Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 38

    İstanbul, 6 Mayıs 2021       

   Konu:  2021/Mart ayı SGK primlerinin katma değer vergisi iade alacağından mahsup işlemine vade uzatımı geldi.

Bilindiği üzere;

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereğince SGK prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilmektedir.

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine vadeyi takip eden yirminci gün olarak uygulanmaktadır.

Örneğin 2021/Şubat ayı prim borcu en geç 31.03.2021 tarihinde ödenmesi gerekirken prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edilmiş olması nedeniyle söz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 20.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarılması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. Ancak,

SGK tarafından 04.05.2021 tarih ve 24685977 sayı ile yayımlanan Genel Yazı ile;

2021/Mart dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresinin 7/5/2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31/5/2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla, ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2021/Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin bir defaya mahsus olmak üzere 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılacaktır.


İlgili Genel Yazı sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.