20 apr. 2021
Lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes årsrapporter

Lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes årsrapporter

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

20 apr. 2021
Relaterede emner Assurance COVID-19

Forslag om fristforlængelse på 1 måned for de fleste virksomheder og på 3 måneder til virksomheder med særlige behov. 

Opsummering: 
  • Fristforlængelser på henholdsvis 1 måned (udgangspunktet) eller 3 måneder (ved særlige behov). Gælder også filialer af udenlandske selskaber
  • Forslaget omfatter i første ombæring klasse B og C kalenderårsregnskaber samt klasse D med 31/1-2021
  • Erhversministeren kan udvide omfanget, hvis der senere viser sig behov herfor. 

Det i denne artikel omtalte lovforslag blev vedtaget den 11. maj 2021, hvilket vi har gjort opmærksom på i denne nyere artikel fra 12. maj 2021 - Lovforslag om udskydelse af frister for årsrapporter er nu vedtaget.

Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der gør det muligt for danske virksomheder at udskyde indberetning af årsrapporten for kalenderåret 2020 med 1 måned og fravige visse vedtægtsbestemmelser af betydning for indkaldelse eller afholdelse af virksomhedens generalforsamling eller indberetning af årsrapport. Lovforslaget og udkast til bekendtgørelse blev i fredags sendt i høring via Høringsportalen.

Lovforslaget giver via bekendtgørelsen erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om fristudskydelse for indberetning af årsrapporter. Bemyndigelsen er i udkastet til bekendtgørelse i første omgang foreslået udmøntet som vist nedenfor i tabellen.

Det er værd at bemærke, at Erhvervsministeren ifølge lovforslaget kan fastsætte regler om udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for virksomheder i klasse B og C, hvis regnskabsår afsluttes i perioden den 31. december 2020 til 30. juni 2021, og for virksomheder i klasse D, hvis regnskabsår afsluttes i perioden den 31. januar 2021 til 31. juli 2021, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder at overholde indsendelsesfristen som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19. Erhvervsministeren kan fastsætte tilsvarende regler for filialer af udenlandske virksomheder, når den udenlandske virksomheds regnskabsår afsluttes i perioden 31. december 2020 til den 30. juni 2021.

Udmøntning af bemyndigelsen i udkast til bekendtgørelse

 

Regnskabsår afsluttes

Fristforlængelse i forhold til oprindelig frist samt eventuelle betingelser

Regnskabsklasse B og C

31/12-2020 + 1 måned, dvs. til 30/6 2021.

Filialer af udenlandske virksomheder

Med de nødvendige tilpasninger gælder tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab.
Regnskabsklasse B og C, der opfylder nærmere fastsatte betingelser A), B) 31/12-2020 + 3 måneder, dvs. til 31/8 2021.
Filialer af udenlandske virksomheder Med de nødvendige tilpasninger gælder tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab.
Regnskabsklasse D, der opfylder nærmere fastsatte betingelser A), C)

31/1-2021

+ 3 måneder, dvs. til 31/8 2021.
Filialer af udenlandske virksomheder Med de nødvendige tilpasninger gælder tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab.
Moder i klasse B/C, der bruger ÅRL § 112, fordi den selv er datter af en højere EU-/EØS-moder D) 31/12-2020 + 3 måneder, dvs. til 31/8 2021, hvis fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af COVID-19. Fristforlængelsen i det pågældende land skal være fastsat ved lov eller administrativ forskrift, og kan være betinget eller ubetinget.
Finansielle virksomheder   Erhvervsministeriet vurderer, at der ikke er behov for at udskyde fristen for virksomheder, der aflægger årsrapport efter Finanstilsynets regler, fordi langt de fleste har kalenderårsregnskab, som skal indsendes senest 30/4 2021.
Generalforsamling    Ministeren kan fastsætte regler, der muliggør fravigelse af visse vedtægtsbestemmelser af betydning for indkaldelse/afholdelse af generalforsamling eller indberetning af årsrapport.
I alle tilfælde gælder fortsat, at virksomheden, uanset anvendelse af udskydelsesbestemmelserne, skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsamlingen eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed.
A) Virksomheder, som har væsentlige udenlandske aktiviteter, og hvor det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt/uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde den normale indberetningsfrist som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

B) En virksomhed, der benytter udskydelsesfristen på 3 måneder, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Meddelelsen skal være vedlagt en erklæring, hvori ledelsen erklærer, at:

  • virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter
  • det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

C) En virksomhed, der benytter udskydelsesfristen på 3 måneder, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Meddelelsen skal være vedlagt en erklæring, hvori ledelsen erklærer, at:

  • virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter
  • det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

D) En virksomhed, der benytter udskydelsesfristen på 3 måneder, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest på tidspunktet for udløbet af den ordinære indberetningsfrist i ÅRL § 138, stk. 1. Meddelelsen skal være vedlagt en erklæring, hvori ledelsen erklærer, at:

  • fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af COVID-19
  • fristforlængelsen i det pågældende land er fastsat ved lov eller administrativ forskrift
  • den udenlandske modervirksomhed opfylder eventuelle betingelser for at være omfattet af fristforlængelsen.

Erhvervsministeriet anfører i lovbemærkningerne, at "… med en fristforlængelse på 1 måned for det store flertal og en 3 måneders fristforlængelse for de forventeligt relativt få virksomheder med særlige behov, er det muligt at varetage såvel hensynet til virksomheder og revisorer som hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt til skade for regnskabsbrugerne".

Bekendtgørelsen træder i kraft i maj 2021 og ophæves automatisk den 31. december 2021 (solnedgangsklausul). Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves bekg. nr. 2240 af 29. december 2020 om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med COVID-19.

Bemyndigelsen giver mulighed for, at der i løbet af 2021 kan fastsættes yderligere regler om ubetingede eller betingede fristforlængelser for virksomheder, der ikke har kalenderåret som regnskabsår, hvis der viser sig behov herfor i løbet af 2021.

Det kan være fristforlængelser for alle virksomheder i en regnskabsklasse, eller for en mindre del, hvor det konkret vurderes hensigtsmæssigt – og forsvarligt – at fastsætte regler om fristudskydelse.

Denne bemyndigelse vil dog alene blive udnyttet, hvis det efterspørges af erhvervslivets organisationer og i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Der er ikke mulighed for at udskyde indberetningsfristen til en dato, der ligger efter den 31. december 2021, da lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med COVID-19 ophæves pr. denne dato. 

Sammendrag

Lovforslaget giver via bekendtgørelse Erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om fristudskydelse for indberetning af årsrapporter.

For de fleste virksomheder vil fristudskydelsen være 1 måned, men virksomheder med særlige behov (væsentlige udenlandske aktiviteter) får 3 måneders fristudskydelse. Det samme gælder moderselskaber i klasse B og C, der bruger ÅRL § 112, fordi den selv er dattervirksomhed af en højere EU-/EØS-modervirksomhed.

Med de nødvendige tilpasninger gælder fristudskydelserne tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance COVID-19