3 Mar 2023
sigortacılık şartlar

Sigorta şirketleri için bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesi hangi şartlara bağlı?

Levent Atakan

EY Türkiye Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Sektör Lideri

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı

3 Mar 2023
İlgili konu başlığı Sigortacılık

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle sigorta şirketleri ile paydaşlarınca yapılan ve yapılacak bağışlara ek olarak yardımlar ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) yer alan düzenlemeleri tekrar hatırlatmak istedik. Bu noktada, iş dünyasının ve sektörün gösterdiği çabanın ve yardımların devam etmesi en büyük temennimiz.

KVK’nın 10’uncu maddesi uyarınca bağış ve yardımların, belli sınırlamalar ve şartlar altında kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Kısaca özetlemek gerekirse;

1-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yapılan bağışlar

02.02.2021 tarih ve 3483 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, depremler sırasında zarar gören afetzedeler için, AFAD’ın koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılması öngörülmüştür.

KVK’nın 10’uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu kapsamda, AFAD tarafından başlatılan ve koordine edilen kampanya çerçevesinde ilan edilen banka hesaplarına bağış olarak yatırılan tutarların tamamı (aynî yardımları belgelendirmek suretiyle) kurum kazancından indirilebilecektir.

2-Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer bazı kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar

KVK’nın 10’uncu maddesi uyarınca; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilecek tutar, o yıla ait kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %5’i ile sınırlıdır. %5’lik bağış sınırına esas alınacak kurum kazancı hesaplamasında [Ticari Bilanço Karı – (İştirak Kazançları + Geçmiş Yıl Zararları)] hesaplaması vardır.

3- Kızılay’a yapılan bağışlar

Yine KVK’nın 10’uncu maddesi uyarınca, Türkiye Kızılay Derneği’ne yapılan nakdî bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

4- Okul, öğrenci yurdu ve sağlık tesisi bağışları

Kanunun 10’uncu maddesinin (c) bendinde tanımlanan kamu kurum ve kuruluşlarına; okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî, aynî bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

5-Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar

Bazı koşullar altında Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca; vakıf senedinde/dernek tüzüğünde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapabilmesine ilişkin hükümler bulunan dernek veya vakfa yapılmış olması ve yapılan bağışın gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması halinde bu bağışlarda kurumlar vergisi mükelleflerince gider kaydedilebilmektedir.

Bazı önemli notlar;

- Bağış ve yardımın yapıldığı yılın kurum kazancından indirilir. İndirilemediği durumda, sonraki yıla taşınamaz.

- Bağışlarda belgelendirme ve makbuz (banka dekontu) gereklidir.

- Aynî bağışlarda, karşı kuruma fatura düzenlenmesi ve duruma göre teslim belgesi düzenlenmesi gerekebilir.

- Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim hakkı vardır.

Umarız bu deprem hazırlıksız yakalandığımız son deprem olur.

*Levent Atakan'ın Sigortacı dergisi için hazırladığı yazıdan alınmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

  • AFAD'a yapılan bağışlar
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer bazı kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar
  • Kızılay'a yapılan bağışlar
  • Okul, öğrenci yurdu ve sağlık tesisi bağışları
  • Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.