5 Ağu 2021
Gümrük Vergi Alacakları Yapılandırılıyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Genel Değerlendirmelerimiz

Av. Ahmet Sağlı

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, EY Türkiye Hukuk Bölümü Şirket Ortağı

5 Ağu 2021
İlgili konu başlığı Vergi Hizmetleri

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”)’nin bu yazımız kapsamındaki maddeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek 27.05.2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmiş ve Meclis Genel Kurulu’nda da 03.06.2021 tarihinde kabul edilerek 7326 numaralı kanun olarak yasalaşmıştır.

1. GİRİŞ

Kanun Teklifi’nde özetle, vergisel açıdan borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme bilançosunda yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanının sağlanması, işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Kanununun genel gerekçesine bakıldığında, Kanun’un Covid-19 salgınının ülke ekonomisine olan etkisini azaltmak, mükelleflerin 7256 sayılı Kanun uyarınca getirilen yapılandırma müessesesinden yararlanmak istemesine rağmen küresel salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi sebebiyle yapılandırma taksitini ödeyememiş olmasının yol açacağı sorunları mükelleflere yeni bir imkan vermek suretiyle bertaraf etmek, ihtilaflı olan ya da inceleme süreci devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı getirilerek alacakların bir an önce Hazineye intikalini sağlamak, matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırmak ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlayarak kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla düzenlendiği görülüyor.

Bununla birlikte, bu yazıda konu edilen ve özetlenmeye çalışılan Kanun incelendiğinde, daha önce yürürlüğe giren yapılandırma Kanunlarından içerik bakımından çok farklılık arz etmediği görülüyor.

2. YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

Kanun hükümleri kapsamında,

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK) kapsamında; 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere önceki dönemlere ilişkin; vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları; tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları; tespitler ile ilgili vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 • 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere önceki dönemlere ilişkin verilen idari para cezaları (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi Kanun’da sözü geçen kanunlar uyarınca verilenler hariç olmak üzere),
 • Yukarıda açıklananlar dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,
 • İşletmede olan fakat kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda olan fakat işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
 • 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve takibi yapılan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve Kanunun yayım tarihine veya Kanun’da belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları gibi sözü geçen alacaklar,

dahil olmak üzere bir çok alacağın yeniden yapılandırılması ve dava aşamasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler hakkında düzenlemeler yer alıyor.

Yapılandırma kapsamına dahil olan vergi, ceza ve fer’i alacaklar 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler kapsamındaki vergileri içeriyor. Bu doğrultuda aylık olarak beyan edilen muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamelerinden Mart/2021 vergilendirme dönemine ilişkin verilen beyanname kapsamındaki vergiler yapılandırma kapsamına giriyor ancak Nisan/2021 vergilendirme dönemine ilişkin verilen beyanname kapsamındaki vergiler yapılandırma kapsamı dışında kalıyor. Diğer yandan 2020 dönemi kurumlar vergisi beyannamesi kapsamındaki vergiler de yapılandırma kapsamında yer almakta.

3. KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Kanun Teklifi’nin 2. maddesi kesinleşmiş alacaklar bakımından uygulanacak prosedürü düzenlemekte. Mükelleflerin madde kapsamında yapılandırma başvurusu yapabilmesi için kanunun yayım tarihi itibariyle (bu tarih dahil olmak üzere) borçların kesinleşmiş olması ve vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresinin geçmemiş olması gerekiyor.

Madde kapsamında;

 • 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil olmak üzere) önceki dönemlere ilişkin vergiler ve vergi cezaları,
 • Bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,
 • Beyana dayalı vergilerde ise 30.04.2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve vergi cezaları ile fer’ileri

kesinleşmiş borç kapsamındadır.

Söz konusu maddeye göre özetle;

 • Vergi/Gümrük vergisi asıllarının tamamının,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın

ödenmesi durumunda,

 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların/ idari para cezalarının tamamının,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’sinin,
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecek.

4. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ VE VERGİ CEZALARI

Dava safhasındaki ihtilaflı alacaklar da Kanun’un yayım tarihi itibarıyla davanın bulunduğu aşamaya göre yapılandırılacak.

4.1. İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

 • Vergilerin/Gümrük vergilerinin %50’si
 • Asla bağlı olmayan cezaların %25’i
 • Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak tutarın

ödenmesi durumunda

 • Vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si
 • Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı
 • Asla bağlı vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
 • Asla bağlı olmayan cezaların %75'inin

tahsilinden vazgeçilecek.

4.2. İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş işlemlerde, kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş en son kararın;

 • Terkin kararı (davanın kabulü/işlemin iptali) olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %10'u ve Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın,
 • Tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamının, terkin edilen vergilerin %10 ile faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

 • vergi/gümrük vergilerinin kalan %90’ının, faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamının
 • alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının

tahsilinden vazgeçilecek.

Son kararın bozma olması halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, asla bağlı olmayan cezaların %25’i ile faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda, vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %50'sinin, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının, asla bağlı cezaların tamamı ve asla bağlı olmayan cezaların %75'inin tahsilinden vazgeçilecektir. Ancak son kararın onama veya kısmen onama olması halinde onanan kısmın tasdike ilişkin olması halinde tamamının, terkine ilişkin olması halinde %10’unun ve faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda; onanan kısmın terkine ilişkin olan %90’ı ve faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

4.3. Tarhiyat sonrası uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu kapsamda yapılandırılacak. Bu bağlamda;

 1. Vergilerin/Gümrük vergilerinin %50’si,
 2. Asla bağlı olmayan cezaların %25’i
 3. Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak tutarın

 ödenmesi durumunda;

 • Vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si
 • Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı
 • Asla bağlı vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
 • Asla bağlı olmayan cezaların %75'inin

 tahsilinden vazgeçilecek.

5. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecek olup, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra 30 gün içinde kanundan yararlanma imkânı tanınmış durumda. Bu kapsamda,

 • Tarh edilen vergilerin %50’sinin,
 • Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın,
 • İhbarnamenin tebliğ edilmesi üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin

ödenmesi halinde,

 • Tarh edilen vergilerin %50'sinin,
 • Gecikme faizinin tamamının,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezalarının tamamının,
 • Asla bağlı olmayan cezaların %75'inin

tahsilinden vazgeçilecek.

Yine, kanunun yayımı tarihi itibarıyla; tarhiyat öncesi uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak çergi/ceza ihbarnameleri henüz tebliğ edilmemiş/dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yapılandırma kapsamında değerlendirilmiştir.

6.  MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Matrah artırımında bulunup ödemelerini yapan mükellefler, artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyattan muaf tutulmaktadırlar.

Kanun’da, önceki yapılandırma Kanunlarından farklı olarak peşin ödeme için de indirim sağlanmış durumda.

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamı, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenenler için %10 indirim söz konusu olacak. 

6.1. Gelir ve Kurumlar Vergisinde matrah artırımı

Matrah artımından yararlanmak isteyen mükellefler 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili yıl matrahlarını aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda artırarak beyan etmek suretiyle artırılan tutarlar üzerinden %20 oranında hesaplanan vergi ödenecek.

Dönem

Artırım Oranı

Kurumlar vergisinde asgari artırım tutarı (TL)

Gelir vergisinde işletme hesabına göre defter tutanlar asgari artırım tutarı (TL)

Gelir vergisinde bilanço usulü ve serbest meslek erbabı için asgari artırım tutarı (TL)

2016

%35

94.000

31.900

47.000

2017

%30

99.600

33.200

49.800

2018

%25

105.800

35.250

52.900

2019

%20

112.400

37.500

56.200

2020

%15

127.500

42.500

63.700

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanmamış olmaları şartıyla 5 puan indirim yapılacak olup %15 oranında vergi hesaplanacak.

İlgili yıllarda zarar, istisna, indirim vs. nedenlerle matrah oluşmamış veya hiç beyanname verilmemiş ise; artırılan matrahlar yukarıdaki tabloda yer verilen asgari tutarlardan düşük olamayacak.

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için; vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10'undan, Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için; 1/5'inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamayacak.

6.2. Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatında artırım

 • Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, serbest meslek icra edenlere yapılan ödemelerden, gayrimenkul sermaye iratlarından ve kooperatiflere yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazı kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 
 • 2016 yılı için %6,
 • 2017 yılı için %5,
 • 2018 yılı için %4,
 • 2019 yılı için %3 ve
 • 2020 yılı için %2

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenecek istihkak bedellerinde 2016 ve 2020 yılları için her yıl itibariyle %1,

Çiftçilerden alınan zirai mahsul ve hizmet ile esnaf muaflığından faydalananlara yapılan ödemelerden, her yıl için ilgili yıldaki tevkifat oranının %25’i,

oranında hesaplanacak gelir vergisini, 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) artırmaları ve bu kanuna uygun şekilde ödemeleri halinde stopaj yönünden vergi incelemesi ve tarhiyattan muaf olacakları düzenlenmiş durumda.

6.3.   KDV'de vergi artırımı

KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazı kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden;

 • 2016 yılı için %3,
 • 2017 yılı için %3,
 • 2018 yılı için %2,5,
 • 2019 yılı için %2 ve
 • 2020 yılı için %2

oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) beyan edildiği takdirde KDV yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacak.

Tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için ise; KDV artırımına esas tutar, tecil edilen vergilerin hesaplanan vergiden düşülmesi yoluyla belirleniyor..

Mükelleflerin sorumlu sıfatıyla verdikleri KDV beyannameleri bu madde kapsamında değerlendirilmemekte ve vergi artırımına ilişkin yıllık toplam tutarın hesabında dikkate alınmayacak.

7. İNCELEMESİ DEVAM EDENLERDE MATRAH ARTIRIMI UYGULAMASI

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanmış vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek. Bu kapsamda, matrah artırımında bulunulması, inceleme ve takdir işlemlerinin yürütülmesinde bir engel teşkil etmiyor ve matrah artırımında bulunulması devam eden vergi inceleme ve takdir işlemlerini durdurmuyor, bu hallerde yukarıda bahsettiğimiz inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere dair kurallar işleyecek.  

Ancak, söz konusu inceleme ve takdir işlemlerinin, 02.08.2021 tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Bu tarihe kadar sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir işlemlerine devam edilemeyecek.

İncelemenin 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması durumunda tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilirse, inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş ise, inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farkı, Kanun’un matrah artırımı hükümleriyle birlikte dikkate alınacaktır.

8. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ VE YENİDEN DEĞERLEME

Kanun Teklifi’nin, işletme kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 6. Maddesinde, -işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer alamayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar; -kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ve -kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin kayıtlarının düzeltilmesi hakkında bir düzenleme yapılmış.

Bu kapsamda, işletmede mevcut olduğu halde işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) tarafından veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden 31.08.2021 tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirmek suretiyle defterlere kaydedilmesi mümkün.
 • Kaydedilen emtialar için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere karşılık hesabı açılır.
 • Karşılık ayrılan emtia, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak olup vergilendirilmeyecek.
 • Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunuyor.
 • Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaş bedelleri üzerinden tabi olunan oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve sorumlu sıfatıyla beyan edilecek.  

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecek.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak; makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kayıt ve beyanlarını düzeltebilmesi mümkün olacak.
 • Gayri safi kâr oranının, cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odasının belirleyeceği oran esas alınacağı düzenlenmiş.

Bununla birlikte, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerde,

 • Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan edilerek etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Düzeltilen tutar üzerinden %3 oranında vergi ödenmesi öngörülmüş.
 • Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek ve kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde kabul edilecektir. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacak.

Kanunun, işletme kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 11. Maddesinde, yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemeler yer alıyor.  Buna göre mükelleflerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazların yanı sıra amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) de 31.12.2021 tarihine kadar VUK’un geçici 31. maddesinde yer alan, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeni eklenen fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde Yİ-ÜFE değerlerini kullanarak yeniden değerleyebilmelerine imkân tanınmış durumda.

Kanun ve Kanuna dair düzenlenecek Tebliğ ile beraber mükelleflerin yukarıdaki hususları kendi durumları özelinde detaylı olarak inceleyerek değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda atacakları adımlarla ilgili karar vermeleri gerekiyor.

8. SONUÇ

Kamu gelirlerinin hazineye devrinin hızlanması, toplum yapısındaki değişiklikler nedeniyle kanunlarda yapılan değişikliklere yükümlülerin uyum sağlaması, devlet ile toplum arasında uzlaşmanın sağlanması, vergi idaresinin ve vergi yargısının iş yükünün azaltılması gibi nedenlerle ülkemizde vergi affı müessesesine başvurulmaktadır.  Bundan dolayı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek 27.05.2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmiş ve Meclis Genel Kurulu’nda da 03.06.2021 tarihinde kabul edilerek 7326 numaralı kanun olarak yasalaşmıştır.

Kanun Teklifi’nde özetle, vergisel açıdan borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme bilançosunda yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanının sağlanması, işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Bu noktada, bu yazıda konu edilen ve özetlenmeye çalışılan Kanun incelendiğinde, daha önce yürürlüğe giren yapılandırma Kanunlarından içerik bakımından çok farklılık arz etmediği görülmektedir.

 

KAYNAKÇA

 •  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulunda 3.6.2021 tarihinde kabul edilip yasalaşmış 7326 sayılı Kanun

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”)’nin kanunlaşması üzerine daha rahat anlaşılması adına özet değerlendirmelerimize yer vermiş bulunmaktayız.