20 dec. 2019
Forbrugerejede vandselskaber

Lovforslag om forbrugerejede vandselskabers mulighed for udtræden af økonomisk regulering og skattepligt vedtaget

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

20 dec. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Den endelige lov indeholder en fritagelse for reglerne om almindelig ophørsbeskatning for vandselskaber som inden den 1. januar 2024 har indgivet anmodning om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt i henhold til vandsektorloven.

Forslaget er en fritagelse fra selskabsskattelovens § 5 om ophørsbeskatning som normalt gælder ved ophør eller udtræden af skattepligt.

Forslaget er en væsentlig ændring til det tidligere lovforslag, hvor konsekvenserne af ophørsbeskatningen var uklare og reelt gjorde beslutningsgrundlaget for udtræden uklart og usikkert for de forbrugerejede vandselskaber.

Skattefritagelsen ændres

I det endelige lovforslag fremgår også en ændring til skattefritagelsesbestemmelsen for mindre vandselskaber, således at det nu er utvivlsomt, at vanddistributionsselskaber også kan omfattes af skattefritagelsen. Ændringen har virkning helt tilbage fra 2010.

Udvidet frist for anmodning om udtræden

Lovbemærkningerne angiver, at det vil være muligt helt frem til den 15. maj at indsende dokumentation for generalforsamlingens beslutning om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt i det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet skal fortsat varsles om den forventede udtræden inden 1. april, men vandselskaber i Amba-form får hermed længere tid til at afholde den eller de to nødvendige generalforsamlinger, for at få gennemført beslutningen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Krav om fyldestgørende redegørelse for konsekvenserne af udtræden

Som følge af lovændringen bemyndiges Klima, Energi- og Forsyningsministeren og Forsyningssekretariatet fortsat til at fastsætte regler om grundlaget for beslutning om udtræden. Der er således lagt op til at redegørelse skal indeholde følgende:

  • Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering m.v., som vandselskabet er omfattet af før og efter udtræden.
  • Vandselskabets omkostningsniveau, fordelt på investeringer og drift, samt prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven.
  • Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden.
  • Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet.
  • Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden.
  • Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.

Tilsvarende forventes det, at Forsyningssekretariatet skal sagsbehandle og godkende anmodningen om udtræden og ikke blot tage anmodningen til efterretning. På den baggrund er det vigtigt, at bestyrelsen forbereder en fyldestgørende redegørelse til forbrugerne som grundlag for beslutningen om udtræden.

EY's Energi & Forsyningsgruppe af revisorer og rådgivere udarbejder et paradigme for redegørelsen, således vi kan assistere jer med at udarbejde en fyldestgørende redegørelse.

Sammendrag

Den endelige lov indeholder en fritagelse for reglerne om almindelig ophørsbeskatning for vandselskaber som inden den 1. januar 2024 har indgivet anmodning om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt i henhold til vandsektorloven. Forslaget er en fritagelse fra selskabsskattelovens § 5 om ophørsbeskatning som normalt gælder ved ophør eller udtræden af skattepligt.

Om denne artikel

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning