Finans sektöründeki güncel mevzuat değişiklikleri ve önemli haberler

Finans sektöründeki güncel mevzuat değişiklikleri ve önemli haberler - FinancEY 2021 Q2

16 Haziran 2021 tarihi itibariyle finans sektöründeki güncel mevzuat değişikliklerini ve önemli haberleri aşağıda bulabilirsiniz.

1. Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

 • Bilindiği üzere bankalarca müşterilerinden, altın hesaplarını kaydi altın olarak bakiyelendirmek üzere fiziki olarak altın kabul edilebilmekte ve söz konusu altın kabulünde müşterilerden edinilen fiziki altınların değerlemesine ilişkin yeknesak bir uygulama bulunmamaktaydı.
 • Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneğinin müşteriye verilmesi gerekecektir.

(10.02.2021 - Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA (resmigazete.gov.tr)

 

2. Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

 • Yönetmeliğe “Katılma Hesabı” tanımı eklenmiş ve bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplama metodolojisinde idari takdire bağlı olarak “katılma hesapları” için temel işleyiş özelliğine binaen farklılaştırmaya gidilmesi mümkün kılınmıştır. Nitekim söz konusu standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan “katılma hesabı kaynaklı olanlar” için belirlenecek oranda farklılaştırmaya gidilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na yetki verilmiştir. Böylelikle BHFOR standart rasyosunun hesaplanmasında bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenecek oranda dikkate alınacaktır.

(27.03.2021 - Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-3.htm
 

3. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması

 • Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Borçlu veya borçlunun dâhil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamaz. Ancak borçlu tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, ikinci fıkrada aranan şartın sağlanması kaydıyla repo işlemleri için teminat olarak dikkate alınabilir.”

(08.06.2021 - Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)
8 Haziran 2021 SALI (resmigazete.gov.tr)

4. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Değişikliğe Gidilmesi

5. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Uzaktan Kimlik Tespitine Yönelik Usul, Esaslar ve Sıkıştırılmış Tedbirler)

          Uzaktan kimlik tespiti sürecinde bankalarca alınması gereken ortak hükümler ve tedbirlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Müşterinin başvurusu ile birlikte müşteri profilinin oluşturulması ve değerlendirilmesini teminen kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılır. Bu kapsamda müşteri hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında alınması gereken bilgilerin yanı sıra asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri), işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi, açılacak hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınır.
 • Uzaktan kimlik tespiti yapılmak suretiyle kurulan sürekli iş ilişkisi kapsamındaki müteakip işlemin yükümlüyle yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usule göre kimlik tespiti yapılır ve imza örneği alınır.

Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular:

 • Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek.
 • İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.
 • Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak.
 • Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.
 • Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek.
 • Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak.

(30.04.2021 - Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği) 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-7.htm

 

Kaynaklar

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin