5 minuten leestijd 17 december 2018
shopkeeper financial planning bookkeeping

Implicaties van IFRS 17 voor Europese verzekeraars

5 minuten leestijd 17 december 2018

Toon resources

 • IFRS 17 implications for European insurers (pdf)

Lees alles over IFRS 17 Insurance Contracts, de verslagleggingsstandaard voor het verzekeringswezen die vorig jaar door de IASB is uitgevaardigd.

De International Accounting Standard Board (IASB) heeft op 18 mei 2017 de nieuwe verslagleggingsstandaard IFRS 17 Insurance Contracts gepubliceerd. Deze standaard moet worden toegepast op verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2021.

Als gevolg van IFRS 17, de meest ingrijpende wijziging in de verslaglegging voor verzekeringscontracten sinds 20 jaar, moeten verzekeraars hun jaarrekeningen volledig herzien. Gezien de reikwijdte van de veranderingen willen beleggers en andere stakeholders zo vroeg mogelijk een beeld krijgen van de verwachte implicaties.

De nieuwe standaard kent drie benaderingswijzen voor de waardering:

 1. Building Block Approach (BBA), het algemene model voor de meeste langlopende contracten
 2. Premium Allocation Approach (PAA), voor de meeste kortlopende contracten (optioneel)
 3. Variable Fee Approach (VFA), voor contracten met bepalingen voor directe deelname

De onderliggende principes van deze waarderingsbenaderingen leiden tot een fundamentele verandering van de huidige praktijk, met name bij langlopende contracten. De vereisten wijken op een aantal cruciale aspecten aanzienlijk af van de bestaande verslaglegging:

 •  Veranderingen in de patronen van winstvorming
 •  Frequentere verantwoording van verliezen
 •  Extra complexiteit voor waarderingsprocessen, datavereisten en het vastleggen van aannames

De eisen die de nieuwe standaard stelt aan resultaatprognoses, zijn nog stringenter dan de eisen die worden gesteld aan analyse van de actuele resultaten.

De IASB heeft 1 januari 2021 bepaald als verplichte ingangsdatum voor de nieuwe standaard. De komende jaren moeten verzekeraars de nieuwe vereisten interpreteren en toepassen op hun verzekeringscontracten – een tijdrovend proces dat veel inspanning vergt. Het ingrijpende veranderingsprogramma dat hiervoor nodig is, betreft meer dan alleen de financiële en actuariële teams. De gevolgen van de veranderingen moeten worden gecommuniceerd aan een brede groep van interne en externe stakeholders. Naast IFRS 17 moeten verzekeraars de komende vijf jaar nog een hele reeks andere veranderingen in de verslaglegging verwerken, waaronder:

 • IFRS 9 Financial Instruments, per 1 januari 2018 (de meeste verzekeraars kunnen invoering uitstellen tot 1 januari 2021)
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, per 1 januari 2018
 • IFRS 16 Leases, per 1 januari 2019

Zes activiteiten om uw implementatieprogramma op te starten:

 1. Maak de executives bewust van de nieuwe vereisten en de implicaties hiervan
 2. Bepaal de kernmethodologie en formuleer beslissingen en aannames als basis voor de implementatie
 3. Analyseer de financiële, operationele en systemische implicaties
 4. Stel een begroting op en maak een planning voor de benodigde resources
 5. Beoordeel de implicaties voor andere lopende of geplande activiteitenprogramma's in de komende drie tot vier jaar
 6. Beoordeel de strategische implicaties en de gevolgen voor producten

Proactieve maatregelen voor IFRS 17

 • CFO

  • Verschaf de belangrijkste stakeholders, waaronder marktanalisten en aandeelhouders, al in een vroeg stadium informatie over de verwachte gevolgen voor de jaarrekeningen en de winstprofielen
  • Analyseer de huidige kaders voor managementrapportage, KPI's en incentives om te zien of deze toepasbaar blijven, en breng noodzakelijke wijzigingen aan om de marges en de volatiliteit te kunnen analyseren
  • Pas de beheerkaders voor volatiliteit en activa/verplichtingen aan met het oog op de veranderingen in de waardering volgens IFRS 17 en de omgang met financiële instrumenten volgens IFRS 9
  • Beoordeel de eventuele gevolgen voor belastingen, kapitaal en winstverdeling
 • Controllers

