macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, januar 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Indhold i denne udgave:

Den nye ferielov – særligt udfordringer vedrørende indefrysningsordningen

De fleste virksomheder har opdaget, at den nye ferielov kan give anledning til en række udfordringer af både regnskabsmæssig og administrativ karakter. Der er mange nye forhold, der skal tages stilling til og ikke mindst at vænne sig til. Vi har samlet en række spørgsmål og svar særligt vedrørende håndteringen af indefrysningsordningen, som begyndte 1. september 2019. 
 

Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport 2019

Vi har foretaget en opdatering til note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis og note 43 om ny regnskabsregulering til vores illustrative IFRS-årsrapport for 2019, så disse noter nu er opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 9. januar 2020. Læs mere i vores notat.
 

IASB foreslår væsentlige ændringer særligt til præsentationen af resultatopgørelsen

IASB udsendte den 17. december 2019 et såkaldt Exposure Draft, General Presentation and Disclosures (tidligere benævnt "Primary Financial Statements"-projektet), hvor IASB foreslår at erstatte IAS 1 Presentation of Financial Statements med en ny standard, omhandlende generelle bestemmelser om præsentation og oplysning. Udkastet har til formål at reducere inkonsistens i virksomheders rapportering.

I udkastet foreslår IASB følgende overordnede ændringer til de primære opgørelser:

  • Yderligere vejledning til samling og opdeling af information
  • Introduktion af kategorier og obligatoriske mellemtotaler i resultatopgørelsen
  • Oplysningskrav om usædvanlige poster
  • Oplysningskrav om ledelsens resultatmål (APM'er)
  • Introduktion af visse ændringer til pengestrømsopgørelsen med snævert anvendelsesområde

Der er frist for kommentarer til udkastet den 30. juni 2020. Vi opfordrer virksomheder, der har holdninger til dette udkast, til at afgive kommentarer. Dansk Regnskabsforum planlægger endvidere et outreach om ændringerne den 29. april 2020. Sæt kryds i kalenderen, hvis dette måtte have interesse. Se publikation om de foreslåede ændringer.
 

Reelle ejere – hvad betyder ændringerne for dig og din revisor?

I forbindelse med ændring af hvidvasklovgivningen, som trådte i kraft 10. januar 2020, er der sket en udvidelse af virksomheders pligter til opbevaring af dokumentation for deres reelle ejere. Virksomheder er fremover forpligtet til at indhente og opbevare dokumentation for de reelle ejere samt med passende intervaller sikre sig, at oplysningerne er opdaterede og i overensstemmelse med registreringerne hos Erhvervsstyrelsen. Hvis forhold omkring reelle ejere er mangelfulde, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheden. Herudover indtræder en indberetningspligt for revisor, hvis revisor konstaterer fejl i registrerede reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen, uanset om forholdet er bragt i orden. Betydningen for dig og din revisor kan du se her.

Erhvervsstyrelsen har i den anledning udsendt en vejledning, der beskriver kravene til indberetning ved uoverensstemmelser i de registrerede oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder hvem, hvad, hvornår og hvor der skal indberettes. Kravene sætter fokus på vigtigheden af, at virksomhedens oplysninger om reelle ejere til stadighed er opdateret, og at oplysningerne skal opdateres, så snart der sker ændringer i virksomhedens ejerkreds. Bliv opdateret i den nye vejledning.
 

Nyt krav om ikke-finansiel redegørelse i ledelsesberetning – politik for dataetik

Der er den 19. december 2019 sendt et lovforslag i høring, der bl.a. indeholder et forslag om ændring af årsregnskabsloven. I henhold til lovforslaget skal store C- og D-virksomheder redegøre for deres politikker for dataetik i ledelsesberetningen. Formålet med kravet er at skabe fokus på og gennemsigtighed om virksomhedernes arbejde med dataetik. Kravet forventes at træde i kraft for regnskabsåret 2021. Læs mere om forslaget.
 

Kontanter – hvad skal du være særligt opmærksom på?

Der har over de seneste år været stigende fokus på håndtering af kontanter. Der findes forskellige krav til, hvor mange kontanter man må medbringe, modtage og betale. Det er derfor vigtigt, at man kender reglerne, hvoraf nogle stammer fra hvidvasklovgivningen og andre er fastsat af Skattestyrelsen.

Din virksomhed må ikke modtage kontanter på 50.000 kr. eller derover, uanset om betalingen falder på én gang, eller den er delt op i flere beløb, som er indbyrdes forbundet. Der er ingen reparationsmuligheder, og hvis revisor i forbindelse med sit arbejde får kendskab til, at der er modtaget kontanter på mere end 50.000 kr. eller derover, er revisor forpligtet til at indberette forholdet til myndighederne.

Hvis du har betalt kontant 8.000 kr. + moms eller derover, fx i forbindelse med varekøb, skal du indberette dette til skattemyndighederne i forbindelse med selvangivelsen. Hvis du ikke foretager denne indberetning, mister du fradragsretten for det købte, og du risikerer at hæfte for skat og moms på vegne af leverandøren, hvis denne ikke indbetaler disse.

Herudover skal du være opmærksom på, at der maksimalt må medbringes 10.000 EUR over grænsen, hvis man rejser ind i landet. Beløb over 10.000 EUR skal fortoldes. Derudover er det forbudt at modtage betaling i 500 EUR-sedler.
 

Opdaterede EY-publikationer til implementering og løbende drift af IFRS 16 Leases

Indregning og måling
Implementeringen af IFRS 16 fylder og har fyldt en del i løbet af 2019. Selvom implementeringen af IFRS 16 umiddelbart mest af alt minder om etableringen af et anlægskartotek, så stiller standarden langt større krav til løbende overvågning og justeringer, end et almindeligt anlægskartotek normalt vil gøre. Ud over at fange alle nye leasingaftaler og faktiske ændringer til igangværende leasingaftaler skal virksomheder også være opmærksomme på, at en række forretningsmæssige beslutninger og ydre omstændigheder kan få konsekvenser for den løbende indregning og måling af leasingaftaler.

Hvis du har behov for yderligere vejledning om indregning og måling af leasingaftaler efter IFRS 16, er EY's omfattende IFRS-publikation på området blevet opdateret i december 2019 med det seneste års indvundne erfaringer på området.

Applying IFRS - A closer look at IFRS 16 Leases - Updated December 2019

Præsentation og oplysninger
Vi har også opdateret vores Applying IFRS-publikation, der dækker præsentations- og oplysningskravene i IFRS 16. Publikationen er fyldt med eksempler fra internationale 2018-årsrapporter på, hvordan oplysningskravene i IFRS 16 kan præsenteres og opfyldes.

Applying IFRS - Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 - Updated December 2019
 

Ændringer til Nasdaq Copenhagens "Regler for udstedere af aktier"

Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en opdatering af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft den 15. februar 2020.

Formålet med de opdaterede regler er at reducere den skønsmæssige vurdering af, hvornår Nasdaq Copenhagen kan og vil godkende udsteders anmodning om afnotering ved at fastsætte mere objektive kriterier for denne vurdering. De opdaterede regler om afnotering viderefører i et vist omfang den eksisterende praksis, men kommer samtidig med mere klare retningslinjer for situationer, som historisk har medført betydelige udfordringer og usikkerheder.  

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os