8 jun. 2023
Nærbillede af blå vindruer i modlys

Investering i landbrug til brug for et generationsskifte

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

8 jun. 2023
Relaterede emner Agribusiness Tax

Få et overblik over udvalgte muligheder ved optimering af pengetanksreglen.

Opsummering

 • For at kunne overdrage et selskab med skattemæssig succession må selskabet ikke være en pengetank.
 • Bortforpagtning af landbrug og skovejendomme er undtaget fra pengetanksreglen.
 • Investering i den rette type landbrugs- eller skovejendom kan derfor anvendes som optimering ift. pengetanksreglen.

Ved generationsskifte af et selskab er det blandt andet en betingelse for at kunne anvende successionsreglerne, at den virksomhed, der overdrages, ikke er en såkaldt ”pengetank”. 

Et selskab defineres som en pengetank efter aktieavancebeskatningslovens § 34, hvis mindst 50 % af handelsværdien af virksomhedens aktiver består af passiv kapitalanbringelse, eller mindst 50 % af selskabets indtægter stammer fra passiv kapitalanbringelse.

Se fx artiklen solcelleanlægs status ved generationsskifte.

Der skal foretages en konkret vurdering af de enkelte aktiver, som et selskab har investeret i, og hvorvidt disse kan karakteriseres som passiv kapitalanbringelse eller ej. Passiv kapitalanbringelse kan fx være investering i værdipapirer eller udlejningsejendomme.

Der er dog specifikke undtagelser for ”bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom”, hvorefter dette ikke anses for passiv kapitalanbringelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3.

Hvis det konstateres, at et selskab, der snart skal generationsskiftes, har karakter af en pengetank, kan det således være en fordel som forberedelse til generationsskiftet at investere i aktiver, der netop specifikt er undtaget fra reglen, for at gøre selskabet egnet til successionsoverdragelse. I den forbindelse er det centralt at få afklaret, hvad der kan anses for omfattet af undtagelserne – og dermed anses for aktiv virksomhed.

Investering i ”klassiske” landbrugsejendomme og bortforpagtning heraf

Ved investering i en klassisk landbrugsvirksomhed – det kan fx være en svinefarm – vil dette som udgangspunkt udgøre en landbrugsejendom efter ejendomsvurderingsloven, og efterfølgende udlejning (bortforpagtning) af ejendommen vil ikke udgøre passiv kapitalanbringelse. Dette må anses for omfattet af undtagelsen ovenfor, selvom der reelt er tale om en udlejningsejendom

Det er derved ikke nødvendigt for overdrageren af det selskab, der skal gøres egnet til successionsoverdragelse, at denne selv deltager i driften af landbrugsvirksomheden. Overdrageren kan fx lade selskabet erhverve svinefarmen fra den tidligere ejer, og herefter bortforpagte driften af svinefarmen tilbage til den tidligere ejer. Handelsværdien af aktiverne i landbrugsvirksomheden vil herefter indgå som ”aktiv virksomhed” i balancen hos selskabet, der skal generationsskiftes, og kan være med til at ændre selskabets samlede kategorisering fra pengetank til aktiv virksomhed. 

Her skal det bemærkes, at det er værdien af aktiverne i landbrugsvirksomheden, der indgår ved målingen af, om mindst 50 % af handelsværdien af virksomhedens aktiver består af passiv kapitalanbringelse. Hvis det er muligt at erhverve en nødlidende landbrugsvirksomhed, kan der således godt være en aktivsum, der kan indgå i pengetanksopgørelsen, som er relativ høj i forhold til prisen for at erhverve virksomheden. 

SKM2022.590.SR – udlejning af landbrugsejendom til stutteri

Investering i landbrugsvirksomheder i relation til pengetanksreglen er efterprøvet i flere afgørelser.

En af de senere er afgørelsen i SKM2022.590.SR. Her blev Skatterådet spurgt om hhv. udlejning af lager- og kontorceller samt udlejning af en landbrugsejendom ville udgøre passiv kapitalanbringelse.

Udlejningen af lager- og kontorceller havde for størstedelens vedkommende karakter af korttidskontrakter. Det var Skatterådets opfattelse, at uanset, at der i den konkrete virksomhed beskæftiges en eller flere personer, ændrede dette ikke på, at aktiviteten primært omfattede udlejningsvirksomhed, og derfor var der tale om passiv kapitalanbringelse. Ejendommen var således ikke omfattet af undtagelserne. Se også vores tidligere artikel om begrænsede successionsmuligheder ved udlejning af fast ejendom.

