Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.

No: 87 Tarih: 24/08/2020

Özet: 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır.

21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da yapılan değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 • Karar’ın stratejik yatırımları düzenleyen 8. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile altına dayalı entegre madencilik yatırımlarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.
 • Karar’ın gümrük vergisi muafiyetini düzenleyen 9. maddesinde yer alan et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik yapılan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Faiz desteğini düzenleyen 11. maddede bazı değişiklikler yapılmış ve Ar-Ge ve çevre yatırımlarında faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın 1.800.000,00 Türk Lirasına yükseltilmiştir.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğini düzenleyen 12. maddeye aşağıda yer verilen fıkra eklenmiş olup bu sayede SGK işveren hissesi desteği oranının arttırılmasına imkân tanınmıştır.

(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15’inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

 • Karar’ın “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17. maddesinde yer alan bazı yatırım konuları bu kapsamdan çıkarılmış ve ilave bazı yatırım konuları öncelikli yatırımlar kapsamına dahil edilmiştir.
 • Karar’ın “Alt Bölge Desteklerinden Yararlanacak Yatırımlar” başlıklı 18. maddesinde önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Karar’ın EK-6’sında yer verilmiş olan OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimi İstanbul ili dışında desteklenmekte iken yapılan düzenleme ile birlikte bu ürünlerin komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 5 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1’inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanabilmesinin önü açılmıştır.

Yapılan bir diğer değişiklik ile birlikte Karar’a bu düzenleme ile birlikte eklenmiş olan Ek-7’de yer alan 1, 2, 3, ve 4. bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan desteklerden, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilmesine olanak sağlanmaktadır.

 • Karar’ın “Tamamlama Vizesi” başlıklı 24. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 • Karar’ın 29. maddesinde yapılan değişiklik ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilme imkanının daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanmasına olanak sağlanmıştır.
 • Karar’ın imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerini ilgilendiren geçici 8. maddesi aşağıdaki hali almıştır:

a) 01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları içinbölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Yapılan değişiklik ile birlikte daha önceki Cumhurbaşkanı Kararlarında yer alan süre değişikliği bu Karar’a da eklenmiştir.

 • Karar’ın geçici 13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

(5) Bu fıkra kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.

 • Karar’ın Ek-1 sayılı “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler”, Ek-2A sayılı “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” ile Ek-2B Sayılı “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tabloları güncellenmiştir.
 • Karar’ın EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” tablosunda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 • Karar’ın EK-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımı Konuları” başlıklı tablosu değiştirilmiştir.
 • Karar kapsamında yapılan değişikliklerden;

a) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen 5. fıkra 01.01.2021 tarihinde,

b) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikler 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Karar’ın Ek-1 Sayılı “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” tablosunda yapılan değişiklikler ile yeni eklenmiş olan Ek-7 Sayılı “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” tablosu 01.01.2021 tarihinde

d) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablonun kendisi 01.01.2021 tarihinde aynı tabloya ait “Dipnotlar ise yayımı tarihinde,

e) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girecektir.

Son değişikliklerin işlenmiş olduğu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar için tıklayınız

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Sirküler Dokümanları

 ►  Sirküler 87 eki


EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.