Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 17

    İstanbul, 15 Mart 2021       

   Konu: Erişim engeli nedeniyle bazı SGK belgelerinin verilme süresinin ertelenmesi

SGK tarafından yayımlanan 12.03.2021 tarih ve 21966286 sayılı genel yazı ile;

11.03.2021 tarihinde SGK intranet ve internet uygulamalarında meydana gelen erişim sorunu nedeniyle oluşan mağduriyetleri önlemek amacıyla Sosyal sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesi ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince arızanın ortadan kalktığı 11.03.2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

-  Kanuni sürenin son günü 11.03.2021 olan sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,

-  Kanuni sürenin son günü 11.03.2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması (son verilme süresinin 18.05.2021 olarak belirlenmesi),

-  İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24.02.2021 tarihi olması nedeniyle son ödeme tarihi 11.03.2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması (tebellüğ tarihinin 03.03.2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18.03.2021 olarak belirlenmesi) kararı verilmiştir.

Söz konusu Genel Yazı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.