Advies en assurance voor niet-financiële verslaggeving

In Assurance

Beleggers, toezichthouders en de samenleving in algemene zin eisen steeds meer transparantie rondom de niet-financiële prestaties, beleid en risico's voor organisaties, zodat ze hun werkelijke langetermijnwaarde beter kunnen beoordelen. Als reactie hierop moeten bedrijven de scope van hun verslaggeving verbreden en op zoek gaan naar nieuwe manieren om te communiceren over niet-financiële prestaties.

Wat EY voor u kan betekenen

Advies over niet-financiële verslaggeving

Wij kunnen klanten bijstaan bij het communiceren over niet-financiële prestaties en het anticiperen op de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen voor niet-financiële en geïntegreerde verslaggeving. We kunnen klanten helpen bij het in kaart brengen van de verwachtingen van stakeholders, het creëren van vertrouwen in de marktprestaties en het genereren van waarde op lange termijn.

We leveren een pragmatische, zakelijke aanpak met een team dat is samengesteld uit duurzaamheidsprofessionals met een achtergrond in communicatie, techniek, wetenschap en bedrijfsprocessen, aangevuld met experts op het gebied van financiële verslaggeving en accountancy. Tot onze adviesdiensten behoren onder andere:

 • Het ontwikkelen van niet-financiële, geïntegreerde jaarverslagen en andere externe communicatie
 • Hulp bij het opstellen van toelichtingen over corporate governance-risico's
 • Het verzamelen en samenvoegen van niet-financiële data ter ondersteuning van managementrapportage, rapportage aan het bestuur en externe openbaarmakingen
 • Ontwikkeling van strategieën voor interne en externe verslaglegging, met inbegrip van het bepalen van KPI's
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van frameworks voor geïntegreerde verslaggevinh

Assurance voor niet-financiële verslaggeving

Veel klanten van EY zijn wettelijk verplicht assurance te verkrijgen voor specifieke niet-financiële toelichtingen, bijvoorbeeld over conflictmineralen of broeikasgasemissies. Veel klanten willen over geverifieerde niet-financiële informatie communiceren als een manier om een voordeel in de markt te behalen.

EY Sustainability Assurance biedt transparantie en verantwoording aan stakeholders van de klanten van EY, alsmede assurance aan het management en de met governance belaste personen over de kwaliteit van de verstrekte informatie. Niet-financiële assurance kan conform de relevante branche-, sector- of beroepsnormen worden verstrekt door een onafhankelijk assurancerapport uit te geven. 

De onderwerpen van onze niet-financiële assurance zijn divers, maar betreffen vaak:

 • Geïntegreerde verslagen met toelichtingen over het milieu, sociale en economische aspecten en governance
 • Duurzaamheids- of MVO-verslagen, met informatie over prestaties, data, doelstellingen en KPI's op het gebied van ecologische, sociale, economische en governance-gerelateerde onderwerpen
 • Naleving van principes die zijn gedefinieerd in externe of interne normen en gedragscodes
 • Specifieke communicatie naar specifieke stakeholders of het bestuur met betrekking tot niet-financiële prestaties
 • Claims met betrekking tot sociale en milieugerelateerde resultaten van bepaalde producten of diensten
 • Uitstoot van broeikasgassen, inclusief een inventarisatie van de broeikasgasemissies van organisaties of productlevenscycli
 • Kwesties rond CO2-credits en -compensaties op basis van vrijwillige en/of wettelijke normen
 • Groene of sociale impact bonds op basis van overeengekomen criteria
 • Maatregelen voor due diligence inzake conflictmineralen

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.

mail