10 minuten leestijd 10 augustus 2021
Vrouwen staan bij de klif

Waarom fiscale en financiële afdelingen aandacht moeten besteden aan belastingen op plastics

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes

Integer. Vriendelijk. Empathisch. Trekt met collega’s ten strijde voor betere fiscale stimuleringsregelingen voor duurzame initiatieven.

10 minuten leestijd 10 augustus 2021
Related topics Duurzaamheid Tax

Bij de invoering van nieuwe maatregelen om plasticvervuiling tegen te gaan, kunnen belastingteams hun bedrijven helpen om risico's te vermijden en kansen te creëren.

In het kort
 • In een poging om de samenleving duurzamer te maken, voeren overheden over heel de wereld momenteel een golf aan belastingen op kunststoffen in.
 • Aangezien deze belastingen niet worden gecoördineerd, kunnen bedrijven voor een uitdaging komen te staan om op de hoogte te blijven van hun risico's.
 • Hier ligt een kans voor de fiscale deskundigen om het bedrijf te beschermen tegen risico's, het te leiden naar stimulansen en het af te stemmen op belangrijke trends bij consumenten en investeerders.
Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Mogelijke invoering van een nationale plasticbelasting in Nederland

Nederland kent een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarbij bedrijven, die verpakte producten (o.a. in plastic) in Nederland op de markt brengen, verplicht zijn om een afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Ook kent Nederland statiegeldregelingen. Per juli 2021 zit er 0,15 eurocent aan statiegeld op kleine plastic flesjes en vanaf 2023 gaat dit ook gelden voor blikjes. Momenteel vindt er in Nederland ook beweging plaats rondom het invoeren van een nationale plasticbelasting. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n heffing bij een relatief vroege fase in de plasticproductieketen, namelijk de aankoop van polymeren (ofwel plastickorrels), het meest uitvoerbaar is vanwege de kleine groep belastingplichtigen en goede meetbaarheid. Voor nu blijft nog de vraag of de nationale heffing er komt, en zo ja, in welke vorm.

Local contact

Bastiaan Kats
EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes

Toen plastic in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werd gebruikt, werd het bejubeld als een revolutie in de materiaalwetenschap. Weinigen beseften welke impact het zou hebben op het milieudebat driekwart eeuw later - of de rol die het zou gaan spelen in discussies over het belastingbeleid.

 

Volgens een recente Britse studie kan er tegen 2040 wereldwijd meer dan 1,3 miljard ton plastic in het milieu terechtkomen. 1 en volgens de door de VN gesteunde Principles for Responsible Investment is 95 procent daarvan bestemd voor eenmalig gebruik, terwijl minder dan een vijfde van het plastic afval in de wereld wordt gerecycled.2

Om het probleem van plastic afval aan te pakken, beschikken de regeringen over een hele reeks instrumenten, die allemaal bedoeld zijn om ander gedrag te stimuleren. Dit varieert van nieuwe regelgeving, nieuwe belastingen tot nieuw beleid (bijvoorbeeld de bredere invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en statiegeldsystemen). Interessant is dat er ook steeds meer nieuwe stimulansen komen om duurzamere benaderingen van producten en verpakkingen aan te moedigen.

Sommige delen van de wereld richten zich op het inperken van plasticvervuiling door ambitieuze doelstellingen vast te stellen om het gebruik van plastic te verminderen. De strategie van de Europese Commissie (EC) voor kunststoffen in een circulaire economie is er bijvoorbeeld op gericht om tegen 2030 alle plastic verpakkingen herbruikbaar of recycleerbaar te maken. De Europese Unie (EU) zal de lidstaten ook verplichten om tegen 2025 drankflessen van polyethyleentereftalaat (PET) te produceren met ten minste een kwart gerecycled plastic. Dit zal stijgen tot ten minste 30% in 2030. 3

 

Intussen zijn in het Verenigd Koninkrijk in het kader van een overheidsraadpleging minimumstreefcijfers voor recycling voorgesteld voor zes soorten verpakking, waaronder plastic, die moeten leiden tot een recyclingpercentage van bijna driekwart in 2030. En in de Verenigde Staten heeft het Environmental Protection Agency (EPA) zijn eerste nationale recyclingdoelstelling ooit vastgesteld om het recyclingpercentage van het land binnen 10 jaar op 50% te brengen.4

 

Veel landen - en soms zelfs lokale overheden - hebben wetten over plastic tassen aangenomen - waarbij sommige landen een totaalverbod op wegwerpzakken hebben ingevoerd en andere het gebruik ervan belasten. Zo heeft Engeland in 2015 een heffing op plastic tassen voor eenmalig gebruik ingevoerd. Dit resulteerde in een daling van meer dan 95% aan gebruik.5

Navigeren door kunststoffenheffingen

Deze toenemende aandacht voor belastingen op kunststoffen is de zoveelste overweging voor bedrijven over de hele wereld, die zich al voorbereiden op het veranderen van hun bedrijfsmodellen, om een groot aantal milieubelastingen te kunnen beheren. Het tempo en de hoeveelheid hulpmiddelen voor verandering is opmerkelijk. Misschien is dit een erkenning van de complexiteit en de intentie van milieubelastingen om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken.

De EU heeft in januari 2021 haar eerste heffing op niet-gerecycled plastic verpakkingsafval ingevoerd. Elke lidstaat kan kiezen hoe hij de heffing van 0,80 euro per kilo wil financieren: door de kunststofsector rechtstreeks te belasten of door de kosten door te berekenen aan bedrijven en consumenten.6 In Spanje en Italië bijvoorbeeld,7 uit zich dit in een nieuwe belasting op niet-herbruikbare plastic verpakkingen en plastic artikelen voor eenmalig gebruik, die beide waarschijnlijk in 2022 van kracht worden.

"Wat vooral interessant is, is de reikwijdte van de belastingen op plastics, het gaat veel verder dan de gebruikelijke verdachten en raakt veel sectoren," merkte Alenka Turnsek, EMEIA Sustainability Tax Services Leader, op. "Belastingen zijn een belangrijke manier waarop overheden duurzamer gedrag stimuleren, met zowel de wortel (stimulansen), als de stok (belastingen)."

 

Belastingen op kunststoffen en verpakkingen in Europa webcast

Lees de samenvatting van een recente webcast over het complexe landschap van kunststof- en verpakkingsbelastingen in Europa.

PDF downloaden

Hoe belangrijk deze heffing wordt gevonden, blijkt onder meer uit de snelheid waarmee ze werd aangenomen. "De recente EU-regelgeving en het beleid inzake kunststoffen zijn veel sneller in werking getreden dan enige andere regelgeving en beleid dat ik eerder in de EU heb gezien," zegt Edward Sims, Climate Change and Sustainability Services Senior Manager bij EY Godkendt Revisionspartnerselskab in Denemarken. "Normaal gesproken duurt het enkele jaren voordat nieuwe EU-regels en -beleid worden aangenomen. De recente EU-regelgeving en -beleid inzake kunststoffen is relatief snel tot stand gekomen."

Soortgelijke maatregelen zijn in aantocht in het VK en de VS, waar Californië bijvoorbeeld overweegt om in 2022 een belasting in te voeren op plastic voor eenmalig gebruik dat in de staat wordt verkocht, met een maximum van één cent per stuk. Commentaren bij de nieuwe Britse belasting wijzen opnieuw op het gebruik van fiscaal beleid als een manier om nieuw gedrag te stimuleren. Andy Bradford, Indirect Tax Executive Director, Ernst & Young LLP (UK), zegt: "De Britse regering heeft uitgelegd dat de Plastic Packaging Tax tot doel heeft het gebruik van gerecycled plastic, in plaats van nieuw plastic, aan te moedigen in plastic verpakkingen. Gehoopt wordt dat dit op zijn beurt een stimulans zal zijn voor meer recycling en de inzameling van plastic afval, waardoor plastic niet op stortplaatsen of in verbrandingsovens terecht zal komen."

