Toetsing kwaliteit basisgegevens

Op meerdere momenten kan het wenselijk of noodzakelijk zijn de administratiegegevens van pensioenaanspraken op kwaliteit te controleren. EY kan deze toetsing uitvoeren en de resultaten al naar gelang vastleggen in een rapportage van bevindingen of een assurance verklaring. 

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

Op meerdere momenten kan er aanleiding zijn om de kwaliteit van de  pensioenaanspraken en de onderliggende gegevens in de pensioenadministratie op juistheid te controleren. Bijvoorbeeld bij  collectieve overdracht van pensioenaanspraken, liquidatie van een pensioenfonds of een verandering van pensioenadministrateur.

In dergelijke gevallen is het zinvol om na te gaan of de pensioenopbouw nog in overeenstemming is met de toezeggingen die zijn gedaan aan de deelnemers. Worden de juiste aanspraken overgedragen en zijn die op de juiste wijze berekend? Dat is tevens het geval als een instelling de oude pensioenaanspraken inbrengt in bijvoorbeeld de nieuwe pensioenregeling. Tegen de achtergrond van de afspraken in het Pensioenakkoord zullen dergelijke situaties zich in de toekomst mogelijk frequenter gaan voordoen.

EY heeft ruime ervaring met pensioenconversies en de controle van de datakwaliteit van administraties bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Onze teams die de controlewerkzaamheden verrichten zijn multidisciplinair samengesteld. De teamleden combineren actuariële kennis met ervaring op het gebied van audit, risk en systemen en processen.

In overleg met onze opdrachtgever kunnen wij de scope van onze werkzaamheden variëren. Zo is het mogelijk dat wij op basis van deelwaarnemingen de berekening van pensioenaanspraken volledig narekenen. Een alternatief is dat de opdrachtgever een initiële berekening van de aanspraken verzorgt of laat verzorgen en dat wij deze controleren. Ook de controle van pensioenaanspraken over een specifiek afgesproken periode is mogelijk.  

Wij rapporteren onze bevindingen naar keuze in een COS 4400 rapportage (in het geval van specifiek overeengekomen werkzaamheden, te delen in beperkte kring) of een assurance rapport op basis van COS 3000 (beperkte of redelijke mate van zekerheid, te delen in beperkte kring).

Onze aanpak in vogelvlucht

De toetsing op kwaliteit van de in de pensioenadministratie vastgelegde basisgegevens ziet er in kort bestek als volgt uit:

  • Verkrijgen van inzicht in de pensioenreglementen ten behoeve van het selecteren van de maatmensen (deelwaarnemingen) op basis van de verschillende regelingen.
  • Kennisnemen van het proces en de uitgevoerde controles van de pensioenadministratie bij de uitvoering van de aanspraakberekeningen per maatmens en de vastlegging van door de pensioenuitvoerder uitgevoerde werkzaamheden.
  • Selecteren van de maatmensen op basis van een risicoanalyse en de verschillende regelingen uit de volledige populatie deelnemers van de pensioeninstelling.
  • Vaststellen dat de berekende en geadministreerde aanspraken voor de geselecteerde maatmensen conform het pensioenreglement zijn.
  • Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden opstellen van een rapportage.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.