Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri

CFO Danışmanlık hizmetleri kapsamında müşterilerimize finansal ve finansal olmayan öngörüleri belirleme, izleme ve paydaşlarına açıklama konusunda bütüncül bir yaklaşımla destek oluyoruz.

Birçok farklı uzmanlık alanını kapsayan, 25 bölgede yaklaşık 7.500 profesyonelden oluşan ekibimiz, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki zorlukları yönetme, kompleks muhasebe işlemleri, kurumsal yönetişim, kurumsal hazine hizmetleri ve denetim süreçlerini iyileştirme gibi projelerde şirketlerin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyor.

Müşterilerimizin sosyal, etik ve çevresel fırsatların ve risklerin iş performansını nasıl etkileyebileceğinin belirlenmesine, ölçülmesine, raporlanmasına, denetlenmesine ve paydaş raporlama gereksinimlerinin karşılanmasına destek oluyoruz. CFO’nun gündemi doğrultusunda CFO’lara, kontrolörlere, hazine yöneticilerine ve üst düzey finans liderlerine çağın gerektirdiği finansal raporlama gerekliliklerine uyum için öngörü ve hizmet sunuyoruz.

Ayrıca, teknoloji, yenilikçi yöntemler, finansal veri analitiği araçları ve inovasyonu ile daha güçlü, daha verimli finans fonksiyonları oluşturmalarını sağlıyoruz. Alanında uzman ekiplerimizle müşterilerimizin değişen ekonomik ve düzenleyici ortamdan, gelişen teknolojilerdeki hızlı değişikliklerden kaynaklanan finansal raporlama zorluklarını çözmelerine destek oluyoruz.

Finansal Risk Yönetimi Kurumsal Hazine Çözümleri

Broşürümüzü inceleyerek sağladığımız hizmetle ilgili detaylı bilgi edinin.

İncele

 • Dönüşüm Hizmetleri

  ·         EY Global Dönüşüm Hizmetleri kapsamında, IFRS ve USGAAP dönüşüm hizmetleri 

  ·         Sistem entegreli UFRS dönüşüm, hızlı dönüşüm, karmaşık UFRS konularında danışmanlık

 • Etkin Dönem Kapanışı ve Finans Fonksiyonunun Etkinliği

  ·        Etkin ve verimli bir finans fonksiyonu oluşturulmasında ve finansal dönem kapanışlarında destek

 • Maliyet Muhasebesi Analiz, Dizayn ve İyileştirme Hizmetleri

  ·        Maliyet hesaplama sürecinin doğruluğunun finansal açıdan incelenmesi

  ·        Bütçe-gerçekleşen analiz ve raporlamasının doğru ve zamanında yapılması

  ·        Fiyatlandırma ve maliyet tarafındaki iyileştirmeler ile karlılığın etkin yönetilebilmesi

  ·        Verimli maliyet ve karlılık yönetimi

  ·        Etkin maliyet takibi

 • Yönetim Raporlaması, Bütçe ve Planlama Hizmetleri

  ·         Yönetim raporlaması sistem ve formatlarının yeniden tasarlanması

  ·        Bütçe şablonlarının yeniden tasarlanması, şirket stratejileri ve temel performans göstergeleri ile uyumlu, güvenilir ve esnek bütçeleme süreçlerinin oluşturulması

  ·        Aylık yönetim raporlaması ve yıllık bütçe hazırlanması konularında destek

 • Birleşme ve Satın Almalar Sonrası Finansal Entegrasyon

  Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonunun entegrasyonu sürecinde destek veriyoruz. Şirket birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında Muhasebe ve Mali İşler Entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz.

  ·        Türk muhasebe sistemine göre hazırlanan yasal mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya Amerika'da Genel Kabul Gören Muhasebe Prensiplerine göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi

  ·        Mali işler fonksiyonunun etkinliği, dönem sonu kapama işlemleri ve raporlama

  ·        Yabancı yatırımcının istediği muhasebe politika ve prosedürleri ile gösterim standartlarına uygun bir şekilde yönetim raporlamasının yapılması

  ·        Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri

  ·        Yabancı yatırımcının istekleri doğrultusunda yeni şirketin muhasebe klavuzunun hazırlanması

  ·        Yabancı yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planlarının uyumlu hale getirilmesi

 • ERP Uygulamalarında Finans, Muhasebe ve Bütçe Modülü Danışmanlık Hizmetleri

  ·        Muhasebe ve Finans modüllerinde uygulama desteği

  ·        Finansal mimarinin kurulması hizmetleri

  ·        Sistem entegre UFRS raporlama süreçlerinde destek

  ·        ERP’de IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uygulamaları

 • Yeni Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Geçiş

  ·        UFRS 16 Kiralama işlemleri

  ·        UFRS 15 – Müşteri sözleşmelerinden elde edilen hasılat standardının incelenmesi

 • Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları

  ·        “IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” uygulamaları ve yeniden değerleme süreçlerinde uçtan uca destek verilmesi

 • Sıfır Tabanlı Bütçeleme Hizmetleri

  Sıfır tabanlı bütçeleme (STB) dönem içindeki tüm masrafların doğrulanmasıdır. Sıfır tabanlı bütçeleme teorik olarak işletmeyi sürdürülebilir kılan mimimum miktardan yani ‘Sıfır taban’dan başlar. Organizasyondaki tüm birimler ihtiyaçlarına ve maliyetlerine göre analiz edilir. Sonrasında, önceki dönem bütçesinden büyük ya da küçük olmasına bakmaksızın, bütçe gelecek dönemdeki gerekliliklere göre belirlenir.

 • Geçici Eleman Temini

  Finans veya muhasebe departmanı için geçici personel hizmeti sunuyoruz.

  ·        Geçici CFO temini

  ·        Geçici raporlama müdürü, finansal kontrolör, iç denetim müdürü temini

  ·        Geçici IFRS raporlama müdürü ve/veya elemanı temini

 • Muhasebe ve Raporlama Desteği

  ·        Finansal raporlama ve finansal kontrol için kısa ve uzun süreli personel desteği sağlama

  ·        Grup hesap planı hazırlama

  ·        Muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili isteğe bağlı danışmanlık

 • Finans ve Mali İşler Fonksiyonlarında Süreç İyileştirme

  Ekibimizle şirketlerin süreç, organizasyon ve teknoloji altyapısını gözden geçirerek mali işler fonksiyonunda operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

  ·        Süreçlerin standardize edilmesi, süreçlere ilişkin otomasyon seviyesinin artırılması

  ·        Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi, diğer operasyonlar ile entegrasyonun sağlanması, Ortak Hizmet Merkezi kapsamında merkezileştirilebilecek süreçlerin tespiti, dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilecek süreçlerin tespiti

  ·        Anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, finansal kapanış ve raporlamaya takviminin oluşturulması

  ·        Ay sonu kapanış ve raporlama sürecinin hızlandırılması, kalite ve doğruluk seviyesini iyileştirilmesi

 • Kurumsal Performans Yönetimi ("EPM") Hizmetleri

  Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanmasında destek veriyoruz. (Kurumsal peformans yönetimi tepede oluşturulan kurum hedeflerinin öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini kapsamaktadır.)

  ·        Temel iş stratejileri ile ilişkili olarak kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergeleri ve ölçütlerinin belirlenmesi

  ·        Bütçenin oluşturulması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi

  ·        Planlama, raporlama, karlılık analizi uygulamaları

  ·         Kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergelerinin oluşturulması

  ·         Anahtar performans göstergelerini ve karneleri besleyecek veri yapısının ve veri kaynaklarının belirlenmesi ve bu konuda gerekiyorsa aksiyon planlarının oluşturulması

  ·        Performans modelinin ve süreçlerinin tasarımı

  ·        Performans yönetimine ilişkin teknoloji çözümlerinin seçilmesi

 • Yönetim Kurulu Desteği

  EY CFO Danışmanlık Hizmetleri uzmanları, müşterilerinin yönetim kurulu üyelerine; yönetim kurullarında yasal gereklilikler, gözetim ve yönetişim etkinliği konusunda destek sağlar. Bu hizmetler, iç kurumsal yönetişim belgelerinin hazırlanmasına ve denetim görevlerinin yerine getirilmesine odaklanan önlemlerin uygulanmasına, organizasyon süreçlerine, bilgi alışverişine ve değişen düzenleyici gerekliliklerin benimsenmesine katkı sağlar.

