Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 46

    İstanbul, 9 Haziran 2021       

   Konu:  SGK Alacaklarını da İlgilendiren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

09 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun'da yapılan değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

1. Yapılandırma kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki Sigortalılık statülerinden(işçi-memur-bağ/kur) kaynaklanan; 2021 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

b. İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primleri

c. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları

d. 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

e. 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde 09.06.2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

f. 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlardan aslı 09 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş ancak gecikme cezası ve gecikme zammı ödenmemiş olanların durumu

Yapılandırma kapsamındaki alacakların asıllarının 09.06.2021 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

3. Borçlarını yapılandıran 4 (b) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 4 (b) kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla borçlarının bulunmaması veya bu borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir

4. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin (g) bendi (sosyal güvencesi olmaması sebebi ile genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası borçlarının yapılandırılması

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayan kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre tahakkuk ettirilecektir.

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09 Haziran 2021 tarihinden önce 60 (g) kapsamında ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 09 Haziran 2021 tarihinden önce 60 (g) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle prim borcu bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 67. maddesindeki şartları taşımaları halinde, 09.06.2021 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

5. Borçlarını ödemeyen 4/b sigortalılarının sigortalılıkları durdurulacak

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/4/2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmeyecek, takip edilmeyecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

6.Sigortalılıkları durdurulan 4 (b) sigortalılarının borçlarının yapılandırılması

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 09.06.2021 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 09.06.2021 tarihini takip eden aybaşından itibaren 4 ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek yapılandırma kapsamında hesaplanmasını talep edebileceklerdir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.

7. Borç yapılandırma başvurusu ve ödeme şartları

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili Kurum ünitesine şahsen, posta yoluyla veya e-sigorta kanalıyla online olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31.10.2021 tarihine kadar ödenmesi koşuluyla, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

8. Yapılandırmanın bozulacağı haller ve prim borçları için dava yollarına başvurmuş veya başvuracak olanların durumu

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

9. Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin diğer yapılandırma hükümleri

  • İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

Not: Yapılandırma ile ilgili olarak ayrıca SGK tarafından uygulama Genelgesi yayımlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.