Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 37

    İstanbul, 4 Mayıs 2021       

   Konu:  4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan yeni prim desteğinin detayları belli oldu.

7316 sayılı Torba Kanun ile temelde yeme-içme sektörüne getirilen ve 4447 sayılı kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan yeni prim desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasları ihtiva eden 2021/14 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

Özetle;

1. 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

b) İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,

c) 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması, ç) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2. Destekten yararlanma süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteği kapsama giren işyerlerinde 2021/Nisan ve Mayıs ayı/dönemi için uygulanacaktır.

3. İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacak destek tutarının hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek : (A) Esnaf Lokantasında, 2021/Mart ayında 4 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve bu sigortalıların 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde bildirildiği ve her sigortalı için 3.577,50 TL ücret ödendiği varsayıldığında;

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı;

3,577,50 x 4 = 14.310,00 TL

14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL

Destek tutarı: 14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL

olacağından, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmamaktadır.

Örnek: (B) Börekçisinde, 2021/Mart ayında 1 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve bu sigortalının 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde bildirildiği ve bu sigortalı için 3.800,00 TL ücret ödendiği varsayıldığında;

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı;

3,800,00 x 0,375 = 1.425,00 TL

Destek tutarı: 3.577,50 x 0,375 =1.341,56 TL

olacağından, destek sonrası işverenin 83,44 TL'yi (1.425,00-1341,56) yasal süresi içinde Kuruma ödemesi gerekmektedir.

4. Alt işverenlerin faydalanma durumu

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

5. Diğer teşviklerden faydalanma durumu

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

6. Destekten yararlanmak amacıyla yapılacak olan başvurunun şekli

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

7. Diğer hususlar

a) Bu destekten yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik olarak bu destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

b) Yararlanılan bu desteğin başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

c) 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

d) 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanırken aynı işverene ait başka bir işyerinde "16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli" koduyla çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı söz konusu destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

e) 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

f) 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için 4447 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan prim desteği uygulanmaz.


İlgili SGK genelgesi sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.