af kommunale fjernkølingsprojekter
  • Indberetning af produktions- og kapacitetsdata
  • Delegation og tilsyn

Ophævelse af synergikrav og indførelse af frit teknologivalg

Det foreslås at ophæve det generelle synergikrav, hvilket forventes at give kommunerne mulighed for at drive fjernkølingsvirksomhed uden krav om udnyttelse af synergieffekter med fjernvarmen. Baggrunden for at ophæve synergikravet er, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at det nugældende krav kan virke begrænsende for de kommunale fjernkølingsselskabers valg af teknologi ud fra den betragtning, at de kan være tvunget til at investere i anlæg, som har en teknisk synergi mellem fjernvarme og fjernkøling. En ophævelse af kravet vurderes derfor at kunne medvirke til at fremme udviklingen af fjernkølingssektoren via et friere valg af teknologi, hvor der alene skal fokuseres på den teknologi, som er mest effektiv og rentabel for det pågældende projekt. Dette ændret fokus forventes desuden at kunne bidrage til lavere kølepriser fremadrettet.

Ophævelsen af synergikravet forventes imidlertid ikke at gælde for kommuner, der ønsker at etablere fjernkølingsaktivitet uden for egen kommunegrænse, og hvor denne aktivitet ikke udøves inden for et område udlagt til fjernvarme som forsynes af den varmeforsyningsvirksomhed som kommunen helt eller delvist ejer. I disse situationer forventes fortsat krav om udnyttelse af synergieffekter med fjernvarmen.

Geografisk afgrænsning af kommunal fjernkølingsvirksomhed

Det er Klima-, Energi og Forsyningsministeriets vurdering, at de nugældende regler for etablering og drift af kommunal fjernkølingsvirksomhed i og uden for kommunegrænsen er uklare og skaber forvirring omkring kommunernes mulighed for at udøve denne aktivitet i og udenfor egen kommunegrænse. Det er derfor et ønske, at det i loven præciseres under hvilke nærmere betingelser en kommune kan udøve fjernkølingsaktivitet – både inden for og uden for egen kommunegrænse.

I loven ønskes det derfor præciseret, at en kommune kan udøve fjernkølingsvirksomhed inden for egen kommunegrænse, når kommunen helt eller delvist ejer varmeforsyningsvirksomheden og fjernkølingsvirksomheden er med til at fremme effektiv fjernkøling. Endvidere foreslås det præciseret, at en kommune ligeledes kan udøve fjernkølingsvirksomhed i andre kommuner, når denne aktivitet udøves inden for et område udlagt til fjernvarme, og som forsynes af den varmeforsyningsvirksomhed, som kommunen er helt eller delvist ejer af eller såfremt fjernkølingsvirksomheden udnytter synergieffekter med den fjernvarme, som kommunen er helt eller delvist ejer af.   

Myndighedsgodkendelse af kommunale fjernkølingsprojekter

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet er blevet opmærksomme på, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad er vejledt i, hvordan de kan vurdere, om et fjernkølingsprojekt kan siges at være energieffektivt eller ej. I lov om fjernkøling mangler der en præcisering af, hvad der skal forstås ved begrebet energieffektiv køling, og hvornår et projektforslag kan siges at opfylde dette kriterie.

Det foreslås derfor at der i lov om fjernkøling fastsættes krav om projektets energieffektivitet ved, at kommunalbestyrelsen kun kan godkende kommunale fjernkølingsprojekter, der sammenlignet med et relevant scenarie målbart reducerer den mængde energi, der er påkrævet for at forsyne en enhed med køling. Denne præcisering vil medføre, at kommunalbestyrelsen får klarere og mere forståelige rammer for deres godkendelse af fjernkølingsprojekter, hvorved det samtidig sikres, at det godkendte fjernkølingsprojekt er det mest energieffektive projekt.

Indberetning af produktions- og kapacitetsdata

Da de kommunale og private fjernkølingsselskaber på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at indberette data om deres fjernkølingsanlæg til Energistyrelsen, er der i dag en begrænset centraliseret viden om fjernkølingssektoren i Danmark.

Der er derfor forslag om at fastsætte krav om indberetning af visse fjernkølingsdata for at sikre en mere hensigtsmæssig regulering og udvikling af sektoren samt en korrekt efterlevelse af energieffektivitetsdirektivet.

Det er hensigten, at det indsamlede datagrundlag skal give den regulerende myndighed viden om, hvordan sektoren er sammensat i forhold til produktion og kapacitet, herunder brændsler, produktionsteknologi, køleleverance mm.

Delegation og tilsyn

Det sidste hovedpunkt i lovforslaget omhandler det forhold, at det foreslås, at der indføres en bemyndigelse til, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeren kan delegere opgaver til andre myndigheder, herunder delegere tilsynsopgaven med fjernkølingsvirksomhederne til Forsyningstilsynet.

Forslag om ikrafttrædelsestidspunkt samt høringsfrist

Af høringsbrevet fremgår det, at det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2022. Fristen for høringssvar er sat til den 2. juli 2021.

Sammendrag

Energistyrelsen har i juni 2021 sendt udkast til lov om ændring af fjernkøling i høring. Formålet med lovforslaget er ifølge høringsbrevet at implementere fjernkølingsinitiativerne fra Energiaftalen af 29. juni 2018 og initiativerne fra den danske analyse fra december 2020 udarbejdet i henhold til energieffektiviseringsdirektivets art. 14 (analyse af det samfundsøkonomiske potentiale for effektiv køling). Lovforslaget omhandler fem områder - Ophævelse af synergikrav og indførelse af frit teknologivalg, Geografisk afgrænsning af kommunale fjernkølingsvirksomhed, Myndighedsgodkendelse af kommunale fjernkølingsprojekter, Indberetning af produktions- og kapacitetsdata, Delegation og tilsyn.

Om denne artikel

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning