Vergi Hizmetleri

Vergi uzmanlarımız, hızla değişen bu çağda şirketinizin başarıya ulaşabilmesi için tüm vergi disiplinlerinde hizmetler sunuyor.

Küresel alanda koordineli bir şekilde çalışan vergi uzmanlarımız, bu değişim çağında şirketinizin başarılı olmasına destek olmak için tüm vergi disiplinlerinde birbiriyle bağlantılı hizmetler sunuyor. Vergi konusundaki ihtiyaçlarınız için bilgi ve tecrübemizi, uzman kadromuz ve teknoloji platformlarımız ile birleştiriyoruz.

EY olarak işletme vergisi, uluslararası vergi, işlem vergisi, gelir vergileri, uyumluluk, raporlama ve hukuk konularında kapsamlı yetkinliklere sahibiz. Şirketinizin başarılı olmasına destek olmak için sizleri deneyimlerimizden, bilgilerimizden ve görüşlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz.

 • Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri

  EY Türkiye olarak alanında uzman, bilgi teknolojilerine hâkim ekiplerimizle sunduğumuz Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetlerimizin amacı, kurumların vergi yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmelerini sağlamaktır. Vergi uzmanlarımız, denetimlerin kapsamlı ve etkin yapılmasının yanı sıra, yapılan işin dokümantasyonu ve arşivlenmesi konusunda da ileri çözümler sunar.

  Vergi Denetim ve Tasdik hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir:

  Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri
  • Kurumlar vergisi, geçici vergi ve kâr payı stopajı başta olmak üzere kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergilerin, mevzuatın belirlediği şekilde hesaplanarak zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemlerinin incelenmesi ve denetimi
  • Yasal defterlerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak tutulup tutulmadığının tespiti
  • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ve denetimi ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi
  Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
  • İadesi talep edilen Katma Değer Vergisi tutarının doğru olarak tespit edilip edilmediğinin kontrolü
  • İndirim ve iade konusu olan Katma Değer Vergisi'nin karşıt inceleme yöntemiyle doğruluğunun araştırılması ve denetimi
  • İade hakkı doğuran işlemlerin araştırılması ve bu işlemleri tevsik eden belgelerin incelenmesi
  • İade ve mahsup talepleriyle ilgili hazırlanan dosyaların Vergi Dairesine teslim edilmeden önce kontrolü
  Yasal Olarak Tasdiki Zorunlu Diğer İşlemler
  • Sermayenin ödendiğinin tespiti
  • Sermaye artırımında kullanılan iç fonlar 
  • Ar-Ge harcamaları 
  • Yatırım indirimi istisnası
  • Bazı petrol ürünlerinin kullanımı
  • Kurumlar vergisi hesaplamalarında istisna sağlayan diğer vergi muafiyetleri
   
 • Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetleri

  EY'nin Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetleri ile standart bir dış kaynak hizmetinden daha fazlasına sahip olursunuz.

  Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetlerimizle şirketlere sağladığımız avantajlar:  

  • Bilgi teknolojileri sistemlerimize dayalı defter tutma  
  • Şirket yönetimine gözetim zamanı kazandırma
  • Rekabetçi maliyet yapısı
  • Yerel ve uluslararası muhasebe ve raporlama konularında uzmanlık
  • Nitelikli ve iyi eğitimli personel
  • Zamanında ve kaliteli hizmet
  • Uzmanlara kolay erişim

  Müşterilerimize, mevzuata uyum süreçlerinde optimizasyon sağlarken gelişmiş teknolojik çözümlerle sunduğumuz hizmetler:

  • Muhasebe ve bordro hizmetlerimizle, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) ve Amerika'da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (US GAAP) uygun mali tabloların hazırlanmasına destek veriyoruz.   
  • Şirketlerin doğrudan değer yaratacak operasyon alanlarına odaklanmasına imkân sağlarken muhasebe ve bordro bölümlerinin kayıt tutma maliyetlerini en aza indirgeyerek müşterilerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz.  
  • Muhasebe ve bordro hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanır. Süreç metodolojisi uygulayarak, finansal çözüm geliştirme, kontrol kalitesini artırma ve muhasebe ile bordro (insan kaynakları) departmanlarının çalışmalarını iyileştirme yönünde müşterilerimize destek sağlıyoruz.
  Muhasebe Hizmetleri
  • Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi
  • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile zorunlu hale getirilen Tek Düzen Muhasebe Uygulaması çerçevesinde mevzuata uygun olarak tutulması
  • Aylık ve yıllık mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması  
  • Yıl sonu kapanış işlemleri, vergi dairelerine sunulacak üç aylık ve yıl sonu finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması
  • Vergi beyannamelerinin elektronik formatta hazırlanması ve sunulması
  Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler
  • Bordrolama ve personelle ilgili konularda profesyonel destek
  • Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri dahil olmak üzere ücret bordrolarının hazırlanması
  • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması ve sunulması
  • Personelle ilgili dosyaların hazırlanması ve muhafazası (talep edilirse) 
  • İşe girişte ve işten ayrılışta SGK bildirgelerinin düzenlenmesi
  Geçici Görevli Personel Hizmetleri

  Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan hizmetlerimiz aynı zamanda mevcut süreçlerinizin işlevselliğini artırır.

