8 jun. 2021
Vandtårn

Indrapportering af lånefinansiering i vandselskaber

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

8 jun. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Krav om indberetning af oplysning om lånefinansiering af vandselskabernes anlægsinvesteringer for 2019 og 2020 - 20. juni er deadline.

Som noget nyt skal alle vandselskaber omfattet af økonomisk regulering jf. vandsektorloven i år indberette oplysninger om lånefinansiering af selskabernes anlægsinvesteringer til Forsyningssekretariatet.

Forsyningssekretariatet skal anvende oplysninger til analyseformål med henblik på at kunne udmønte aftalen om justeret økonomisk regulering af vandsektoren fra 2018. Aftalen indeholder krav om fastsættelse af forrentningsrammer for vandselskaber som en del af indtægtsrammen.

Forrentningsrammen forventes dels at indeholde ramme til dækning af vandselskabers renteomkostninger vedrørende lån til finansiering af anlægsinvesteringer, men også en pris på kapital til finansiering af anlægsinvesteringer opkrævet hos forbrugerne over taksterne uden lånoptag.

Vandselskaberne skal indberette oplysninger for 2019 og 2020, så Forsyningssekretariatet kan analysere på lånoptag og andele af anlægsinvesteringer, som er finansieret ved lånoptag kontra finansieret ved opkrævning hos forbrugerne.

Oplysninger som skal indberettes

Oplysningerne om lånefinansiering skal indberettes i en særskilt indberetning i Vanddata. Indberetningen kræver ikke en revisorerklæring.

Vandselskaber skal dels indberette endeligt optagne lån samt faktisk udbetalte beløb på byggekreditter. For begge dele gælder, at beløbene skal vedrøre finansiering af udgifter afholdt til anlægsprojekter i 2019 og 2020. Der skal derved ikke indberettes lån og byggekreditter, som anvendes eller er anvendt til finansiering af udgifter afholdt til anlægsprojekter før 2019 eller i 2021.

Endeligt optagne lån

For endeligt optagne lån skal lånebeløbet henføres til, om lånet er optaget hos en ekstern långiver eller hos et selskab inden for samme koncern (koncerninternt lån), samt om der er tale om et stående lån (eller anden form for afdragsfrit lån), eller om det er et lån med løbende afdrag.

Ovenstående giver følgende indberetningskategorier for henholdsvis 2019 og 2020:

 • Endeligt optagne eksterne lån ekskl. stående lån eller andre afdragsfrie lån
 • Endeligt optagne eksterne stående lån eller andre afdragsfrie lån
 • Endeligt optagne interne lån ekskl. stående lån eller andre afdragsfrie lån
 • Endeligt optagne interne stående lån eller andre afdragsfrie lån

Byggekreditter

Der kan være lånefinansiering som ikke er endeligt gennemført endnu, ligesom der kan være anlægsprojekter, som strækker sig over flere år. Derfor er det ligeledes muligt at indberette beløb som er udbetalt på en byggekredit, så længe beløbet er anvendt til finansiering af anlægsinvesteringer afholdt i 2019 eller 2020.

Beløb udbetalt på byggekreditter indberettes i følgende kategori:

 • Faktisk udbetalte beløb på byggekreditter til anlægsprojekter

Underliggende kriterier for indberetning af lån

Forsyningssekretariatet har i vejledningen til indberetningen opstillet en række underliggende kriterier som skal være opfyldt for, at lån kan indberettes:

 • Likviditeten fra låneprovenuet er anvendt til dækning af anlægsinvesteringsudgifter afholdt til projekter i hhv. 2019 eller 2020 tilknyttet vandselskabets hovedaktivitet
 • Der for endeligt optagne lån foreligger en afviklings-/afdragsprofil på lånet aftalt med långiver, som kan dokumenteres med en låneaftale
 • Der for anlægsbyggekreditter foreligger en ekstern aftale og beløbet kan dokumenteres med et udbetalingsbilag.

Samt tilfælde hvor lån ikke skal medtages i indberetningen:

 • Beløbet er trukket på en bankkredit, som ikke er en særskilt byggekredit til anlægsprojekter
 • Hvis lånet ikke vedrører finansiering af anlægsprojekter tilknyttet vandselskabets hovedaktivitet
 • Låneprovenuet anvendes til omlægning eller hel eller delvis indfrielse af lån, som er optaget i tidligere år til finansiering af investeringer afsluttet før det respektive år for indberetningen (før hhv. 2019 eller 2020).

EY’s Energi og Forsyning står klar, hvis I har brug for hjælp til at foretage indberetning af lånefinansiering eller har spørgsmål til den forventede udmøntning af aftalen om justeret økonomisk regulering af vandsektoren.

 

Sammendrag

Indberetning af oplysning om lånefinansiering af vandselskabernes anlægsinvesteringer for 2019 og 2020, som Forsyningssekretariatet skal bruge til analyseformål har deadline den 20. juni 2021. Indberetningen er delt op i to: Indberetning af endeligt optagne lån og faktisk udbetalte beløb på byggekreditter. For begge dele gælder, at de indberettede beløb kun vedrører finansiering af udgifter afholdt i 2019 og 2020. I vejledningen til indberetningen er der opstillet en række underliggende kriterier, som skal være opfyldt for at lånefinansiering kan indberettes. 

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Related topics Energi og forsyning