Basın bülteni

3 Mar 2022 Istanbul, TR

Sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında finans yöneticilerinin etkinliği artıyor

• Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’ın Sigorta Şirketlerinin CFO'ları için Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance for the insurance CFO) raporuna göre sigortacılık sektöründeki finans yöneticileri, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmasında çok daha etkin roller üstlenebilir.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

  • Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’ın Sigorta Şirketlerinin CFO'ları için Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance for the insurance CFO) raporuna göre sigortacılık sektöründeki finans yöneticileri, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmasında çok daha etkin roller üstlenebilir.
  • ESG raporlaması kurumlar için bir zorunluluğa dönüşürken finans yöneticileri sigorta şirketlerinin topluma sağladığı katkıların çeşitli metriklerle iletilmesine önemli katkılar sağlayabilir. 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), “Sigorta Şirketlerinin CFO'ları için Sürdürülebilir Finansman” (Sustainable Finance for the insurance CFO) başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim hedeflerine ulaşılmasında finans yöneticilerinin rollerinin öneminin her geçen gün arttığı vurgulandı. 

Rapor, CFO’ların şirketlerin sermaye dağılımında kilit karar vericiler arasında olduğuna işaret ederken tüm dünyada iklim raporlamasının bir zorunluluk haline geldiği bu dönemde finans ekiplerinin işletmeye uzun vadeli değer yaratma konusunda tavsiyelerde bulunma konusunda öncü rol üstlenebileceklerinin de altını çiziyor. EY’ın Sürdürülebilir Finansman Önerileri raporunda yer bulan tespitlere göre, organizasyonların sahip olduğu finansal ve finansal olmayan verilerin sorumluları olan CFO'ların, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasındaki önemi giderek artıyor.

Sigortacılık sektörü günümüzde sürekli artan bir şekilde, yatırımcıların, düzenleyicilerin ve daha geniş toplulukların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) odaklı talepleriyle karşı karşıyalar. Bu talepler, özellikle topluma sağladıkları değeri daha iyi vurgulamaları, etkilerini daha sürdürülebilir bir dünyayı teşvik etmek için kullanmaları, uzun vadeli değer üreten bir iş modeli benimsemelerine odaklanıyor.

CFO’lar sürdürülebilir finans hedefinde kritik rol üstleniyor

Finans fonksiyonu, sigorta şirketlerinin topluma katkılarının çeşitli metriklerle iletilmesinde ve somut sürdürülebilirlik sonuçları sağlayan teşvik programlarının geliştirilmesinde kritik role sahip. Sigorta şirketlerinin CFO'larının etkilerini, paydaş raporlama ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayacak bir yaklaşım tasarlamak ve kuruluşu hedeflerine ulaşmak için yönlendirmek için kullanmaları da önemli.

Raporda finans yöneticilerinin ESG hedeflerine katkı yapmada üstlenebilecekleri etkin role dair öneriler de sıralanıyor. Buna göre, finans yöneticileri uzun vadeli değere ve finansal esnekliğini sağlamaya odaklanırken işletmenin sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesinde etkin yer almalı. CFO’lar iş çevikliğini, esnekliği ve uzun vadeli değeri desteklemek üzere sermaye dağılımı stratejisini yeniden ele almalı. ESG alanındaki riskleri, fırsatları ve organizasyonun ESG performansını izlemek ve raporlamak için kontrollü, verimli ve şeffaf bir sürdürülebilirlik ölçüm çerçevesi ve çalışma modeli geliştirmeli. Yine, organizasyonun amacı ve sigorta endüstrisinin topluma katkısı da dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik konusunda titiz, sağlam bir paydaş anlatısı oluşturulmasına katkıda bulunmalı.

EY raporu, finans yönetiminin sürdürülebilirliği mevcut süreçlere dahil etmede öncü rol oynayacağı başlıklara da yer veriyor. Bu alanlar, dış raporlama, planlama, bütçeleme ve tahminler, performans raporlaması, yatırım önceliklendirme ve sermaye tahsisi, mülk ve kiralama yönetimi, tedarikçi yönetimi, vergi ve birleşme ve satın alma (M&A) stratejisi ve çalışma kitabı olarak sıralanıyor.

İklim raporlaması kurumlar için bir zorunluluğa dönüşüyor

Raporda, tüm dünyada düzenleyici raporlama ve politikalarının sürekli geliştiği ve değiştiği bir ortamda, iklim raporlamasının şirketler için gönüllü bir seçenekten zorunluluğa dönüştüğünün altı çiziliyor. Sigorta şirketlerinin CFO'larının bu dönüşümü, işletmeye uzun vadeli değer oluşturma konusunda liderlik fırsatı olarak değerlendirebileceğine dikkat çekiliyor.

Son dönemde dünyada sürdürülebilirlik raporlamaları konusunda dikkat çeken düzenlemeler arasında Avrupa Komisyonu’nun, Nisan 2021'de AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktifi’ne (CSRD) yönelik teklifi de yer alıyor. Teklif, özellikle büyük şirketlerin 2023’ten itibaren zorunlu AB sürdürülebilirlik raporlama standartları kapsamında, çok daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri öngörüyor.

Diğer bir önemli düzenleme ise Mart 2021'de yürürlüğe giren AB’nin Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR). Bu düzenleme de finansal piyasa katılımcılarının ve finans danışmanlarının ESG ile ilgili hususları da değerlendirmesini ve kamuya açıklamasını gerektiriyor.

ESG raporlamasında standartlar hızla gelişiyor

CFO'lar, sigortacılık sektörü için genelde daha karmaşık bir görünüm arz eden ESG raporlamalarında için öncelikli olarak raporlama çerçevelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi önem taşıyor. Raporlama kararları, performansın stratejik olarak ölçümü ve izlenmesinde başarı için kritik öneme sahip.

Raporda, CFO'ların sürdürülebilirlik başta olmak üzere, ileri veri analitiği ve yeni teknolojiler genelinde gelişmiş kurumsal raporlama ve stratejik planlama için gereken yetenekleri inşa etmek üzere ekiplerini geliştirmeleri ve kariyer rotalarını yeniden ele almalarının da önem taşıdığı da vurgulanıyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde sigortacılık sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de müşterileri, yatırımcıları, çalışanları ve topluluklar için uzun vadeli değer üreten iş modellerini benimseme yolunda önemli adımlar attı. Bu, toplumu daha iyi korumak, yeni nesil müşteriler için yeni ürünler geliştirmek ve net sıfıra geçişi desteklemek üzere sermayenin yeniden yönlendirilmesi açısından da çok önemli. Sigorta şirketlerinin ESG süreçlerini halihazırdaki iş süreçlerine entegre etmek için hızlı hareket etmeleri, yalnızca düzenleyici gelişmeler ve raporlama zorunluluğu nedeniyle değil, aynı zamanda bu atılacak en doğru adım olduğu için de çok önemli. Paydaş raporlama ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayacak yaklaşımların geliştirilmesinde ve organizasyonların ESG hedeflerine ulaşılmasında CFO'lara çok önemli roller düşüyor. ‘Sigorta Şirketlerinin CFO'ları için Sürdürülebilir Finansman Önerileri’ raporumuz, işletmenin stratejik sürdürülebilir finans hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamada finans yönetiminin üstlenebileceği rolün önemini net biçimde ortaya koyuyor.”

EY’ın Sürdürülebilir Finansman Önerileri raporuna EY web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2022 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.