Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 59

    İstanbul, 14 Temmuz 2021       

   Konu:  4447 Sayılı Kanun’un geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği uygulaması

25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine eklenen kredi faiz veya kar payı desteği 25/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konu ile ilgili olarak SGK tarafından 09.07.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Özetle,

1. Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar

Sigortalı yönünden;

 • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve
 • İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları.

İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten,

2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için (a), (b) ve (d) bendinde yer alan şartlar aranmaksızın diğer şartlar sağlanmak kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

2. Destekten yararlanmak için kuruma yapılacak bildirim süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların işe alındıkları aydan itibaren 12 aylık süreyle istihdam edilmeleri gerekmektedir. İşverenlerin bu destekten yararlanmaları için, destek kapsamında işe aldıkları sigortalıların iş sözleşmelerinin işe alındıkları aydan itibaren 12 ay süreyle;

1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

nedenleriyle feshedilmemesi gerekmektedir.

12 aylık sürede iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde işveren bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanmayacaktır.

3. Kredi faizi veya kar payından indirilecek tutarın hesaplanması

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı,

 • Bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden
 • 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar,
 • Bu genelgenin konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

4. Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

 • Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
 • 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının; asıl işveren ve alt işveren yönünden ayrı ayrı sağlanması, ve
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

5. Destekten yararlanmak için yapılacak işlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

İşverenlerce İşveren Sistemi üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.