Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 53

    İstanbul, 23 Haziran 2021       

   Konu:  7256 sayılı istihdam teşvikinde yer alan sigortalı çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin İş-Kur uygulaması

Bilindiği üzere;

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddeleri (7256 nolu teşvikler) kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdürler. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde, destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmasına dair herhangi bir istisna hükmü getirilmemiştir. Bu kapsamda çalıştırılmaya başlanılan sigortalıların iş akitlerinin süre tamamlanmadan herhangi bir şekilde sona ermesi halinde işveren yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak mıdır? Konu ile ilgili olarak SGK’nın yazısına İŞ-Kur tarafından 10.06.2021 tarih ve 8798702 sayı ile verilen cevapta;

  • İşyerinin kapanması,
  • İşçinin istifası,
  • Ölüm,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işveren tarafından fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde

istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenlerin, Kurumunuzca da değerlendirildiği gibi, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandıkları prim desteklerinin geri alınmamasının uygun olabileceği düşünülmektedir” denilmiştir.

İşbu resmi yazı kapsamında 7256 teşvik uygulaması sonrasında zorunlu istihdama ilişkin belirsizlik önemli oranda giderilmiş olmuştur.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.