Belastingdiensten over de hele linie staan voor de complexe taak te voldoen aan een groeiend labyrint van wetten. De nieuwe belastingen op plastic in Italië, Spanje en het VK zijn slechts het topje van de ijsberg in Europa. Polen, Frankrijk, België en Zweden hebben zelfs aangekondigd dat zij binnenkort nieuwe wetgeving zullen invoeren. Het frisdrankenhandelsorgaan Union of European Beverages Associations (UNESDA) beweert dat de plasticheffing van de EU de producenten minstens 7,7 miljard euro per jaar extra zou kosten, als die wordt doorberekend in de verpakkingswaardeketen.7

Omgaan met een gebrek aan duidelijkheid

De kosten voor degenen die uiteindelijk de belastingen moeten betalen, zijn echter onduidelijk en zullen van land tot land verschillen, immers elk land besluit in beginsel over zijn eigen soevereine belastingstelstel. Volgens de voorstellen van het VK zijn onder meer de producenten van plastic verpakkingen, de importeurs, de zakelijke klanten van de producenten en de consumenten aansprakelijk. De regels kunnen in een ander rechtsgebied anders zijn.

"Het zal belangrijk zijn waar de belasting wordt geheven, waarop zij wordt geheven en wie de uiteindelijke kosten draagt," zegt Turnsek. "Wordt het aangerekend aan de plasticverwerker? Wordt ze aangerekend aan het producerende merk dat de plastic verpakking gebruikt? Vallen secundaire en tertiaire verpakkingen ook onder de kunststofheffingen? Als er een heffing op kunststof wordt geheven, kan het zijn dat de prijs van bepaalde producten omhoog moet. Neemt de producent die kosten voor zijn rekening of worden ze doorberekend aan de consument?"

Een andere kwestie is te begrijpen waar in de organisatie de belasting "zit". Bradford zegt: "Hoe zal het plastic dat onder heffing valt worden geïdentificeerd en wie zal verantwoordelijk zijn voor de berekening van de verschuldigde belasting? In sommige gevallen kunnen systemen worden geconfigureerd om het plasticgebruik en de waarden voor belastingdoeleinden te identificeren. De noodzakelijke veranderingen moeten echter nu al worden overwogen en de belanghebbenden moeten erbij worden betrokken." 2022 lijkt misschien nog ver weg, maar voorbereiding is essentieel.

Het zal niemand verbazen dat de kunststoffenheffing van de EU onder vuur is komen te liggen van de kunststoffenindustrie, die heeft aangevoerd dat dergelijke heffingen een grotere economische last dreigen te leggen op minder welvarende landen. Als reactie op de kunststofheffing van de EU stelt UNESDA in een verklaring - ondertekend door bedrijven uit de verpakkingswaardeketen - dat de heffing "de landen zou straffen die minder goed zijn uitgerust met recyclinginfrastructuur". 8

"Plasticbelastingen moeten worden gezien als een beleidshefboom waaraan regeringen kunnen trekken om circulariteit op het gebied van kunststoffen en verpakkingen in Europa en de rest van de wereld verder te stimuleren," aldus Sims.

Blijvende kans

Deze nieuwe doelstellingen betekenen niet alleen een stijging van de kosten en operationele hoofdpijn voor bedrijven. Het vooruitzicht dat een toeleveringsketen die veel plastic bevat duurder wordt, zet bedrijven ertoe aan om samen te werken met partners in de industrie om nieuwe manieren te zoeken om verpakkingen te produceren die minder plastic bevatten.

Er zijn enkele voordelen voor bedrijven. Ten eerste is er de kans om consumenten en investeerders aan te spreken door een gedurfde en vastberaden aanpak van het beleid inzake milieu, maatschappij en governance (ESG) te tonen.

