Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 65

    İstanbul, 16 Ağustos 2021       

   Konu:  Trafik idari para cezası karar tutanaklarına istinaden yapılan sigortalı tescillerine ilişkin SGK Genel Yazı yayımladı.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında SGK tarafından kullanılan bir tespit yöntemi de il emniyet müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu tanzim edilen trafik idari para cezası karar tutanaklarıdır. Bu tutanaklarda yer alan sürücü bilgilerinden hareketle kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilmekte ve ticari araç sahibine de cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla SGK tarafından 04.08.2021 tarih 8780188 sayılı bir Genel yazı yayımlanmıştır.

Yazıda;

  • İdari para cezasının dayanağı olan işlemin gerekçesinin açık ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerektiği, herhangi bir araştırma yapılmaksızın sadece trafik para cezasının esas alınması suretiyle yapılan işlemlerde hizmet akdi olup olmadığı konusundaki şüpheden işverenin faydalanacağı,
  • Bu nedenle araç sürücüsü ile ticari araç sahibi hakkında herhangi bir işlem yapılmadan önce, anılan kişiler arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığı hususunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi önem arz ettiği,

belirtilerek SGK Ünitelerine değerlendirme yaparken dikkate almaları gereken hususlar ayrıntılı olarak talimatlandırılmıştır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.