  • Profesyonel personel istihdamı
  • Asistan, uzman veya şef seviyesindeki personelimizin müşterinin yönetiminde belirli bir süre görevlendirilmesi
  • Müşterimizin personeline muhasebe, bordro ve personelle ilişkili hizmetler konusunda eğitim sunulması ve teknik kontrol hizmeti sağlanması
  Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

  Muhasebe mevzuatına uyum, bordro ve raporlama hizmetlerimizin yanı sıra muhasebe danışmanlığı hizmetlerimiz ile de müşterilerimize destek oluyoruz.

  • Muhasebe programlarının uygulamasına destek
  • Mutabakat işlemleri
  • Raporlama
  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) Dönüşüm Hizmetleri
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) ve Amerika'da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (US GAAP) uygun finansal tabloların hazırlanmasına destek ve uyum hizmetleri 
  • EY vergi uzmanlarıyla koordineli bir şekilde, mevzuata uygun muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış kayıtlardan Türkiye'deki vergi yasaları çerçevesinde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle vergi kayıtları arasında dönüşüm işlemleri
  Tescil/müracaat Hizmetleri
  • Vergi dairesi tescil işlemleri
  • SGK tescil işlemleri 
   
   
 • Vergi Muhasebesi ve Risk Danışmanlığı Hizmetleri

  Günümüz  iş ve vergi ortamı gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl almakta, şeffaflık talebi artmakta, vergi bölümlerinden daha etkin çalışmaları beklenmekte ve yüksek nitelikli eleman bulunması zorlaşmaktadır. Deneyimlerimize göre, vergi muhasebesi bir şirketin en karmaşık alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Değişen vergi mevzuatı ve ekonomik koşullar vergi bilançolarının hazırlanmasını  her zamankinden daha zor kılmaktadır.

  Bu taleplere cevap verebilmeniz için aşağıdaki hizmetlerle destek sağlamaktayız:

  Vergi Muhasebesi Hizmetleri

  Üç aylık ve yıllık vergi karşılıkları hesaplamalarına destek vermek, vergi bilanço hesaplarını doğrulamak ve UFRS uyarınca ertelenmiş vergi bilançoları konusunda UFRS ile uyumlu finansal tablolar ile vergi matrahlarının uygun biçimde mutabakatını yaparak destek sağlamak, ülkede kabul görmüş muhasebe standartlarından UFRS veya TMS'ye geçiş yapmanın vergisel etkilerini değerlendirme konusunda destek vermek

  Vergi Riski Kontrolü Hizmetleri

  Başlıca vergi risklerini belirlemek ve UFRS'ye göre risk karşılık hesaplamalarına destek sağlamak

  Ertelenmiş Vergi Eğitimi Hizmetleri

  Vergi muhasebesi konularının araştırma ve belgelendirilmesine destek vermek, vergi muhasebesi ilkeleri ve diğer gelişmeler hakkında vergi bölümlerinde yerinde eğitim vermek, vergi muhasebe politikalarının danışmanlığı ve eğitimi hizmetlerini sunmak

  Yetenekli çalışanlarımız, tutarlı küresel yöntemler ve araçlarımız ve kaliteye olan sarsılmaz bağlılığımız, işinizi sağlam uygunluk ve raporlama temellerine oturtmanızı, sürdürülebilir kurumsal stratejiler ve etkin risk yönetim protokolleri geliştirmenize yardımcı olacak ve işinizin potansiyeline ulaşmasını sağlayacaktır.

   

 • Vergi Danışmanlık Hizmetleri

  İşletmeler, bir yandan strateji geliştirmeye, mevzuata uyum sağlamaya, iş planlarını uygulamaya almaya ve risklerini yönetmeye çalışırlarken,  diğer yandan ugulamalarına yönelik  çözümler geliştirmede sorunlar yaşayabilmektedirler.

  Vergi danışmanlık hizmetleri ekibimiz, işletmelerin doğru zamanda doğru kararlar alarak iş planlarıyla vergi uygulamalarının uyumlu hale getirilmesine destek olmaktadır.

  Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlık Hizmetleri

  Uzun dönem işletme performansında ve nakit akışında pozitif bir gelişme sağlamak, yurt içinde efektif vergi yükleri düşürülerek sermaye yapısı ile faaliyet finansmanında iyileşme sağlamak amacıyla işletmelere stratejik vergi planlaması danışmanlığı verilmektedir.

  Operasyonel Vergi Planlama Hizmetleri

  Gayrimenkul ve gayrimaddi varlıkların alım satım işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli işlemlerin vergi ugulamaları bakımından incelenmesi ve efektif vergi oranlarının düşürülmesine ilişkin vergi danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  Finans Kurumları ve Finansal İşlemlere İlişkin Vergi Danışmanlık Hizmetleri

  Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile finansal işlemlerin vergi mevzuatı, bankacılık, kambiyo ve diğer mali mevzuat kapsamında değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

   

 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri

  Vergi uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,
  • Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin degerlendirilmesi,
  • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari asamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,
  • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,
  • Idari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi
  • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi
  • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlasma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması
  • İhtilaflarla ilgili gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması
  • Dava veya uzlasma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme isleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi
  • Gümrüklerde alınan vergilere iliskin uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması
   
 • Bireysel Vergi Hizmetleri

  Her geçen gün daha fazla küreselleşen dünyamızda, vergi uygulamalarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin kişisel varlıklarına ilişkin planlarını etkilemekte; kişilerin servetlerine ilişkin yatırım, finansman, büyüme ve genişleme kararlarının alınmasında vergi mevzuatı belirleyici bir rol oynamaktadır.

  Bireylerin kararlarını doğrudan ilgilendiren vergisel ve hukuki konuların bazı durumlarda oldukça karmaşık olduğu bir gerçektir. Bu hususların tüm yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınması, gerek mali gerekse hukuksal açıdan arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır.

  EY olarak, bireysel vergi hizmetleri konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası alanda entegre bir şekilde çalışan ekibimizle gerçek kişilere sunduğumuz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir.

  • Uluslararası bireysel vergi planlaması
  • Bireysel vergi danışmanlığı
  • Aile işletmelerine yönelik vergi danışmanlığı
  • Gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi
  • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlenmesi
   
 • Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü Hizmetleri

  Günümüzde şirketlerin en önemli önceliklerinden birisi finansal dönüşümle sağlanan verimli ve güvenilir bir finansal yönetimi sürdürme konusunda gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır. Bunun yanında, kurumların vergi departmanları da vergi işlevlerinde karşılaştıkları stratejik ve faaliyetlerle ilgili zorluklar ile verimli çalışma ihtiyacından dolayı çalışmalarını şekillendirmek zorundadırlar.   

  Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü  hizmetleri, etkili vergi uygulamaları ve yazılım araçlarının uygulanmasıyla vergi işlevinizin etkinliğini artırarak karşılaştığınız stratejik ve işlevsel güçlüklerde size yardımcı olabilir.

  Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü  ekibimiz, daha verimli, etkili ve sürdürülebilir bir vergi işlevi için sorunları belirlemenizde ve gerekli pratik çözümleri uygulamanızda, baştan sona tüm süreçleri kapsayacak şekilde sizlere yardımcı olabilir. 

  Kurumların Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü Hizmetlerimize ihtiyaç duymasına gerektirecek önemli bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Tasarruf zorunlulukları ve bütçe baskısı
  • Birleşme, satın alma veya bölünme faaliyetleri
  • Vergi süreçlerini, kontrollerini ve teknolojisini etkileyen önemli ticari olaylar
  • Yeni ERP ve muhasebe sistemi veya şirket çapında bir finansal dönüşüm
  • Yöneticilerin değişen beklentileri
  • Önemli personel değişiklikleri
  • Etik ve müşterileri elde tutma konuları
  • Paylaşımlı hizmetler, ülke dışında gerçekleştirilen faaliyetler veya dışarıdan hizmet alma teşviki
  • Vergi mevzuatına uyumun sağlanmasına ilişkin gereksinimler
  • Finansal sürecin kısaltılmasına yönelik çabalar
  • İç denetim sürecinde belirlenen konular
  • Raporlama süreçlerinin gözden geçirilmesi

  Bu kapsamda sizlere katkı sağlayacağımız başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Vergi işlevi değerlendirmeleri
  • Kuruluş stratejisi ve işletme modeli tasarımı
  • Vergi risklerinin belirlenmesi
  • Vergi süreci tasarımı
  • İç vergi kontrollerinin iyileştirilmesi 
  • Vergisel verilerin etkinleştirilmesi
  • Faaliyetlere ilişkin transfer fiyatlandırmasına 
   
 • Kantitatif Hizmetler

  Gelir tablosundaki en geniş kalemlerden biri olsa da vergi, her zaman işletme sermayesi projelerinin odağında değildir, ancak işletme hedeflerini desteklemek üzere nakdi koruma, elde etme veya maksimuma çıkarmaya yönelik alternatif stratejiler sunabilir.