Med hensyn til landbrugsvirksomheden var der tale om et såkaldt “bebygget landbrug.” Landbrugsejendommene var udlejet til et driftsselskab, der drev stutterivirksomhed, herunder handel med heste, undervisning i ridning og opstaldning af heste. I ejendommen er udover det førnævnte også 3 lejligheder, der udlejes (altså ”almindelig” udlejning til beboelse). 

I afgørelsen bekræfter Skattestyrelsen, at landbrugsejendommene er omfattet af undtagelserne og derfor ikke udgør passiv kapitalanbringelse.

I begrundelsen indgår 3 interessante forudsætninger:

 1. Hvis overdragelsen finder sted, inden ejendommene er vurderet efter den nye ejendomsvurderingslov, indebærer den vurderingsmæssige status som “bebygget landbrug” efter den tidligere gældende vurderingslov, at der er tale om en landbrugsejendom, der er omfattet af undtagelserne.
  • Hvis overdragelsen finder sted efter, at der er foretaget en vurdering af ejendommene efter reglerne i den nye ejendomsvurderingslov, skal ejendommen være kategoriseret som en landbrugsejendom efter den nye lov. 
 2. I sagen omfatter ejendommene bl.a. også 3 lejligheder, der udlejes. I forhold til undtagelserne er det alene afgørende, hvorvidt ejendommen ved vurderingen er kategoriseret som en landbrugsejendom. Undtagelsen omfatter hele ejendommen, og hvis en ejendom er omfattet af undtagelsen grundet ejendomsvurderingen, kan der ikke ske en opdeling af ejendommen. Dette medfører, at ellers ”passive aktiver” bliver klassificeret som aktiv kapitalanbringelse, hvilket også er i tråd med afgørelsen i fx SKM2021.450.SR, hvor en andel af en landbrugsejendom også blev udlejet til ”ikke-landbrugsmæssige formål”.
 3. Skattestyrelsen har ikke taget stilling til, hvorvidt der kan ske opdeling af en landbrugsejendom i en aktiv og passiv del, når landbrugsejendommen ikke udlejes/bortforpagtes og derfor ikke er omfattet af undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3.

Den vurderingsmæssige status for den samlede ejendom på overdragelsestidspunktet er således afgørende for, om ejendommen er omfattet af undtagelsen.

Vurdering som landbrug efter den nye ejendomsvurderingslov

Hvis der investeres i landbrugsejendomme til brug for optimering i forhold til pengetanksreglen, vil det være væsentligt at sikre, at landbrugsejendommen også kan opfylde betingelserne for at være en landbrugsejendom efter den nye ejendomsvurderingslovs § 3, stk. 1, nr. 2. Dette hvis overdragelsen af selskabet først sker efter ejendommen er vurderet efter den nye ejendomsvurderingslov.

Efter den nye ejendomsvurderingslov afhænger kategorisering som landbrugsejendom af ejendommens samlede karakter og ejendommens anvendelse.

For praksis omkring kategoriseringen kan der bl.a. henvises til styresignalet i SKM2023.149.VURDST. Læs mere om styresignalet i artiklen om kategorisering af landbrugs- og skovejendomme.

For at en bebygget ejendom inkl. beboelse kan kategoriseres som en landbrugsejendom, kræves det, at der er landbrugsdrift af et vist omfang. Dette kan fx være:

 • Dyrkning af landbrugs- eller specialafgrøder
 • Erhvervsmæssig husdyrproduktion
 • Produktion i gartneri, planteskole eller frugtplantager

Hvis der er andre erhvervsmæssige aktiviteter på ejendommen, fx udlejning af lejligheder som i sagen ovenfor, kan det tale imod kategorisering som landbrug, men i tilfælde, hvor ejendommen ligger over de øvre grænseværdier, skal denne anden erhvervsmæssige aktivitet dog have et betydeligt omfang. Hvis ikke anden aktivitet er af betydeligt omfang, må ejendommen kunne kategoriseres som landbrug og derved ikke have karakter af passiv kapitalanbringelse – i hvert fald hvis landbrugsejendommen er udlejet/bortforpagtet.

Hvad med landbrug i udlandet – fx en vingård i Frankrig?

Undtagelserne til pengetanksreglen gælder både danske og udenlandske ejendomme, og det er derfor også muligt at investere i udenlandske landbrugs- eller skovejendomme med henblik på optimering i forhold til pengetanksreglen. Der er efter bestemmelsen ikke krav om, at ejendommen er beliggende i Danmark, men alene krav om, at ejendommen ”efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom”.  

