€STR: een nieuwe perceptie van risico

Met de transitie van Eonia naar €STR verandert de risicoperceptie in financiële markten. Pensioeninstellingen staan daardoor voor een stevige uitdaging. EY biedt hen ondersteuning op het gebied van beleggingen (zoals waardering en onderpandbeheer) en verplichtingen (waaronder herwaardering en renteafdekking).

€STR, de Euro short term rate, komt in de plaats van de vertrouwde benchmarkrentes Euribor en Eonia. Daarmee wijzigt ook de risicovrije rentevoet en de perceptie van risico in financiële markten. Dat heeft onder andere impact voor derivaten, leningen en andere beleggingen die kasstroom genereren. Al deze financiële instrumenten krijgen een nieuwe referentierente en zullen op een nieuwe manier geprijsd en gewaardeerd gaan worden. Deze transitie noodzaakt tot juridische aanpassingen in de derivatenportefeuille. Daarnaast kan de transitie het liquiditeitsrisico en onderpandbeheer raken.

De impact van de komst van de nieuwe referentierente beperkt zich niet tot beleggingen. Een wijziging van de risicovrije rentevoet kan voor pensioenfondsen ook gevolgen hebben voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Dit gaat gepaard met een wijziging in effectiviteit van de rentehedge. Ook actuariële factoren kunnen worden beïnvloed.

Hoewel de invoering van €STR als opvolger van Eonia nog even op zich laat wachten, doen instellingen er verstandig aan om nu al voor te sorteren op deze mogelijke effecten. Zeker nu de verwachting is dat de financiële markten een begin maken met het anticiperen op de transitie door middel van het ‘inprijzen’ van de nieuwe risicovrije rentevoet. Daarom is het zinvol om verschillende scenario’s uit te werken om uw instelling flexibel en toekomstbestendig naar de nieuwe situatie te loodsen.

Onze aanpak in vogelvlucht

EY kan uw instelling ondersteunen in de transitie naar €STR. Wij gaan graag het gesprek met het bestuur en/of de beleggingscommissie van uw pensioenfonds aan. In onze aanpak ondersteunen wij enerzijds de pensioeninstelling zelf en monitoren we anderzijds de relevante uitbestedingspartijen.

Ondersteuning van uw pensioeninstelling

  • Impact analyseren op het gebied van waardering van alle relevante beleggingen (derivaten, vastgoed, private equity, infrastructuur).
  • In kaart brengen van de impact op de technische voorziening (waardering en factoren) en renteoverlay.
  • Inzichtelijk maken van markt- en liquiditeitsscenario's.
  • Inventarisatie van contracten die aanpassing behoeven
  • Doorlopen juridisch traject met externe partijen aangaande contractaanpassingen.

Monitoring voortgang bij uw uitbestedingspartners

  • Monitoren aanpassen systemen bij relevante uitbestedingspartijen (administrateur, custodian, asset manager).
  • Monitoren aangepaste waardering op het gebied van beleggingen, pensioenverplichtingen en flexibilisering.

EY is uitstekend vertegenwoordigd in de pensioensector en onderhoudt intensief contact met alle stakeholders. Omdat wij over multidisciplinaire kennis beschikken ten aanzien van alle relevante aspecten van de transitie naar €STR (zoals renteoverlay, waardering, legal en actuarieel) zijn wij als geen ander geëquipeerd om uw pensioenfonds hierbij te ondersteunen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.