  Firmalara nakit vergi avantajı sağlayacak başlıca hizmetlerimiz:

  Aktiflerin Kontrolü

  EY'nin Kantitatif Hizmetler (QS) ekipleri, sabit kıymetler üzerinden aktifleştirilen ancak doğrudan gider yazılma imkânı da bulunan tüm önemli harcamaları inceler. Bu alandaki örneklerden bazıları aktifleştirme veya giderleştirme durumu, hızlandırılmış amortisman, varlık tespiti/sınıflandırması ve maliyet ayrıştırmasıdır.

  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

  Vergi idareleri gitgide daha talepkar hale geliyor ve uyumsuzluklara yaklaşımlar da gitgide katılaşıyor. Şirketler, faaliyet giderleri analizlerinin teknik yönden doğru olmasını ve indirimlerin zamanında yapılmasını sağlamak zorundadır. Vergi mevzuatı karmaşık ve anlaşılması zor bir alan olup aynı konularda farklı mercilerde farklı uygulamalarla karşılaşılabilir. Vergi kanunları konusundaki farklı yorumlar ve anlayışlar nedeniyle kanunen kabul edilmeyen gider hesapları şirketler için indirim imkanları yönünden önemli kaynaklardır.

  Muhasebe ve Stok Değerleme

  Ekiplerimiz, vergi mevzuatının finansal tablolarda gösterilenlerden farklı bir vergi pozisyonu fırsatı sunduğu veya bunu gerektirdiği alanları tespit eder. Uzmanlarımız, vergi kuralları ve muhasebe yöntemleri ile şirketlerin karşısına çıkan seçenekler konusunda derin bilgiye sahiptir. Büyük hacimli verilerle çalışabilmelerinin yanında ekiplerimiz ilgili vergi kuralları konusunda hizmet sunar ve bu kuralların işletmeniz için ne ifade ettiğini anlamanıza yardımcı olur.

  Teşvik Rejimleri Danışmanlığı

  Vergi teşvik programları firmaların inovasyon, yeni tesis, istihdam, ihracat gibi belirli alanlardaki yatırımlarını artırmaları yönünde fırsatlar sunar. EY'nin QS ekipleri şirketlerin tüm faaliyetlerini inceler, "Investment Opportunity Check (IOC)" uygulaması ile kullanılabilir teşvikleri belirler, faydalardan yararlanma ve teşvikleri maksimuma çıkarma yönünde danışmanlık hizmetleri sunar.

  Diğer alanlar

  Kantitatif Hizmetler (QS) ekiplerimiz lokasyona ve sektöre özel fırsatlar gibi nakit vergi tasarruflarına yönelik diğer fırsatları da araştırır. EY'nin sektör bazında uzmanlaşmaya verdiği önem, ilgili faydaları gözden kaçırmamamızı sağlar.

 • Teşvikler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri

  EY Türkiye Teşvikler Departmanı olarak başta Teşvik Belgeli Yatırımlar, Ar-Ge ve Yazılım Faaliyetleri, Gümrük ve Uluslararası Ticarette Teşvik Uygulamaları olmak üzere mevzuatta bulunan diğer tüm teşvik konuları ile ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilmekteyiz.

  Teşvik Danışmanlık Hizmetleri
  • Yatırımların teşvikler karşısındaki durumuna ilişkin spesifik analiz ve fizibilite çalışmaları,
  • Teşvik belgesi müracaat, takip ve kapama işlemleri,
  • Gümrük ve uluslar arası ticaret faaliyetlerinin yapılandırılması ve optimizasyonu konusunda analiz ve fizibilite çalışmaları,
  • İlgili mevzuat kapsamında potansiyel fırsatların belirlenmesine ilişkin analiz ve danışmanlık hizmetleri
  • Mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumuna ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Patent ve Faydalı Model (Sınai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık hizmetleri
  Raporlama Hizmetleri
  • YMM Ar-Ge indirimi tasdik raporunun hazırlanması
  • TEYDEB ve diğer kamu kurumları tarafından Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin destekler için gerekli dokümantasyon ve raporların hazırlanması ve bu alanda danışmanlık hizmetleri
  • Teknokent ücret istisnasına yönelik ücret istisna raporlarının hazırlanması
  • Teknokent teşviklerine yönelik yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
  • Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Ön Değerleme Raporu'nun hazırlanması
  • Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin kazanç istisnaları ile ilgili Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması
  Uyuşmazlık ve Vergi İncelemesi Danışmanlık Hizmetleri
  • Ar-Ge merkezi ve Teknokentlerde yapılan vergi incelemelerinde inceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
  • İnceleme boyunca süreç yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • Uzlaşma ve/veya dava safhalarında danışmanlık hizmetleri
  Yapılandırma ve Fizibilite Hizmetleri
  • Mevcut veya planlanan Ar-Ge ve/veya yazılım faaliyetlerinin incelenmesi
  • Ar-Ge merkezi, Teknokent, Yerinde Ar-Ge gibi farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
  • Söz konusu alternatifler bazında elde edilecek fayda analiz çalışmaları
  • Efektif yapılanma seçiminde ve sürecinde danışmanlık hizmetleri
   
 • Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri

  Uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine destek vermekteyiz. Bu alandaki hizmetlerimiz, müşterilerimizin yararlanabilecekleri vergisel fırsatların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin tespiti ve yurtdışındaki beyanname ve raporlama yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

  EY Türkiye, Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında çok uluslu firmalar ile Türkiye'de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Temel amacımız, müşterilerimize gerçek katma değer ve rekabet avantajı kazandıracak ticari yararlar sağlayabilecek nitelikteki aşağıda ana başlıklar itibariyle sayılan vergi hizmetlerimizi sunmaktır:

  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik danışmanlık hizmetleri: Yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi uluslararası düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, müşterilerimizin Türkiye dışında gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik etkin uluslararası vergi planlama stratejileri geliştirilmesi,
  • Global vergi etkinliği yönetimi: Müşterilerimizin genel iş stratejilerine uygun; global olarak yürütmekte oldukları faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde uluslararası vergi boyutu taşıyan vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Birden çok ülkede operasyonları ve/veya işlemleri olan firmaların faaliyetlerine etki edebilecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirlerini Tax Effective Supply Chain Management (TESCM) çalışması kapsamında yeniden yapılandıran müşterilerimize, bu süreçte uluslararası vergi mevzuatını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri,
  • Türkiye'deki yerleşik firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek yatırımlar ile yurtdışında yerleşik kurumlardan Türkiye'ye yapılacak yatırımlara yönelik, temettü akışı, olası hisse satışına bağlı oluşacak değer artış kazancı, operasyonların finansmanı ile kurumların sahip oldukları gayrimaddi hakların kullandırılmasına yönelik uluslararası vergi konularını ilgilendiren hususlarda vergi danışmanlık hizmetleri.

   

 • Küresel Transfer Fiyatlandırması ve Etkin İşletme Modeli Hizmetleri

  Günümüzde Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeler ve vergi güvenlik önlemleri bulunuyor. Transfer fiyatlandırması alanındaki global ve yerel düzenlemelerin her geçen gün artan sayısı, bu kapsamdaki gereklilik ve kuralların uygulanması konusunda tereddüt ve uyuşmazlık yaşanması ihtimalini de beraberinde getiriyor.

  EY Türkiye olarak, birden çok disiplinde köklü bir deneyim ve akademik bilgi sahibi olan Transfer Fiyatlandırması ve Etkin İşleme Modeli ekibimiz ile bu alandaki uygulamalara ilişkin global bir bakış açısı sunuyoruz.

  Uzmanlarımız, firmaların tedarik zincirlerinin etkin bir şekilde yapılandırılması ve sürdürülebilir transfer fiyatlandırması politikalarının tasarlanıp uygulanmasında rol alarak günümüz iş dünyasındaki vergi risklerine dair proaktif, pragmatik ve entegre stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur.

  Bu kapsamda, sizlere hizmet sunacağımız başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Transfer fiyatlandırması dokümantasyon desteği
  • Transfer fiyatlandırması risk yönetimi
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
  • Emsal analizi çalışmaları 
  • Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar için finansal hizmetlere yönelik özellikli transfer fiyatlandırması uygulamaları 
  • Transfer fiyatlandırması uygulamalarının dolaylı vergiler üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler
  • Etkin İşletme Modeli uygulaması 
  • Transfer fiyatlandırması planlaması ve yeniden yapılanma
  • Transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin savunma ve uyuşmazlık desteği
   
 • Satın Alma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

  Deneyimli profesyonellerden oluşan uzman ağımız; şirket satın alma, elden çıkarma, yeniden yapılanma, satın alma ve satış yöntem ve modelleri geliştirme, yeni ortaklıklar kurma, halka açılma ve bu işlemlere ilişkin sözleşme kontrolü konularında stratejik danışmanlık hizmetleri vererek müşterilerin hedeflerine ulaşmaları için destek verir.

  EY, yerli ve yabancı birçok önemli şirketle/kuruluşla ve özel sermaye fonu/girişim sermayesi şirketleriyle birlikte global piyasalar için büyük önem arz eden bazı önemli konular üzerinde çalışır; finans, ticaret, muhasebe ve özellikle vergi alanlarında kapsamlı bilgi ve insan kaynaklarını spesifik taleplere göre yönlendirir. EY, potansiyel değer ve riskler hakkında tarafsız görüş sunmakla beraber önemli konu ve rakamlara güven duyulmasına destek olur. Büyüme, kârlılık ve rekabet gücünü artırmak için çözüm sunmaya odaklanan EY, global kaynakları ile dünyanın her yerinde yatırımcıların beklentilerini karşılayacak değerin yaratılabilmesi için gerekli güvenilir bilgilere ulaşılmasını sağlar.

  • Birleşme ve Satın alma Danışmanlık Hizmetleri, şirket satın alan veya satan kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşleri ve gerçekleşen tüm satın alma/birleşme projeleriyle ilgili birikim ve deneyimlerimizi aktardığımız "Alıcı ve Satıcı Taraflara Yönelik Vergi Stratejisi, Yeniden Yapılandırma, Model Geliştirme ve Sözleşme Kontrolü" hizmetlerini kapsar.
  • Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, şirket satın almayı/elden çıkarmayı planlayan kuruluşlar için vergi uygulamalarına yönelik durum tespiti (due diligence) çalışması yapılır ve bu şekilde "Alıcı ve Satıcı Taraflara Yönelik Vergi Stratejisi Hazırlanması Programı" tüm yönleriyle ele alınır.
   
 • Dolaylı Vergi Danışmanlık Hizmetleri

  Dolaylı vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve özel iletişim vergisi gibi çeşitli vergileri kapsamaktadır. Dolaylı vergiler yapıları itibariyle işletmelerin nakit akışını ve maliyetlerini büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu vergiler, her türlü işletme için önem arz etmekle birlikte özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemleri yoğun olan işletmeler için hayati bir öneme sahiptir.

  Ülkeler uyguladıkları vergi politikalarıyla vergi gelirlerini maksimum düzeyde tutmak durumundadırlar. Vergi gelirlerinin istenen düzeyde gerçekleşmesi için, vergi oranlarının makul seviyelerde olması gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolaylı vergiler, vergi geliri elde etmede son yıllarda ön plana çıkmıştır.

  KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergiler işletmenin tedarik zincirini ve mali sistemini doğrudan etkilemektedir. Doğru şekilde ve gerçek zamanlı olarak yönetilmeleri gerektiği için bu vergiler vergi işlevlerinde zorluklara neden olabilmektedir. Genellikle görünmeyen bu vergilerin nakit akışı, mutlak maliyet ve riskler üzerinde etkileri büyük olabilmektedir.

  EY olarak biz, dolaylı vergiler konusunda mevzuata uygunluk denetimi ve danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

  Bu kapsamda, dolaylı vergiler konusunda görev yapan uzmanlarımız karşılıklı bilgi ve görüşlerini paylaşarak dünya çapında tutarlı ve üstün hizmet sunmakta ve konulara etkin çözümler geliştirebilmekte, dolaylı vergilerin yönetimi için gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.

  EY, yeni ve karmaşık işlem ve mallarla ilgili dolaylı vergi uygulamalarına ilişkin danışmanlık hizmetleri, dolaylı vergilere ilişkin raporlamaların geliştirilmesi, maliyetlerin kontrolü ve dolaylı vergilerin doğru bir şekilde yönetilmelerinin sağlanması, yerel mevzuat uyarınca yararlanılması mümkün bulunan muafiyet ve istisnaların tespit ve uygulamasına yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Verilen hizmetlerimizde amacımız dolaylı vergilerin müşterilerimizin mali tablolarına, operasyonlarına olan etkilerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve zamanlı verilen danışmanlıkla müşterilerimizin dolaylı vergilerle ilgili alacakları kararlarda etkin rol oynanmasıdır.

  EY dolaylı vergiler uzman ekibi olarak vergi yaşam döngüsü boyunca dolaylı vergiler için riskin ve sürdürülebilir planlama fırsatlarının belirlenmesi konusunda destek sağlamaktayız. Dolaylı vergi için günlük raporlama sürecinizi iyileştirmek, değerlendirme hatalarını azaltmak, maliyeti azaltmak ve dolaylı vergilerin doğru şekilde düzenlenmesini sağlamak için sizlere etkili süreçler sunmaktayız.

  Kısmen veya tamamen dolaylı vergiler uygunluğu dış kaynak bulma sürecini destekleyebilir, doğru kısmi muafiyet yöntemini belirleyebilir ve muhasebe sistemlerini inceleyebiliriz.

  Global olarak entegre olmuş ekiplerimiz, dolaylı vergileri etkin bir şekilde yönetmeniz için size doğru bakış açısı ve desteği sunmaktadır. İşte EY bu şekilde fark yaratmaktadır.

  Hizmetlerimizde sizin önceliklerinizin ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasını esastır. Bununla birlikte, sunduğumuz hizmetlerin genel çerçevesini vergi türü ve konular itibariyle şöyle belirtebiliriz.

  KDV Danışmanlığı Hizmetleri
  • İşlem süreçlerinin KDV yönünden risk ve fırsat değerlendirmesi,
  • Matrah, indirilecek ve hesaplanan KDV hesaplamalarının gözden geçirilmesi,
  • İşlemlerde tatbik edilen oranlara ilişkin değerlendirme,
  • Tam ve kısmi istisna uygulamalarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Bedelsiz teslim uygulamalarının gözden geçirilmesi,
  • Üretim ve tedarik zincirinde belge düzenine ilişkin değerlendirme
  • Şirket kuruluşlarında ve yeniden yapılanmalarda optimum ve işlevsel sistemin kurulmasına ilişkin hizmetler
  ÖTV Danışmanlığı Hizmetlerimiz
  • Tütün, alkollü içecekler, beyaz eşya , otomotiv, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati öneme sahip ÖTV konusundaki hizmetlerimiz;
  • İşlem sürecinde ÖTV hesaplamalarının gözden geçirilmesi,
  • İstisna uygulamalarının değerlendirilmesi,
  • Tecil-terkin müessesesinin gözden geçirilmesi
  Diğer Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri
  • Özel iletişim vergisi uygulamalarında risk ve fırsatların değerlendirilmesi, süreçlerin gözden geçirilmesi,
  • Damga vergisinde matrah hesaplamaları, istisna uygulamaları ve risk ve fırsat değerlendirmeleri
  • Serbest bölgelerde gerçekleştirilen işlem süreçlerinin gözden geçirilmesi,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen işlem süreçlerinin gözden geçirilmesi,
  • Yurtdışı ile ilgili faaliyetlere ilişkin danışmanlık,
  • Şirket birleşme ve satın alımlarında firmanın dolaylı vergiler yükünün incelenmesine ilişkin danışmanlık,
  • Şirket kuruluşlarında ve yeniden yapılanmalarda danışmanlık
   
 • Küresel Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

  Artan ticaret hacimleri ile beraber uluslararası akışlar üzerindeki daha geniş incelemeler ve ihracat kontrolleri ve ithalat düzenlemelerine uygunluk konusuna verilen ağırlık bir araya geldiğinde tedarik zincirinizin karşısına önemli zorluklar çıkarabilir.

  Günümüzün global ekonomisinde, malların ülkeler arasında taşınması karmaşık ve maliyetli bir faaliyet olabilmektedir. Global ticaret konularının etkili yönetimi, rekabet avantajının korunmasında her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

  Global ticaret uzmanlarımızdan oluşan global ağımız, malları dünyanın her tarafına taşırken daha etkili hareket etmenize yardımcı olabilir. Serbest ticaret anlaşmaları, özel programlar ve işleme dayalı yapılandırmalardan faydalanarak gümrük masraflarını yönetmede size destek verebilmek için stratejiler geliştirebilir ve uygulayabiliriz. Global ticaret risklerini proaktif şekilde yönetmenize, uluslararası ticaret uygunluğunuzu iyileştirmenize ve tedarik zincirlerinizin operasyon verimliliğini artırmanıza yardımcı olabiliriz.

  Dünya ticaretinde hızın artması ve maliyetlerin azaltılmaya çalışması ile birlikte yasal uyumluluk ve zorunlulukların da daha önemli artıyor. Bu bağlamda temel hizmetlerimizin ithalat ve ihracata yönelik ticari uygunluk incelemeleri; iç kontroller ve süreç iyileştirme; ve gümrük tedarik zinciri güvenliğine destek olunması da bulunmaktadır.

  Global Ticaret Hizmetleri
  • Global ticaret danışmanlık hizmeti
  • Global ticaret süreç analizi ve denetim hizmeti
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusuna ve belge devamlılığına yönelik danışmanlık hizmeti
  • Gümrük uyuşmazlıklarına yönelik danışmanlık hizmeti
  • Gümrük müşavirliği yeterlilik analizi yapılması 
  • Global ticaret konularında eğitim verilmesi

  Uluslararası ticaret

   
 • Uluslararası Görevlendirmeler Vergi ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

  Rekabetin giderek yoğunlaştığı global piyasalarda, şirketleri başarıya götüren en kritik faktör insandır. EY olarak, bireysel vergi danışmanlık hizmetleri konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmaktayız.

  Vergi Hizmetleri
  • Uluslararası görevlendirme programlarına dahil olan çalışanların vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Uluslararası görevlendirmelerde bordro düzenlenmesi ve hesaplamaları, 
  • Uluslararası görevlendirmelerde maliyet hesaplamaları, 
  • Bireysel vergi yükümlülüklerin tespiti ve yerine getirilmesi, 
  • Uluslararası görevlendirme programlarının efektif olarak yönetilmesi ve politika oluşturulması, 
  • Düzenlemelerin giderek karmaşık hale geldiği global piyasada mevzuata uygunluğun sağlanması suretiyle risklerin azaltılması, 
  • Şirket çalışanlarına göre gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim maliyetlerinde optimizasyon sağlanması, 
  • Hisse senedi planlarının oluşturulması, uygulanması, raporlanması ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
  Sosyal Güvenlik Hizmetleri
  • Uluslararası görevlendirmelerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlık hizmetleri ,
  • Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve risk tespiti çalışması, (sosyal güvenlik due diligence)
  • Uluslararası görevlendirmelerde sosyal güvenlik danışmanlık hizmetleri,
  • Sosyal güvenlik incelemelerinde süreç yönetimi, incelemeye hazırlık ve danışmanlık hizmetleri,
  • Sosyal güvenlik istihdam teşviklerinin analizi ve uygunluğun raporlaması
   
 • Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri

  Üretim ve hizmet sektörlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde hem işçi-işveren ilişkileri hem de bu ilişkileri düzenleyen sosyal güvenlik ve iş mevzuatı çok daha karmaşık bir hale gelmiştir.  Mevzuatın takibi, olası risk ve zorlukların öngörülmesi, akılcı çözümler sunulması, ulusal ve uluslararası resmî kurumlarla süreçlerinin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

  EY olarak global ölçekte 150 ülkede ve yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerimizde bulunan alanında yetkin kişilerden oluşan ekibimiz ve üstün hizmet anlayışımızla şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir çözümler sağlıyoruz.

  Hizmetlerimiz:

  • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
  • İşveren Risk Denetimi
  • İnceleme Danışmanlığı
  • İstihdam Teşvikleri
  • Asgari İşçilik Uygulamaları
  • Uluslararası Sosyal Güvenlik Hizmetleri
  • Eğitim ve Sirküler

  Daha fazla bilgi için Sosyal Güvenlikte Gündem sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
   


EY Vergi Rehberi 2024
Vergilerin toplumsal hayatımız bakımından önemi dikkate alınarak EY profesyonelleri tarafından hazırlandı

 

EY Vergi Rehberi 2024, vergi sistemiyle ilgili olarak merak edebilecek temel soruların cevaplarını ve mükellefleri yakından ilgilendiren bazı vergi uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeriyor.

Şimdi inceleyin

 

EY Tax Agenda

İşletmelerin, faaliyetlerini etkileyebilecek değişen vergi ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırabilmek
üzere hazırladığımız EY Tax Agenda yayınımıza şimdi erişin.

Kaydol

Hukuk Hizmetleri

Küresel ekonominin giderek daha karmaşıklaşan hukuk ortamında yol almanız için ihtiyacınız olan ayrıntılı rehberlik hizmetlerini veriyoruz.

İncele

Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri

Şirketlerin rekabet hukukuna uyum sağlamasına ve piyasalarda rekabet ortamının adil bir şekilde ilerlemesine yönelik sektörlere ve şirketlere özel tasarımlar sunarak iş dünyasına destek oluyoruz.

İncele

Tax measures in response to COVID-19 crisis

Vergide Gündem

Vergi Bölümü profesyonellerimiz tarafından hazırlanan güncel konuların ele alındığı dergimiz Vergide Gündem yayında!  Keyifli okumalar dileriz.

İncele

Worker controlling metal melting in furnaces. Workers operates at the metallurgical plant. The liquid metal is poured into molds.

Sosyal Güvenlikte Gündem

Daha iyi bir çalışma dünyası için, çalışan ve işveren ilişkilerini düzenleyen iş ve sosyal güvenlik mevzuatına dair hizmetlerimizle yanınızdayız.

İncele

Tanker ship logistic and transportation at sea, Aerial view tanker

Gümrükte Gündem

Artan ticaret hacimleri ile beraber uluslararası akışlar üzerindeki incelemeler, ihracat kontrolleri ve ithalat düzenlemelerine uygunluk konuları bir araya geldiğinde tedarik zincirinin karşısına önemli zorluklar çıkıyor.

İncele

471200040

Teşvikte Gündem

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok teşvik, indirim ve destek mekanizması mevcut. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine teşvik eden desteklerin yanı sıra, Türkiye’de 6 ayrı bölgede, 50’den fazla sektörde yapılabilecek yatırımlara sağlanan destekler de bulunuyor. Bunlara ilave olarak; ihracat, istihdam, pazarlama, eğitim gibi faaliyet alanlarına sağlanan pek çok destek ve teşvik mekanizmaları mevcut.

İncele

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.