530055153

Temel İç Denetim Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • İç kontrol uzmanları
 • Risk yönetim uzmanları

    Süre

        2 gün

    Amaç

      İç denetim metodolojisi ve ilgili kavramlarının uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu bir şekilde, güncel sektör tecrübeleri çerçevesinde katılımcılara aktarılarak, iç denetim uygulamalarına yönelik yetkinlik seviyelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Denetimde temel kavramlar
 • Riskler ve kontrollerin özellikleri, türleri ve uygulama alanları
 • COSO İç Kontrol Çerçevesi
 • Risk odaklı iç denetim yaklaşımı
 • İç denetim ve iç kontrol ilişkisi
 • Bilgi teknolojileri genel kontrollerinin rolü ve önemi
 • Mesleki uygulama çerçevesi ve uluslararası iç denetim standartlarına genel bakış
 • İç Denetim metodolojisi
  • Risk değerlendirme
  • İç denetim planının hazırlanması
  • Saha çalışması/Denetimin gerçekleştirilmesi
  • Denetim sonuçlarının dokümante edilmesi ve raporlama
  • Takip denetimleri
 • Vaka çalışması: Örnek senaryo üzerinden iç denetim metodolojisinin uygulaması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.