  ·         Yönetim kurulu üyelerine; finansal gereksinimleri, kurul yapısının analizi, optimizasyonu ve yetkinlik - delegasyon matrislerinin geliştirilmesi konularında destek sağlanması (Örneğin, kurumsal yönetişim ve yönetim kurulu gözetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinin yanı sıra tüzükler ve yönetim kurulu düzeyinde politikalar hazırlanması)

  ·        EY FAAS ekibi tarafından yönetim kurulu performansına ilişkin değerlendirmelerle şirket yönetimine üst düzey gözlemler sağlanması

  ·        Yönetim kurulu faaliyet sonuçlarını, önde gelen uygulamalar ve verilerle kıyaslayarak, doğru değerlendirmeler yapmalarına olanak sağlanması

  *Hizmetlerimiz, yönetimin hazırladığı materyallere ve yönetim tarafından hazırlanan dahili kurumsal belgelere dayalı olarak, yönetim kurulu performansıyla ilgili üst düzey gözlemler sağlamak ve danışmanlık yapmakla sınırlıdır. 

 • Hazine Fonksiyonunun Kurulması, Geliştirilmesi Hizmetleri

  Hazine danışmanlığı hizmetleri yelpazesinde aşağıdaki başlıklar altında hizmet sunuyoruz.

  ·        Hazine fonksiyonu süreç tasarımında destek

  ·        Modellerin ve organizasyon altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması

  ·        Endüstri uygulamaları hakkında tavsiyeler

  ·        Hazine sistemlerinin uygulanması, banka ilişkileri ve hesap rasyonalizasyonu konusunda destek

  ·        Gelecekteki hazine teşkilatının tanımlanmasına veya tasarlanmasına destek, hazine teşkilatına ilişkin süreçlerin, politikaların ve prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi veya standartlaştırılmasına destek ve hazine yönetim sistemlerinin entegre edilmesi, uygulanması ve yapılandırılmasına yönelik hizmetler

  *Müşterinin mevcut durumu ve gelecekteki devlet hazinesi işlevleri, süreçleri ve teknolojisi hakkında danışmanlık yapmak ve üst düzey gözlemler sağlamakla sınırlıdır. 

 • Muhasebe Rehber Kitapçığı Hazırlanması

  Holding ve grup firmalarının aynı muhasebe uygulama ve politikalarını uygulayarak yeknesak bir yapıda raporlamanın sağlanması için belirlenen yapı doğrultusunda (UFRS, Yasal, USGAAP gibi) muhasebe rehber kitapçığının hazırlanması, iyileştirilmesi veya güncellenmesi.

 • Halka Arza Hazırlık (IPO)

  Halka arza hazırlık çalışması, bir şirketin halka arza hazırlığı konusunda yapılan analizin raporlanmasıdır. Hedeflenen çıktı halka arz hazırlık sürecinde ele alınması gereken ihtiyaçların yol haritasıdır.

 • Dijital Finansal Olgunluk Analizi

  Dijital Finans Olgunluk Analizi organizasyonların ve üst düzey paydaşların mevcut dijital olgunluk değerlendirmesi için oluşturulmuş bir çözüm paketidir. Finansal süreçlerde şirketin dijital olgunluğu hakkında mevcut durumu ve yol haritası tespit edilir.

 • Eğitim Hizmetleri

  ·        UFRS Eğitimleri

  ·        Konsolidasyon Eğitimi

  ·        UFRS 16 Kiralama İşlemleri Eğitimi

  ·        UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi Eğitimi

  ·        IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Eğitimi

  ·        Maliyet Muhasebesi Eğitimi

  ·        Kurumsal Performans Yönetimi ve Bütçe Eğitimi

UFRS içeriği mi arıyorsunuz? 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) yardımcı olacak bilgiler ve kaynaklar için Global UFRS teknik kaynaklarımızı ziyaret edin. 

 

İncele

EY & Infoera Enflasyon Muhasebesi Çözüm Paketi

Finansal tablolarınızla tam otomatize olan, EY & Infoera Enflasyon Muhasebesi Çözüm Paketi'ni detaylı olarak inceleyin.

 

İncele

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin