Privacy Statement Cameratoezicht EY Nederland

Versie 11 juli 2022

Dit Privacy Statement informeert u over de manier waarop EY persoonsgegevens over u verwerkt bij het toepassen van cameratoezicht op onze locaties in Nederland. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit dit Privacy Statement uiteengezet. Voor meer informatie kunt u doorklikken op de kopjes met onderwerpen onder de samenvatting. Ook kunt u door op deze knop te klikken dit Privacy Statement als één geheel in pdf downloaden.

Overzicht Privacy Statement Cameratoezicht EY Nederland

Dit Privacy Statement informeert over verwerking van uw persoonsgegevens bij toepassing van cameratoezicht op onze locaties in Nederland waarvoor de in Nederland gevestigde entiteiten van het EY-netwerk van Ernst & Young Global Limited (afzonderlijk of gezamenlijk: "EY", “wij”, “ons” en "onze") (mede) verantwoordelijk zijn. Een lijst van de entiteiten waarom het gaat is raadpleegbaar via deze link (nrs. 380-392). 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer: 

 • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen;
 • (het ondersteunen van) de beveiliging van (de toegang tot) de gebouwen en terreinen van EY en het voorkomen van inbraak, diefstal en vandalisme;
 • de bewaking van zaken en informatie die zich in de gebouwen of op de terreinen van EY bevinden; en
 • het vastleggen van incidenten.

Zie voor nadere informatie over de doeleinden waarvoor uw gegevens in dit kader worden gebruikt, het kopje “Waarvoor gebruiken wij welke persoonsgegevens?” hierna.

In relatie tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over diverse privacyrechten. Zo kunt u het recht hebben:

 1. op inzage in uw persoonsgegevens (recht op inzage);
 2. op wissing van uw persoonsgegevens wanneer wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken (recht op gegevenswissing);
 3. dat wij uw persoonsgegevens bewaren alhoewel wij deze eigenlijk niet (langer) mogen verwerken of wanneer dit ter discussie staat (recht op beperking van de verwerking);
 4. om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (recht op bezwaar)
 5. om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer u vindt dat sprake is van een privacy-inbreuk.

Zie deze link voor meer informatie over uw privacyrechten. Onze contactgegevens kunt u hier vinden.

 • 1. Wat is de relatie tussen dit Privacy Statement en andere stukken?

  1.1 Andere Privacy Statements van EY

  Dit Privacy Statement geeft specifiek weer hoe wij uw persoonsgegevens verwerken bij toepassing van cameratoezicht op onze locaties in Nederland. Het kan echter zijn dat wij uw persoonsgegevens ook in een ander kader verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak heeft op één van onze kantoren of gebruik maakt van onze diensten. Zie daarvoor in algemene zin het EY Algemeen Privacy Statement NL voor Nederland (beschikbaar via deze link), en het algemene Privacy Statement van EY op mondiaal niveau (beschikbaar via deze link). Dit Privacy Statement vormt een aanvulling/nadere uitwerking van voornoemde Privacy Statements, en prevaleert ten opzichte daarvan.

  Indien EY uw persoonsgegevens ook nog voor andere doeleinden verwerkt, kan op deze verwerking nog een ander specifiek Privacy Statement van toepassing zijn. In dat geval wordt u hierover apart geïnformeerd.

  1.2 Privacy Statements van andere partijen

  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op dienstverlening van derden waarvoor deze derden zelf verantwoordelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan camera’s van derde partijen (zoals bijvoorbeeld gebouweigenaren) die zo gericht zijn dat zij ook gebouwen en terreinen van EY opnemen. Voor informatie over hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacy statements en/of overige informatie zoals beschikbaar gesteld door deze partijen zelf.

   

 • 2. Waarvoor gebruiken wij welke persoonsgegevens?

  • 2.1 Doeleinden verwerking van persoonsgegevens bij cameratoezicht

   Wij plaatsen camera’s en verwerken uw persoonsgegevens daarbij voor de volgende doeleinden:

   • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen;
   • (het ondersteunen van) de beveiliging van (de toegang tot) de gebouwen en terreinen van EY en het voorkomen van inbraak, diefstal en vandalisme;
   • de bewaking van zaken en informatie die zich in de gebouwen of op de terreinen van EY bevinden; en
   • het vastleggen van incidenten.

   Vastgelegde camerabeelden en gerelateerde persoonsgegevens kunnen wij vervolgens ook gebruiken voor:

   • het onderzoeken en afhandelen van (mogelijke) incidenten; en
   • interne controle en bedrijfsvoering (waaronder audits);
   • het afhandelen van eventuele verzoeken, klachten en geschillen;
   • het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten; en
   • het voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsregelgeving, en verzoeken van bevoegde overheidsinstanties.

   In een separaat document is per geplaatste camera nog kort specifiek weergegeven hoe aan de toepasselijke privacyvereisten wordt voldaan. Desgewenst kan een betrokkene inzage verkrijgen in voornoemd document.

  • 2.2 De betrokken personen bij cameratoezicht

   In het kader van ons cameratoezicht verwerken wij persoonsgegevens over de volgende categorieën personen:

   • Personen die worden gefilmd. Dit betreft alle personen die binnen het visuele bereik van één van onze camera’s komen. Wat voor personen dit betreft, hangt af van waar de camera is geplaatst. Zo kan een camera in een aankomsthal beelden van allerlei soorten bezoekers van één van onze kantoren vastleggen, terwijl een camera op een bepaalde afdeling in principe alleen beelden zal vastleggen van personen met toegang tot die afdeling.
   • Personen met verzoek in relatie tot camerabeelden. Dit betreft personen die een verzoek hebben ingediend in relatie tot bepaalde camerabeelden, zonder dat zij noodzakelijkerwijs zelf zijn weergegeven op deze beelden. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om bepaalde camerabeelden te achterhalen hoe iemands auto beschadigd is geraakt, of het verzoek van iemand om bepaalde camerabeelden te wissen, terwijl iemand daar zelf niet eens op blijkt te staan.
   • Personen die toegang hebben/kunnen krijgen tot camerabeelden. Dit betreft personen die op basis van hun toegangsrechten toegang hebben of kunnen krijgen tot de camerabeelden. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsmedewerkers, maar ook aan IT- of helpdeskmedewerkers in geval van bijvoorbeeld verbindingsproblemen. Zie hierover nader de paragraaf “Wie heeft of krijgt toegang tot uw persoonsgegevens?” hierna.
   • Personen die toegang krijgen tot camerabeelden. Dit betreft personen waarvan op basis van onze logging en overige administratie is bijgehouden dat zij daadwerkelijk toegang hebben gekregen tot bepaalde camerabeelden. Denk hier in aanvulling op voornoemde voorbeelden ook aan betrokken personen van bijvoorbeeld de Politie of een verzekeringsmaatschappij.

   In een separaat document is per geplaatste camera nog kort specifiek weergegeven hoe aan de toepasselijke privacyvereisten wordt voldaan. Desgewenst kan een betrokkene inzage verkrijgen in voornoemd document.

  • 2.3 De soorten persoonsgegevens die wij verwerken bij cameratoezicht

   Wat voor soort persoonsgegevens wij verwerken bij cameratoezicht zal afhangen van het soort camera en hoe deze is ingesteld. Hieronder is een overzicht opgenomen van persoonsgegevens die in algemene zin kunnen worden verwerkt bij cameratoezicht. In een separaat document is per geplaatste camera nog kort specifiek weergegeven hoe aan de toepasselijke privacyvereisten wordt voldaan. Desgewenst kan een betrokkene inzage verkrijgen in voornoemd document.

   2.3.1 Persoonsgegevens algemeen

   Bij ons cameratoezicht verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

   • Persoonsgegevens m.b.t. personen die worden gefilmd.
    • De camerabeelden zelf;
    • Tijdstip van een beeldopname;
    • Locatie van een beeldopname;
    • Schriftelijk verslag van een beeldopname;
    • Gegevens m.b.t. wie toegang heeft/kan krijgen tot de camerabeelden;
    • (Log)gegevens m.b.t. wie daadwerkelijk toegang heeft gehad tot de camerabeelden; en
    • Gegevens m.b.t. een gerelateerd verzoek of communicatie (bijvoorbeeld bij melding van een incident zoals diefstal of vandalisme).
   • Persoonsgegevens m.b.t. personen die toegang hebben/kunnen krijgen tot camerabeelden.
    • Naam, functie en contactgegevens;
    • Het soort camerabeelden waartoe de persoon toegang heeft/kan krijgen en eventueel de voorwaarden waaronder.
   • Persoonsgegevens m.b.t. personen die daadwerkelijk toegang hebben gekregen tot camerabeelden.
    • Naam, functie en contactgegevens;
    • Het soort camerabeelden waartoe de persoon toegang heeft gekregen en eventueel de reden waarom en de voorwaarden waaronder.
   • Persoonsgegevens m.b.t. personen gerelateerd aan de camerabeelden door verzoek of communicatie.
    • Naam, functie en contactgegevens;
    • Informatie over de link tussen deze persoon en het verzoek of de communicatie m.b.t. bepaalde camerabeelden.
   2.3.2 Gevoelige persoonsgegevens

   In principe geldt voor al het cameratoezicht dat wordt toegepast binnen EY dat het niet wordt ingezet met de bedoeling om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Het beeldmateriaal wordt niet verwerkt voor het deduceren van bijzondere categorieën persoonsgegevens.

   Met het cameratoezicht binnen EY worden aldus ook  geen biometrische gegevens verwerkt. Voor zover dit voor een specifieke camera toch anders is, wordt in een separaat document gespecifieerd op welke uitzondering op het verwerkingsverbod/specifieke grondslag EY de verwerking baseert. Desgewenst kan een betrokkene inzage verkrijgen in voornoemd document.

    

  • 2.4 De rechtsgrond waarop wij verwerking van persoonsgegevens bij cameratoezicht baseren

   Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens bij ons cameratoezicht op de rechtsgrondslag ‘gerechtvaardigde belangen’. Dit houdt in dat een belangenafweging is gemaakt tussen de belangen die zijn gebaat bij de verwerking enerzijds en uw privacybelangen anderzijds, en dat de belangen in het voordeel van de verwerking zwaarder wegen. Onze belangen bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van cameratoezicht bestaan daarbij uit het realiseren van de doeleinden genoemd in de sub-paragraaf “Doeleinden verwerking van persoonsgegevens bij cameratoezicht” hiervoor.

   Aspecten meegewogen bij belangenafweging

   Bij het maken van de belangenafweging zijn onder meer de volgende aspecten meegewogen, voor zover relevant:

   • Of andere oplossingen kunnen worden toegepast in plaats cameratoezicht die minder privacy-impact hebben (bijv. verbeterde fysieke beveiliging of toegangscontrole);
   • Het aantal gefilmde personen (bijv. puur het aantal of in verhouding tot een bepaalde groep);
   • De manier waarop de camerabeelden worden gebruikt (bijv. alleen geraadpleegd in geval van een incident, versus standaard geanalyseerd);
   • De redelijke verwachtingen van de personen die worden gefilmd (bijv. geen cameratoezicht in toilet-, douche- en gebedsruimte); en
   • Specifieke factoren specifiek voor de situatie of de categorie gefilmde personen (bijv. bij een evenement georganiseerd voor scholieren).
   Zo privacy-vriendelijk mogelijk

   Bij het inzetten van een camera, onderzoeken wij hoe dit kan op een manier waarop zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de personen die worden gefilmd. Wij houden bijvoorbeeld voor zover relevant onder meer rekening met:

   • Het soort camera dat wordt gebruikt (infrarood, kleur, zwart-wit en de kwaliteit/gedetailleerdheid van de beelden);
   • Het bereik van de camera en hoe deze is afgesteld;
   • De functies van de camera (bijv. gezichtsherkenning of analysemogelijkheden);
   • Op welke momenten er cameratoezicht plaatsvindt;
   • Of de camerabeelden worden opgenomen of niet en – zo ja – voor hoelang; en
   • Wie onder welke voorwaarden toegang heeft tot de camerabeelden.

   In een separaat document is per geplaatste camera nog kort specifiek weergegeven hoe aan de toepasselijke privacyvereisten wordt voldaan. Per camera is gemotiveerd weergegeven met welk doel EY deze heeft geplaatst, waarom het maken van beelden noodzakelijk is om dat doel te bereiken en welke van bovengenoemde waarborgen EY heeft genomen om ongewenste gevolgen voor de privacy van de personen die worden gefilmd te voorkomen of beperken. Desgewenst kan een betrokkene inzage verkrijgen in voornoemd document. Indien u in aanvulling hierop nadere informatie wenst te ontvangen over de gemaakte belangenafweging, kunt u contact met ons opnemen.

  • 2.5 Minderjarigen en andere personen met wettelijk vertegenwoordiger

   Wij richten ons cameratoezicht niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar. Ook richten wij ons niet op personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld. Indien we ons in een uitzonderlijke situatie toch richten op dergelijke personen met een wettelijk vertegenwoordiger, dan zal EY rekening houden met de kwetsbare positie van deze personen en waar nodig specifieke maatregelen treffen.

 • 3. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

  • 3.1 Wijze van verkrijging

   Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op diverse wijzen:

   • Door ons waargenomen en/of vastgelegd. Bij toepassing van ons cameratoezicht verwerken wij gegevens over de personen die zijn weergegeven op de camerabeelden. Wanneer deze beelden alleen live worden bekeken betreft het waargenomen beelden. Wanneer deze beelden (ook) zijn opgenomen, betreft het vastgelegde beelden.
   • Door u verstrekt. Sommige persoonsgegevens verkrijgen wij direct van uzelf. Denk hier bijvoorbeeld aan gegevens die u ons verstrekt wanneer u verzoekt om toegang tot bepaalde camerabeelden.
   • Intern verkregen. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens over u verkrijgen vanuit andere EY-systemen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek in interne systemen dat wordt verricht naar aanleiding van een incident – zoals vandalisme – dat is weergegeven op bepaalde camerabeelden.
   • Verkregen van derde partijen. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van andere personen of externe partijen. Denk hier bijvoorbeeld aan informatie verkregen van collega’s of de politie, bij onderzoek naar aanleiding van een incident – zoals vandalisme – dat is weergegeven op bepaalde camerabeelden.
   • Automatisch verkregen. Sommige persoonsgegevens verkrijgen wij automatisch. Denk bijvoorbeeld aan de datum en tijdstip waarop camerabeelden betrekking hebben, die automatisch kunnen worden bijgehouden.
   • Afgeleid. Bepaalde persoonsgegevens verkrijgen wij niet direct, maar kunnen wij afleiden uit de gegevens waarover wij wel reeds beschikken. Denk aan gegevens over uw vermoedelijke betrokkenheid bij een incident, bijvoorbeeld op basis van nummerbordgegevens die zichtbaar zijn op bepaalde camerabeelden, gecombineerd met de daarover verder bij ons bekende gegevens (m.b.t aan wie de auto met desbetreffend nummerbord toebehoort).

    

  • 3.2 Verplichte verstrekking persoonsgegevens

   In principe bent u niet verplicht enige informatie over uzelf aan ons te verstrekken in het kader van ons cameratoezicht. Wel kan het zo zijn dat het niet verstrekken van bepaalde gegevens een negatieve invloed heeft. Zo kan het niet beantwoorden van vragen naar aanleiding van een incident leiden tot nader onderzoek.

   Indien het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten, dan zullen we hierover apart informeren voor zover dat niet op voorhand duidelijk is. Ook zullen wij u dan op de hoogte stellen van de mogelijke gevolgen wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

 • 4. Wie heeft of krijgt toegang tot uw persoonsgegevens

  4.1 Partijen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben of kunnen krijgen

  Camerabeelden en gerelateerde persoonsgegevens mogen op need-to-know-basis worden gedeeld met daartoe geautoriseerde personen binnen één van de onderstaande partijen. Binnen EY zijn dit de daartoe aangewezen medewerkers van AWS Facilities en Risk Management Nl–Security alsmede de betreffende kantoorvoorzitter. “Need-to-know” houdt daarbij in dat een partij alleen toegang krijgt tot persoonsgegevens als en voor zover dat nodig is voor de werkzaamheden die deze partij uitvoert.

  • De relevante EY-entiteit, die is betrokken bij desbetreffende verwerkingsactiviteit. Denk onder meer aan de EY-entiteit die verantwoordelijk is voor plaatsing van de camera.
  • Gelieerde entiteiten binnen het EY-netwerk, die zijn betrokken bij desbetreffende verwerkingsactiviteit. Denk onder meer aan de EY-entiteit die eigenaar/beheerder is van de  locatie waarop het cameratoezicht betrekking heeft.
  • Door EY ingeschakelde dienstverleners/onderaannemers, die zijn betrokken bij desbetreffende verwerkingsactiviteit. Denk onder meer aan de eventuele externe leverancier en beheerder van een camera.
  • Een partij die tevens betrokken is bij de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hier aan de eventuele externe eigenaar van het gebouw/terrein waarop het cameratoezicht ziet, betrokken verzekeraars, professionele adviseurs zoals advocaten die zijn ingeschakeld in het kader van een incident, externe onderzoekers/onderzoeksbureaus die zijn ingeschakeld naar aanleiding van een incident, en de slachtoffers van een incident.
  • Bevoegde overheidsinstanties. Denk onder meer aan de Politie of andere bevoegde overheidsinstantie indien deze is betrokken bij de opvolging van een incident of anderszins beeldmateriaal opvraagt aan welk verzoek EY dient te voldoen.

  4.2 Voorwaarden voor het delen van uw persoonsgegevens

  Derde-partijen mogen persoonsgegevens over u die wij met hen delen niet gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden. Daarbij delen wij uw persoonsgegevens alleen met een derde partij zonder uw toestemming als:

  1. Dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of betrokkenheid van de derde partij. Onderaannemers krijgen bijvoorbeeld in principe alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening.
  2. De personen die binnen deze derde partij toegang hebben tot de persoonsgegevens, verplicht zijn om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken.
  3. Deze derde partij verplicht is om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van persoonsgegevensbescherming, bijvoorbeeld omdat wij met deze partij een overeenkomst hebben gesloten of omdat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Dit houdt onder meer in dat vereist is dat deze partij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft, en dat eventuele doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte adequaat wordt gelegitimeerd. 

   

 • 5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  5.1 Beveiligingsmaatregelen

  Wij vinden bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer belangrijk. EY heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, om inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te voorkomen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevensverwerking in het kader van ons cameratoezicht. Alle EY medewerkers en andere personen die door EY worden ingeschakeld voor het verwerken van de persoonsgegevens, zijn daarbij verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

  5.2 Beleid

  EY heeft intern beleid en procedures waarin nader is beschreven hoe wij een passend niveau van technische en organisatorische beveiliging waarborgen, waaronder op het gebied van cameratoezicht. Daarnaast geldt binnen EY een procedure datalekken, waarin uiteen is gezet hoe wij omgaan met (mogelijke) datalekken. Zo zullen wij bijvoorbeeld de bevoegde toezichthouder en getroffen betrokkenen informeren wanneer dit vereist is onder het toepasselijke recht.

  Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen is te vinden in het Algemene Privacy Statement (zie deze link) en in de brochure “Protecting  your data” (Engelstalig), zie deze link.

 • 6. Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

  Het kan voorkomen dat camerabeelden worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (waaronder begrepen dat de beelden vanuit daar toegankelijk zijn). In dat geval wordt de doorgifte op passende wijze gelegitimeerd, zoals gespecificeerd in het Algemeen Privacy Statement EY Nederland, beschikbaar via deze link. Dit geldt voor de doorgifte naar landen buiten de EER voor zowel binnen als buiten het EY netwerk. 

 • 7. Hoe bepalen wij hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren?

  7.1 Hoofdregel

  In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verwerken. Waar mogelijk, verwijderen wij persoonsgegevens binnen 72 uur, maar voor de meeste camera’s is het noodzakelijk dat wij de camerabeelden 28-30 dagen bewaren.

  7.2 Uitzondering: kortere bewaartermijn

  Als u bepaalde privacyrechten uitoefent kan het zijn dat EY uw persoonsgegevens eerder verwijdert dan de algemene regel is op basis van het bewaarbeleid. Zie voor meer informatie daarover de paragraaf hierna getiteld “Wat zijn uw privacyrechten”?