Hvis en udenlandsk ejendom ville blive vurderet som en landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, hvis den havde været beliggende i Danmark, er det således muligt at erhverve ejendommen, bortforpagte den, og herefter indregne aktivet som en ”aktiv kapitalanbringelse” i pengetanksopgørelsen. 

Der kan her henvises til fx SKM2020.425.SR, hvor bortforpagtning af en svensk skovejendom ikke var passiv kapitalanbringelse. 

Hvorvidt fx en vingård i Frankrig kan kategoriseres som landbrug efter den nye ejendomsvurderingslov afhænger af ejendommens samlede karakter og anvendelse som anført ovenfor. En vingård skal behandles på samme måde som bær- og frugtplantager, og frugtavl og plantager anses for højintensive/specialafgrøder, hvor arealkravet til ejendommens landbrugsmoment er mindre end ved arealer til dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder, som fx korn. En ejendom med frugtavl på over 5 hektar vil som udgangspunkt blive kategoriseret som en landbrugsejendom. Dog tages i betragtning om plantagen er intensiv nok eller om fx det beboelsesmæssige moment vægter højere. 

Investeringen i vingården i Frankrig og efterfølgende bortforpagtning heraf kan derfor formentlig godt anses for at være omfattet af undtagelsen til pengetanksreglen.

Landbrugsejendomme der ikke bortforpagtes

Hvis der investeres i en landbrugsejendom, og denne ikke bortforpagtes, er der efter den nuværende praksis for pengetanksreglen krav om, at ejeren deltager aktivt i driften af ejendommen. 

Med den seneste afgørelse i LSR-22-0053067 er der tilsyneladende opsat mere indgribende krav for succession til landbrugs- og skovejendomme som driftes af ejeren, frem for landbrugs- og skovejendomme, der bortforpagtes. 

I sagen fandt Landsskatteretten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at ejeren deltog aktivt i driften af en litauisk skovejendom. Det kan derved antages, at det er nemmere i relation til pengetanksreglen at investere i en landbrugsejendom, der bagefter bortforpagtes. Se mere om afgørelsen i artiklen: Er skovdrift ikke længere aktiv erhvervsvirksomhed?

Herudover er det ikke klart i praksis, hvorvidt der kan ske en opdeling af en landbrugsejendom i en aktiv og passiv del, når landbrugsejendommen også anvendes til ”ikke-landbrugsmæssige formål” og den ikke udlejes/bortforpagtes.

Hvis man i eksemplet med den franske vingård ikke bortforpagter denne, så kræver det, først og fremmest, at ejeren deltager aktivt i driften af gården. Dernæst må det også være en forudsætning, at driften af vingården kan anses for erhvervsmæssig virksomhed, og altså ikke en hobby- /ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Landbrugsejendomme vil efter praksis normalt anses for at være drevet erhvervsmæssigt, hvis driften af ejendommen er sædvanlig og forsvarlig bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok, og det tilsigtes at opnå et rimeligt driftsresultat. 

Der kan her fx henvises til en ikke-offentliggjort afgørelse fra Skatteankenævnet, journal nr. 13-0226332, der angik en virksomhed med produktion af vin. Skatteankenævnet fandt, at uanset at virksomheden gennem en årrække havde været underskudsgivende og som følge af ejerens sygdom og senere dødsfald blev afviklet uden på noget tidspunkt at have fremvist et overskud, blev det vurderet, at der ville kunne opnås overskud, og virksomheden skulle derfor anses som erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende har Landsskatteretten i to afgørelser af 27. juni 2019, med journal nr. 15.2643568 og 15.2907657 fastslået, at en vinproduktion, og herunder både druedyrkningen og vinforarbejdningen, var omfattet af den særlige ligningspraksis for landbrug i relation til vurderingen af, om der var tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Sammendrag

Bortforpagtning af landbrug- og skovejendomme er specifikt undtaget fra pengetanksreglen. Ved optimering af balancen i et selskab, der skal overdrages med succession, er det centralt at investere i den rette type ejendomme. For ejendomme, der endnu ikke har fået ny ejendomsvurdering, bør det sikres, at ejendommen også kan karakteriseres som landbrug efter den nye vurderingslov. Derefter vil det efter nuværende praksis være nemmere at få aktivet undtaget fra passiv kapitalanbringelse, hvis ejendommen bortforpagtes. Hvis ejendommen ikke bortforpagtes, vil der være krav om aktiv deltagelse i driften, og muligvis også mulighed for at opdele ejendommen i en aktiv og passiv del.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Agribusiness Tax