Dan is er nog de mogelijkheid om te profiteren van een breed scala aan economische stimuleringsmaatregelen die door regeringen worden aangeboden, als een ander belangrijk instrument om bedrijven ertoe aan te zetten nieuwe productiegewoonten te ontwikkelen.

In 2018 heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) bijvoorbeeld een aanbevolen routekaart naar duurzaamheid opgesteld, met een focus op plastic voor eenmalig gebruik. Daarin werden onder meer economische stimulansen - zoals belastingkortingen - voorgesteld om het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven aan te moedigen en de overgang te ondersteunen.

Intussen is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) een beleidsmaatregel die producenten van kunststof aanmoedigt hun ontwerp te verbeteren. Dit stimuleert recycling door de producent verantwoordelijk te maken voor de kosten van afval tot voorbij het punt van de consument,9 bedrijven aan te moedigen hun ontwerp met het oog op recycling te verbeteren en de afvalproductie te verminderen via de financiering van het systeem voor afvalinzameling en -recycling.

Het Verenigd Koninkrijk is van plan het EPR-systeem voor verpakkingen in 2023 te actualiseren, nadat het eerder in 1997 een eerste systeem voor producentenverantwoordelijkheid had ingevoerd. Het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA) zei dat het bestaande systeem heeft geholpen om de recycling van verpakkingsafval te verhogen tot 63,9% in 2017, tegenover een kwart twintig jaar eerder.10

"Economische prikkels zullen zeker hun effect hebben", zegt Toon Borghgraef, EY Climate Change and Sustainability Services Manager bij EY Assurance Services BV voor België. "Nu de verantwoordelijkheid voor plastic verpakkingen steeds meer bij bedrijven wordt neergelegd, zullen zij kijken of ze minder plastic afval kunnen produceren."

Zoals gezegd, zal innovatie steeds belangrijker worden voor bedrijven die met de veranderingen worstelen - aangezien zij nieuwe manieren zoeken om plastic te produceren en zo de heffing te vermijden.

"Handelsmerken denken hier echt over na," zegt Sims. "Hoe kunnen ze hun gerecyclede inhoud vergroten? Veel van de aandacht gaat uit naar consumentenverpakkingen en consumentgerichte kunststoffen, maar er zijn ook veel industriële kunststoffen. Dus deze plasticheffing richt zich op dit moment op de geesten."

Hoewel dergelijke stimuleringsmaatregelen producenten op korte termijn kunnen helpen bij de overgang naar een circulaire economie, is een begrijpelijke vraag wat er met die nieuwe gewoonten en richtingen gebeurt zodra de stimuleringsperiode zijn onvermijdelijke einde nadert. Volgens Sims is het van essentieel belang dat er "zowel een economische als een milieugedachte achter zit", zodat het proces levensvatbaar blijft voor bedrijven als de stimuleringsmaatregelen eenmaal zijn ingetrokken.

De weg vooruit

COVID-19 heeft bedrijven in een staat van verandering gebracht. De meeste bedrijven zijn gedwongen hun toeleveringsketens, bedrijfsmodellen en risicoblootstelling te herzien. Dit alles in het kielzog van de pandemie en de langetermijntrends bij consumenten die daardoor in een stroomversnelling zijn geraakt. Bedrijven met een vooruitziende blik zullen dit als een kans aangrijpen om hun activiteiten duurzamer te maken. Aangezien zij hoe dan ook moeten blijven investeren in technologie en innovatie om hun activiteiten toekomstbestendig te maken, biedt de focus op duurzaamheid een manier om vooruit te komen.

Inzicht in immateriële activa, waaronder innovatie en merk, stelt beleggers in staat verder te kijken dan de boekwaarde van een bedrijf. Uit een EY-rapport van 2019 over het meten van langetermijnwaarde blijkt dat, terwijl in het verleden 80% van de marktwaarde van een bedrijf van de balans kon worden afgelezen, dat op het moment van publicatie tot iets minder dan de helft was gedaald.11

Naarmate de aandacht voor duurzaamheid toeneemt, kunnen bedrijven wereldwijd de invoering verwachten van meer stimuleringsmaatregelen, belastingen en andere maatregelen op het gebied van kunststoffen. Over vijf tot tien jaar zal duurzaamheid van essentieel belang zijn voor bedrijven, tegen een achtergrond van andere milieumaatregelen, zoals die om de koolstofuitstoot te verminderen, en hogere normen die worden verwacht in ESG-rapportage.

Het is van vitaal belang een goed overzicht te hebben van de wijze waarop de belastingen en andere type belastingen en economische stimulansen van land tot land zullen worden toegepast. Veel landen hebben al belastingen op plastic en verpakkingen ingevoerd. "De EU-heffing vereist financiering en bestaande belastingen op plastic kunnen worden herzien en mogelijk aangepast", merkt Turnsek op. "Aangezien waarschijnlijk meer landen belastingen op plastic verpakkingen zullen invoeren, met het oog op financiering en gedragsverandering, zal een volledig en actueel beeld van het landschap van belastingen op plastic verpakkingen van vitaal belang zijn." Bedrijven zullen de mogelijke gevolgen van de nieuwe regels moeten kwantificeren. Ook moeten zij deze informatie in hun systemen verankeren om ervoor te zorgen dat de rapportage- en kostprijsberekeningsmodellen accuraat zijn, en de prijsstelling dienovereenkomstig aanpassen.

Grote ondernemingen zullen zich wellicht gemakkelijker aan de regels kunnen aanpassen, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen met minder gespecialiseerde belastingdeskundigen een moeilijkere overgang tegemoet kunnen zien.

Een goed gevormde afdeling beschikt over de nodige deskundigheid en technologie om het bedrijf door het complexe kunststoffendoolhof te loodsen.

"De beste voorbereiding is het ontwikkelen van een duurzame verpakkingsstrategie", zegt Borghgraef. "Eentje waarin de wetgevingsdrift is verwerkt, maar die aansluit bij de bedrijfsambities."

 • Vijf belangrijke actiepunten

  1. Een gedetailleerd overzicht opstellen van de overheidsmaatregelen die van invloed zijn op het gebruik van kunststofverpakkingen, zoals belastingen. Denk aan mogelijke belastingen die in het verschiet liggen en het EPR-systeem dat in elk EU-land van kracht is.
  2. Ervoor zorgen dat de verschillende afdelingen binnen het bedrijf effectief communiceren over de mogelijke gevolgen en vaststellen welke afdeling de zaak zal leiden.
  3. Ga na hoe de heffingen en andere maatregelen innovatie kunnen stimuleren en denk na over de toewijzing van een innovatiebudget om producten en systemen te ontwerpen die kunnen helpen heffingen te vermijden of te verminderen.
  4. Bespreek de kwestie met de rest van de toeleveringsketen, met name uw verpakkingsleverancier, die voor duurzamere verpakkingen kan zorgen en de belastingdruk kan verlagen.
  5. Overleg met uw branchevereniging, branchegenoten, regelgevende instanties en de overheid over een beter ontwerp van systemen die beter geschikt zijn voor de sector.

Samenvatting

Nu de wereld geconfronteerd wordt met een enorm probleem van plasticvervuiling, voeren regeringen nieuwe maatregelen in om dit probleem in te dammen. Een van de belangrijkste methoden is de plasticbelasting, die door verschillende jurisdicties tegen verschillende tarieven en op verschillende manieren wordt toegepast. De ontwikkelingen gaan snel en fiscale afdelingen hebben de grootste moeite om bij te blijven. Maar zij die dat kunnen, krijgen de kans om een strategische partner van het bedrijf te zijn: om risico's te vermijden, nieuwe stimulansen aan te grijpen en zich aan te passen aan de veranderende smaak van consumenten en investeerders.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes

Integer. Vriendelijk. Empathisch. Trekt met collega’s ten strijde voor betere fiscale stimuleringsregelingen voor duurzame initiatieven.

Related topics Duurzaamheid Tax