  7.3 Uitzondering: langere bewaartermijn

  In bepaalde situaties verwerken wij uw persoonsgegevens langer dan de algemene regel op basis van het bewaarbeleid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw persoonsgegevens langer moeten verwerken:

  • Incident. In geval van een incident kunnen camerabeelden langer worden bewaard om het incident te onderzoeken en af te handelen;
  • Bewaarplicht. Om te voldoen aan een minimale bewaartermijn of andere wettelijke verplichting die op ons rust op basis van EU-recht of het recht van een EU-lidstaat;
  • Procedure.  Uw persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een juridische procedure; of
  • Vrijheid van meningsuiting. Wanneer verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

   

 • 8. Wat zijn uw privacyrechten?

  • 8.1 Een omschrijving van uw privacyrechten

   In het kader van het cameratoezicht dat wij toepassen, zijn met name de hieronder uitgewerkte privacyrechten relevant. Zie verder voor meer uitleg ook over andere privacyrechten voor zover die tevens van toepassing zijn ons Algemene Privacy Statement, raadpleegbaar via deze link.

   • 8.1.1 Recht van inzage

    U heeft het recht om inzage te krijgen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft daarmee in de eerste plaats recht op een kopie van de persoonsgegevens, alhoewel in principe niet op een kopie van de stukken waarin deze persoonsgegevens zijn opgenomen. In het kader van cameratoezicht houdt dit in dat u in principe wel recht heeft op een kopie van de camerabeelden, maar niet op gerelateerde stukken zoals afschriften van interne correspondentie over een incident waarop de camerabeelden zien. Daarbij kan het zijn dat wij andere personen onherkenbaar maken bij het verstrekken van de camerabeelden. Overigens kan het ook zo zijn dat wij de camerabeelden ten tijde van de verwerking van uw verzoek reeds hebben gewist in het kader van de toegepaste bewaartermijn. In dat geval zullen wij u daarover informeren en kunnen wij u geen kopie verstrekken.

    In de tweede plaats heeft u recht op nadere informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hier aan komen, en met wie wij deze delen.

   • 8.1.2 Recht op gegevenswissing

    Onder omstandigheden heeft u er recht op dat wij persoonsgegevens die wij over u verwerken wissen. U kunt dit recht bijvoorbeeld hebben in de volgende gevallen:

    • Succesvol bezwaar. U heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de verwerking van deze camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens door EY (zie hieronder over het recht van bezwaar).
    • Gegevens niet meer nodig. EY heeft de camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor EY deze verwerkte.
    • Onrechtmatige verwerking. EY verwerkt de camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat EY hiervoor geen geldige grondslag (meer) heeft.
    • Verplichte wissing. De camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens moeten door EY worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

     

   • 8.1.3 Recht op beperking van de verwerking

    Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat EY persoonsgegevens over u op uw verzoek wel blijft opslaan, maar daar in principe verder niets mee mag doen. U heeft dit recht kort gezegd wanneer EY geen rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens of als dit ter discussie staat. Meer precies geldt dit recht in de volgende situaties:

    • De verwerking is onrechtmatig. EY mag bepaalde camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens over u niet (meer) verwerken, maar u wilt niet dat EY de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat u deze gegevens later nog wil opvragen.
    • Persoonsgegevens zijn niet meer nodig. EY heeft de camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens over u niet meer nodig voor het doel waarvoor EY deze verwerkte, maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsrechtelijk geschil.
    • Aanhangig bezwaar. U heeft bezwaar ingediend tegen de verwerking door EY van de camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens over u (zie hieronder over het recht van bezwaar). Tijdens de periode dat wij uw bezwaar beoordelen mogen wij deze persoonsgegevens op uw verzoek niet verder verwerken.

     

   • 8.1.4 Recht van bezwaar

    U kunt bezwaar maken tegen verwerking door EY van camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens over u. Onder omstandigheden dient EY aan dit bezwaar gehoor te geven. EY zal deze camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens dan niet meer verwerken voor het doel waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Wel kan het zo zijn dat EY de camerabeelden en/of gerelateerde persoonsgegevens nog voor een ander doel blijft verwerken, zoals voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een minimale bewaartermijn. Indien dat het geval is, wordt u daarover geïnformeerd.

   • 8.1.5 Klachtrecht

    U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer u vindt dat sprake is van een privacy-inbreuk. Het gaat dan met name om de toezichthouder op privacygebied in het land binnen de Europese Economische Ruimte:

    • waar u gewoonlijk verblijft;
    • waar u werkt; of
    • waar de beweerde privacy-inbreuk is begaan.

    De contactgegevens van deze toezichthouders kunt u vinden op deze webpagina.

    Het klachtrecht geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. Daarbij dient de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, u te informeren over de voortgang en het resultaat van uw klacht, en van een mogelijke voorziening in rechte.

  • 8.2 Het gebruiken van uw privacyrechten

   U kunt uw privacyrechten gebruiken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Wij verzoeken u om daarbij de volgende informatie te vermelden:

   • Uw volledige voor- en achternaam.
   • Een omschrijving van wat u verzoekt. Wilt u dat wij persoonsgegevens over u wissen, of wilt u juist dat we deze blijven bewaren maar u daarvan ook een kopie geven? Bij het omschrijven van uw verzoek mag u verwijzen naar de privacyrechten die wij hierboven hebben omschreven, maar dat hoeft niet. Wel verzoeken wij u om te specificeren op welke locatie en periode van cameratoezicht het verzoek ziet. 

    

  • 8.3 Nadat u een verzoek hebt ingediend

   Nadat u een verzoek bij ons hebt ingediend waarin u aangeeft een privacyrecht te willen gebruiken, ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Vervolgens kan het zo zijn dat wij vragen om aanvullende informatie, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren. Een andere mogelijkheid is dat wij direct inhoudelijk op uw verzoek reageren. Wij geven dan aan of wij wel of niet voldoen aan uw verzoek, en – zo nee – waarom niet.

   Wij handelen alle privacyverzoeken onverwijld en in principe uiterlijk binnen één maand na ontvangst af. Toch kan het zo zijn dat wij langer de tijd nodig hebben, bijvoorbeeld gezien de complexiteit en het aantal verzoeken dat wij ontvangen. In dat geval informeren wij u dat wij tot maximaal twee maanden extra de tijd nodig hebben. Wij informeren u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek en zullen dan uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van uw verzoek daar inhoudelijk op reageren. 

 • 9. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  9.1 Verantwoordelijke EY-entiteit

  Dit Privacy Statement informeert over verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het cameratoezicht op onze locaties in Nederland, waarvoor de in Nederland gevestigde entiteiten van het EY-netwerk van Ernst & Young Global Limited (mede) verantwoordelijk zijn. Een lijst van de entiteiten waarom het gaat is raadpleegbaar via deze link (nrs. 380-392). Welke van deze entiteiten (mede/hoofdzakelijk) verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hangt af van de situatie.

  In het algemeen geldt onderstaande:

  Betrokken persoon

  (Hoofdzakelijke) verantwoordelijke EY-entiteit

  Personen die worden gefilmd

  EY-entiteit die verantwoordelijk is voor plaatsing van de camera

  Personen met verzoek in relatie tot camerabeelden

  EY-entiteit die verantwoordelijk is voor plaatsing van de camera, mogelijk tezamen met ander EY-entiteit die verantwoordelijk is voor enige gerelateerde informatie (zoals de contactgegevens van een EY-medewerker die zichtbaar is op camerabeelden)

  Personen die toegang hebben of krijgen tot camerabeelden

  EY-entiteit die verantwoordelijk is voor plaatsing van de camera, en – wanneer dit een andere entiteit is – de EY-entiteit die de werkgever is van de personen met toegang

  Bij het indienen van vragen of verzoeken hoeft u niet eerst zelf uit te zoeken welke EY-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens waar het u om gaat. Als u het verzoek via onderstaande contactgegevens indient, zorgen wij voor de juiste doorgeleiding daarvan.

 • 10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) per e-mail via privacy.nl@nl.ey.com of telefonisch via 088-4078895. De FG is onze “interne toezichthouder” op het gebied van gegevensbescherming. Zie deze webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer uitleg over de rol en functie van de FG. 

 • 11. Wijzigingen

  Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy Statement wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen via www.ey.nl/cameratoezicht. Over belangrijke wijzigingen wordt extra geïnformeerd.