2 minutters læsetid 29 mar. 2019
Guy holding light bulb

Sådan reguleres fremtidens overskudsvarme - aftalen kort fortalt!

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 minutters læsetid 29 mar. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Et enigt Folketing har netop indgået en aftale om fremtidens rammer for beskatning af overskudsvarme. 

Aftalen er udmøntningen af Energiaftalen fra 29. juni 2018, hvor partierne gav håndslag på en reform af overskudsvarmeafgiftsreglerne. Partierne forventer med aftalen at øge overskudsvarmeudnyttelsen med ca. 35 % i forhold til i dag.

Der er afsat 133 mio. kr. årligt til lempelsen fra år 2020.  Ændringerne forventes at træde i kraft fra år 2020. 

Aftalens hovedelementer

Aftalens hovedelementer er følgende:

  • den nuværende vederlagsbeskatning på 33 % af vederlaget ophæves
  • overskudsvarmeafgiften udgør fremover som udgangspunkt  25 kr./GJ
  • mulighed for lavere overskudsvarmeafgift på 10 kr./GJ for virksomheder med ISO 50001-certificering og som gennemfører (aftale om) energieffektiviseringer med en  tilbagebetalingstid på under 5 år (Energistyrelsen)

Herudover har parterne aftalt, at de nuværende undtagelser for anlæg fra før 1995 bevares i 15 år (og fritagelsen kan efter særlige regler overføres til nye anlæg). Endvidere åbnes der for, at virksomheder, der ikke er omfattet af undtagelsen, kan fastlåse overskudsvarmeafgiften i 15 år, hvis aftale herom indgås før vedtagelse af lovændringen.

Hvis industrivirksomheden forærer overskudsvarmen til en varmeforsyning, kan det aftales, at varmeforsyningen bliver den formelle indbetaler af overskudsvarmeafgift til Skattestyrelsen. Dette imødegår kritik af den nye “flade overskudsvarmeafgift” og sikrer, at industrivirksomheder, der forærer nyttiggjort varme til fjernvarmeselskabet, ikke bliver pålagt en overskudsvarmeafgift, selvom virksomheden ikke modtager vederlag. 

Til gengæld forventer EY, at aftalen også indebærer, at afgiftsfritagelsen for egetforbruget af overskudsvarme i sommerhalvåret bortfalder.

Prisregulering

Folketinget er enige om, at der skal indføres prisregulering for overskudsvarme. Prisreguleringen skal sikre industrivirksomheder mulighed for at opnå et rimeligt overskud, men samtidig sikre varmeforbrugerne billigst mulig varme.

COP-værdi - fortsat 3

Den såkaldte COP-værdi for varmepumper er som udgangspunkt fortsat på 3.

Den nugældende COP-værdi på 3 indebærer, at overskudsvarme nyttiggjort via varmepumper alene afgiftspålægges i det omfang energien i overskudsvarmen overstiger tre gange elforbruget på varmepumpen. 

Det er dog aftalt, at COP-værdien skal evalueres i efteråret 2019 med henblik på en mulig forhøjelse.

Særlige, mindre anlæg fritages for overskudsvarmeafgift

Det angives i aftalen, at aftalepartierne er enige om, at den afgiftsmæssige fordeling af el til varme og el til køling for maskiner, der samtidig køler og varmer, skal omlægges, hvilket vil give større klarhed om afgiftsbetalingen for særligt varme produceret ifm. supermarkeders kølediske mv. Problemstillingen omfatter bl.a. varmepumper, der anvendes til proceskøling og samtidig fremstiller varme, der efter de gældende regler bliver overskudsvarmeafgiftspligtigt, hvis den udnyttes. Det forventes, at det for langt størstedelen af anlæg vil medføre, at der ikke vil skulle betales overskudsvarmeafgift fra sådanne anlæg fremover. 

Det er EY’s forventning, at dette i praksis vil være en væsentlig lempelse for industrien og bidrage til at undgå situationer, hvor der opkræves  urimelige overskudsvarmeafgiftsbeløb opgjort efter Skattestyrelsens standardmetoder, selv i situationer med meget ubetydelige overskudsvarmemængder. Det bliver spændende at se den konkrete lovudmøntning af denne del af aftalen.

Læs hele aftalen.

Kontakt:
Anders Klinge, tlf. 2529 4673
Christian Clausen, tlf. 2529 6678

Sammendrag

Med aftale om fremtidens rammer for beskatning af overskudsvarme forventer partierne at øge overskudsvarmeudnyttelsen med ca. 35 % i forhold til i dag. Der er afsat 133 mio. kr. årligt til lempelsen fra år 2020. Ændringerne forventes at træde i kraft fra år 2020. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning