3 minutters læsetid 13 jan. 2020
Group of professionals in meeting

Ny vejledning om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

3 minutters læsetid 13 jan. 2020
Relaterede emner Assurance

Den 10. januar 2020 trådte opdaterede regler i kraft for oplysninger om reelle ejere.

De ændrede regler betyder bl.a., at virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, samt kompetente myndigheder skal foretage indberetning, hvis der konstateres uoverensstemmelser i de oplysninger om virksomheders reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har derfor udsendt en vejledning, der omhandler indberetning af uoverensstemmelser af de registrerede oplysninger om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal indberettes.

Hvem skal indberette?

Virksomheder og personer, der skal udføre kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, har pligt til at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Det drejer sig fx om pengeinstitutter, revisorer, advokater og ejendomsmæglere. Den fulde liste over virksomheder og personer, omfattet af reglerne, kan findes i vejledningens bilag 1.

Herudover skal kompetente myndigheder, der som led i myndighedsudøvelsen bliver bekendt med uoverensstemmelser i de oplysninger om virksomhedens reelle ejere, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og de oplysninger om reelt ejerskab, som er tilgængelige for myndigheden, indberette uoverensstemmelser til Erhvervsstyrelsen.

Hvad skal indberettes?

Alle uoverensstemmelser om virksomhedens reelle ejere, som der opnås kendskab til som led i kundekendskabsproceduren eller på anden vis, skal indberettes. Det gælder både uoverensstemmelser i forhold til, hvem der er registreret som reelle ejere, herunder om der er personer, der mangler at blive registreret som reelle ejere, og fejl i en reel ejers ejerandel.

Indberetningspligten skal alene sikre, at oplysningerne om reelle ejere er nøjagtige og aktuelle. Indberetningspligten indebærer derfor ikke en automatisk mistanke om hvidvask, terrorfinansiering eller skatteunddragelse. Hvis der samtidig er en mistanke om hvidvask m.v., skal der ske særskilt underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet).

Hvornår skal der indberettes?

Indberetning af uoverensstemmelser skal ske uden ugrundet ophold og hurtigst muligt efter, at der er opnået kendskab til uoverensstemmelsen i de registrerede oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Virksomhederne opfordres til at holde oplysningerne om virksomhedens reelle ejere opdaterede og få registreret, så snart der er ændringer, så indberetning af uoverensstemmelser undgås.

Hvor og hvordan skal der indberettes?

Indberetningen af uoverensstemmelserne skal ske via Virk Indberet. For at logge på løsningen skal der enten benyttes et personligt NemID eller en NemID medarbejdersignatur.

Ud over kontaktoplysninger for indberetter, indberetterens rolle og CVR-nr. på den virksomhed, som uoverensstemmelsen omhandler, skal der også gives en kort og præcis beskrivelse af den konstaterede uoverensstemmelse. Der skal vedlægges dokumentation for uoverensstemmelsen, som Erhvervsstyrelsen eller anden myndighed kan bruge til undersøgelse af det indberettede forhold.

Hvordan følges der op på indberetninger?

Erhvervsstyrelsen modtager alle indberetninger om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere, og, hvor det måtte være relevant, viderefordeles indberetninger til Finanstilsynet eller Fondsmyndighederne.

Både indberetter og ledelsen i den virksomhed, som indberetningen vedrører, kan blive kontaktet for afklaring af baggrunden for uoverensstemmelsen.

Den undersøgende myndighed kan beslutte, at der sideløbende med undersøgelsen offentliggøres en meddelelse om indberetningen på CVR.dk i registreringshistorikken for den pågældende virksomhed. Det vil som udgangspunkt alene være i tilfælde, hvor der er en formodning om, at ledelsen bevidst forsøger at sløre virksomhedens reelle ejerskab.

En undersøgelse kan enten resultere i, at de registrerede oplysninger ikke giver anledning til bemærkninger, eller at der skal foretages en ændring af de registrerede oplysninger. I de tilfælde, hvor en meddelelse om indberetningen er blevet offentliggjort på CVR.dk, vil der hurtigst muligt efter undersøgelsens afslutning blive offentliggjort en ny meddelelse om, at undersøgelsen af det indberettede forhold er afsluttet, og hvad konklusionen var på den foretagne undersøgelse.

For mere information

Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning i sin helhed her.

Sammendrag

De ændrede regler for oplysninger om reelle ejere betyder bl.a., at virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, samt kompetente myndigheder skal foretage indberetning, hvis der konstateres uoverensstemmelser i de oplysninger om virksomheders reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics Assurance