6 nov. 2020
EU flag

Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

6 nov. 2020
Relaterede emner Assurance IFRS COVID-19

ESMA har den 28. oktober 2020 meldt fokusområderne ud for det kommende års kontrol af årsrapporterne for børsnoterede virksomheder.

Fokusområderne er valgt i samarbejde med de nationale myndigheder, der udfører regnskabskontrollen i de enkelte EU-lande, herunder Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet i Danmark.

Ud over nedenstående fokusområder kan de nationale myndigheder have yderligere fokusområder vedrørende andre emner.

I år afspejler fokusområderne behovet for gennemsigtighed om konsekvenserne af COVID-19-pandemien. Hovedområderne er:

  • Anvendelsen af IAS 1 Presentation of Financial Statements med fokus på going concern, væsentlige vurderinger og skønsmæssige usikkerheder og præsentationen af COVID-19-relaterede poster i regnskabet.
  • Anvendelsen af IAS 36 Impairment of Assets, hvor genindvindingsværdien af goodwill, immaterielle aktiver og materielle aktiver kan være påvirket af forringelsen af den økonomiske situation for forskellige sektorer.
  • Anvendelsen af IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 7 Financial instruments: Disclosures, inkl. generelle overvejelser relateret til risici, som opstår fra finansielle instrumenter med fokus på likviditetsrisiko samt særlige overvejelser relateret til anvendelsen af IFRS 9 for kreditinstitutter ved måling af forventet kredittab.
  • Specifikke forhold relateret til anvendelsen af IFRS 16 Leases, inkl. særskilte oplysninger for leasingtagere, som har anvendt IASB's ændring om lempelser ved indregning af lejenedsættelser.

Herudover fremhæver ESMA (the European Securities and Markets Auhority) en række fokusområder relateret til de ikke-finansielle dele af årsrapporten:

  • COVID-19-pandemiens påvirkning på ikke-finansielle forhold.
  • Sociale og personaleforhold – især i forhold til den omfattende brug af hjemmearbejde og overholdelse af sundheds- og sikkerhedsregler.
  • Forretningsmodel og værdiskabelse med særlig vægt på behovet for at give oplysninger om effekten af pandemien på virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse.
  • Risici relateret til klimaforandringer med hensyn til fysiske risici og omstillingsrisici.
  • Overvejelser om anvendelse af ESMA's guidelines for APM (Alternative Performance Measures) i relation til COVID-19.

ESMA forventer, at virksomhederne overvejer de COVID-19-relaterede anbefalinger, som er udsendt i marts, om virkningerne for beregningen af forventet kredittab samt ESMA's udtalelse fra maj om halvårsrapporter.

Endelig fremhæver ESMA vigtigheden af at følge Brexit-forhandlingerne tæt for at kunne vurdere, hvilken effekt det har på virksomhedens aktiviteter samt finansielle og ikke-finansielle informationer.

Læs mere om fokusområderne.

 

Sammendrag

ESMA har udsendt fokusområder for regnskabskontrollen af 2020-årsrapporter. Det store fokus i år er særligt på at skabe gennemsigtighed om konsekvenserne af COVID-19. Det gælder især vedrørende IAS 1, IAS 36, IFRS 9, IFRS 7 og IFRS 16. Derudover er også fokus på kravene til ikke-finansiel information i relation til COVID-19-pandemien. 

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance IFRS COVID-19