  • Pas het rekeningstelsel en de vervangingstabellen aan met het oog op de nieuwe verantwoordingen
  • Stel voor de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen nieuwe formats op die voldoen aan de nieuwe vereisten
  • Pas de grondslagen voor de verslaglegging en de praktijkhandleidingen aan
  • Maak een analyse van de afsluitings- en verslagleggingsprocedures, inclusief het beoogde operationele model voor de financiële functie en de aangepaste verantwoordelijkheden en tijdlijnen
  • Overleg met de fiscus om de implicaties en de overgangsbenadering te bespreken als de berekeningen voor belastbare inkomsten gebaseerd zijn op de huidige IFRS-maatstaven
  • Ontwerp specifieke controlemechanismen om de kwaliteit, robuustheid en integratie van processen in de bestaande beheerkaders te versterken, zodat de efficiëntie en daarmee de kosteneffectiviteit worden verbeterd
  • Pas de documentatie en de werkprocedures voor processen en controlemechanismen aan
  • Maak nieuwe sjablonen (of pas de bestaande aan) voor zowel interne rapportage (zoals prognoses en andere managementrapporten) als externe rapportage (zoals informatiepakketten voor beleggers en analisten)
  • Ontwerp de belangrijkste toelichtingen voor elke verslagleggingsperiode
  • Besteed extra aandacht aan de controleerbaarheid van de gerapporteerde cijfers. Dit vereist veel interactie en overleg met de externe auditor tijdens het implementatieproces
 • Fiscale afdeling

  • Bepaal de gevolgen van IFRS 17 voor actuele en uitgestelde belastingen
  • Overleg met de fiscus over de behandeling als belastingen worden gebaseerd op financiële IFRS-cijfers
  • Beoordeel andere effecten, zoals dataverzoeken voor tax compliance en de belastingeffecten van nieuwe KPI's en aangepaste beloningsregelingen.
 • Actuariële functie

  • Reserveer tijd en resources voor projecten om nieuwe capaciteit te ontwikkelen, bouwen en testen voor data, modellering en systemen
  • Pas de methodologische richtlijnen voor risicocorrecties, disconteringscurven en aannames aan
  • Creëer een nieuwe berekeningsengine voor het afschrijven en corrigeren van de contractuele servicemarge (CSM)
  • Werk samen met het financiële team om een inschatting te maken van de gevolgen van de transitie en om optimale benaderingswijzen te ontwikkelen
  • Help mee om te zorgen dat de gerapporteerde cijfers goed controleerbaar zijn
  • Maak een analyse van de winstvolatiliteit en van manieren om deze volatiliteit te beheersen
  • Voer een grondige analyse uit van de gevolgen voor strategieën voor het beheer van activa en verplichtingen
 • Business, finance en operations

  • Beoordeel de huidige beschikbaarheid van data in het licht van de nieuwe datavereisten voor zowel inputs als outputs van modellen
  • Wijzig zowel de inhoud als de structuur van de data die vanuit de bedrijfsunits worden vastgelegd om rapportage op groepsniveau te ondersteunen
  • Wijzig het proces voor het rapporteren van deze data aan het rapportageteam op groepsniveau
  • Verbeter het toezicht op de kwaliteit, de opslag en de archivering van data (gezien de eisen die worden gesteld aan de retrospectiviteit van de transitie, moet dit al vóór de ingangsdatum gebeuren)
  • Verbeter de afstemming van data op basis van nieuwe databehoeften
  • Verbeter het toezicht op data governance en data management
  • Ontwerp een nieuw operationeel model voor finance
  • Selecteer, ontwerp en implementeer nieuwe IT-systemen om efficiënte verslaglegging te ondersteunen
 • Beleggingsfunctie

  • Herzie het beleggingsbeleid en de beheerstrategie voor activa en verplichtingen aan de hand van de implicaties van de nieuwe waarderingsmodellen voor zowel verzekeringscontracten als financiële instrumenten

Een bewezen programma

De komende vier jaar worden verzekeraars geconfronteerd met ingrijpende technische en praktische veranderingen. EY werkt samen met grote verzekeraars om de implicaties van deze veranderingen voor hun bedrijf te beoordelen, implementatieprogramma's op te starten en stakeholders te informeren. Wij hebben eerder gezien dat het van essentieel belang is dat verzekeraars ervoor zorgen dat de markt erop kan vertrouwen dat deze programma's daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Nu de nieuwe standaard gereed is en de ingangsdatum nadert, zullen externe stakeholders meer aandacht voor dit onderwerp krijgen. Verzekeraars moeten bereid zijn hun stakeholders te informeren over de verwachte implicaties en over hun uitvoeringsplannen. Dit vereist een programma met een goede planning en een duidelijk overzicht van de effecten van de nieuwe standaard.

EY heeft de benodigde ervaring in huis om verzekeraars te helpen bij het analyseren en beoordelen van deze effecten en het ontwerpen en implementeren van een samenhangend programma.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.

Samenvatting

IFRS 17, de nieuwe verslagleggingsstandaard voor het verzekeringswezen, moet worden toegepast op verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2021. Gezien de grote impact van de standaard en de complexiteit van de implementatie, moeten verzekeraars nu al beginnen met een formele impactanalyse en mobilisatie van hun organisatie.

Over dit artikel