Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 56

    İstanbul, 2 Temmuz 2021       

   Konu:  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından 2021 Yılı Mali Tatil Uygulaması

Mali tatil uygulaması 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile hayatımıza girmiştir.

1- Mali tatilin uygulanacağı tarihler

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda; 2021 yılında mali tatil 01 Temmuz 2021 Perşembe günü başlayacak ve 20 Temmuz 2021 Salı günü sona erecektir.

(2) numaralı fıkrasında; son günü malî tatile rastlayan kimi süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

(6) numaralı fıkrasında; Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır denilmiştir.

2- Sosyal güvenlik uygulamasında mali tatile konu işlemler

5510 sayılı Kanun’un 8, 9, 11 ve 86’ncı maddeleri gereği zamanında kuruma verilmesi gereken;

 • İş yeri bildirgesi,
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi,
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi,
 • Aylık prim hizmet belgesi,
 • İşyeri kayıt ve ibrazı süresi
 • idari para cezalarına yapılacak itiraz ve ödemeler

Yönünden belge ve bildirgelerin yasal olarak verilme süreleri ve ödemeleri mali tatil uygulamasına dâhildir.

Örnek 1: İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır. Bu anlamda son günü 01-20 Temmuz arası olan bir işyeri bildirgesi 27 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 2: Bilanço esasına göre defter tutan (K) işverenine işyeri bildirgesinin süresi içinde verilmemesi nedeniyle hesaplanan 8.829 TL tutarındaki idari para cezası 20/6/2021 tarihinde işverene tebliğ edilmiş ise, bu cezanın en geç 05/07/2021 tarihine kadar ödenmesi veya itiraz edilmesi gerekmekte ise de, 05/07/2021 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün (27/7/2021) sonuna kadar işverence, ödenmesi veya cezaya itiraz edilmesi halinde, idari para cezasının yasal süresi içinde ödendiği veya cezaya karşı yasal süresi içinde itiraz edildiği kabul edilecektir.

Örnek 3: 2021/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresinin 26.07.2021 (P.tesi) günü olarak belirlendiği ve bu tarihin mali tatile veya malî tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından verilme süresi uzamamıştır.

Örnek 4: Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlarla ilgili sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, işverenlerce sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta aracılığı ile Kuruma bildirimi yapılır. İşten ayrılış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, Mali tatil 20.07.2021 tarihinde sona ermesi ve uzayan sürenin 27.07.2021 tarihine rastlaması nedeniyle bu süre içerisinde verilmiş olan bildirge yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 5: 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi uyarınca işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir.

İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin on beş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Bu durumda 27.07.2021 (bu süre dahil) tarihine kadar yapılan ödeme ve itirazlar yasal süresi içerisinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

3- Sosyal güvenlik uygulamasında mali tatile konu olmayan işlemler

 • Sigorta primlerinin ödeme süreleri mali tatil kapsamında değişikliğe tabi değildir.
 • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
 • 5510 sayılı kanun kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimi mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
 • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
 • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
 • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736, 6183, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.